Helsefag

Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg

Kunnskap og fokus bidrar til god omsorg for pasienten når livet skal leves i sin avsluttende fase. Helsepersonell med trygghet på egen kompetanse er derfor nøkkelpersoner for den gode omsorgen.

Er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå?
Trykk her og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.

Informasjon

Utdanningen tar for seg ulike emner innen palliativ omsorg og pleie, og gir god kompetanse innen blant annet observasjon, behovsavklaring og lindrende tiltak. Begrepet palliasjon omhandler langt mer enn kun livets aller siste timer.

Kunnskap og fokus bidrar til god omsorg for pasienten når livet skal leves i sin avsluttende fase. Helsepersonell med trygghet på egen kompetanse er derfor nøkkelpersoner for den gode omsorgen.
Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning skal gå hånd i hånd med lindring og medmenneskelighet.

Dette er en fagskolemodul som gir 10 studiepoeng.

Fagskolemodulen er finansiert gjennom Bransjeprogram for helse og omsorg.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder.

Organisering av opplæringen

– Utdanningen kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller nettbasert deltidsutdanning. Velg ønsket lokasjon for utdanningen for å se hvordan den er planlagt gjennomført i ditt område.
– Fullført og bestått fagskolemodul gir 10 studiepoeng på nivå 5.1 i Norsk kvalifikasjonsrammeverk

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter og andre som jobber med palliative pasienter.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskolen er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskolemodulen Tverrfaglig palliativ omsorg kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

– dokumentasjon på bestått teori til fagprøven i Helsearbeiderfaget

eller

– dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig innen Vg3 Helsearbeiderfaget. For å dokumentere likeverdig kompetanse kan søker bli bedt om å gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3- læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller

– dokumentert autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, palliative avdelinger etc.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon/fagbrev innen helsefagene.

cOpptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Innhold i fagskoleutdanningen

1. Etikk og Kommunikasjon

1a. Etikk

1b. Mitt møte med brukeren/pasienten og pårørende

1c. Menneskesyn og menneskeforståelse

1d. Verdier og verdioppfatninger

1e. Holdninger

1f. Kommunikasjon

1g. Kommunikasjonsteori

1h. Kommunikasjon i et hjelpeperspektiv?

2. Palliasjon

2a. Hva er palliasjon; definisjon og begreper

2b. Livskvalitet, mestring og håp

2c. Pasientsentrert tilnærming

2d. Pårørende, krise, sorg

2e. Den gode samtalen

3. Tverrfaglig samarbeid

3a. Ulike yrkesgrupper

3b. Tverrfaglig samarbeid definisjon

3c. Samhandling og koordinering av tjenester – lovverk

4. Sykdommer og palliativ omsorg til alvorlig syke og døende

4a. Kreftsykdom i palliativ fase

4b. Lungesykdom, KOLS

4c. Demens

4d. Eldre palliative pasienter

4e. Nevrologiske sykdommer

5. Symptomer og lindrende tiltak

5a. Smerte

5b. Kvalme

5c. Dyspne

5d. Ernæring, matlyst, appetitt

5e. Obstipasjon

5f. Angst/uro og depresjon

5g. Munntørrhet

5h. Delir

5i. Fatigue

5j. Observasjoner og kartleggingsverktøy:

5k. Observasjon og rapportering av symptomer

5l. ESAS

5m. Mobid 2

6. Åndelige og eksistensielle behov

6a. Definisjoner

6b. Rettigheter

6c. Egne verdier i møte med åndelige/eksistensielle behov

6d. Kommunikasjon og refleksjon rundt åndelige/eksistensielle behov

6e. Pleie og omsorg i det tverrkulturelle perspektiv

6f. Kommunikasjon og kartlegging av menneskers ønsker og ritualer 

7. Helhetlig omsorg og pleie ved livets slutt

7a. Det gode stell

7b. Tiltaksplan for døende

7c. Tegn på at døden er nærforestående

7d. Ikke medikamentelle tiltak

7e. Pårørendemedvirkning

8. Egenomsorg av seg selv og kolleger i palliativ pleie

8a. Kollegaveiledning

8.b Refleksjon/deling av erfaringer