Min side
Helsefag

Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg

Utdanningen tar for seg ulike emner innen palliativ omsorg og pleie, og gir god kompetanse innen blant annet observasjon, behovsavklaring og lindrende tiltak. Begrepet palliasjon omhandler langt mer enn kun livets aller siste timer.


Kunnskap og fokus bidrar til god omsorg for pasienten når livet skal leves i sin avsluttende fase. Helsepersonell med trygghet på egen kompetanse er derfor nøkkelpersoner for den gode omsorgen.

Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning skal gå hånd i hånd med lindring og medmenneskelighet.

Dette er en fagskolemodul som gir 10 studiepoeng.

Modulen er en gratis deltidsutdanning på kveldstid som gjennomføres over 16 uker og kan kombineres med jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:

Rogaland, Vestland og Agder.

Er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå? Registrer deg på interesseliste og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.

Informasjon

Utdanningen tar for seg ulike emner innen palliativ omsorg og pleie, og gir god kompetanse innen blant annet observasjon, behovsavklaring og lindrende tiltak. Begrepet palliasjon omhandler langt mer enn kun livets aller siste timer.

Kunnskap og fokus bidrar til god omsorg for pasienten når livet skal leves i sin avsluttende fase. Helsepersonell med trygghet på egen kompetanse er derfor nøkkelpersoner for den gode omsorgen.

Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning skal gå hånd i hånd med lindring og medmenneskelighet.

Dette er en fagskolemodul som gir 10 studiepoeng.

Modulen er en gratis deltidsutdanning på kveldstid som gjennomføres over 16 uker og kan kombineres med jobb.

Fagskolemodulen er finansiert gjennom Bransjeprogram for helse og omsorg.

Organisering av opplæringen

– Utdanningen tilbys som en fagskolemodul på 16 uker med totalt 64 timer undervisning
– Utdanningen inneholder ett arbeidskrav hvor studentene leverer inn en skriftlig oppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. Det er læringsutbyttet for modulen som skal måles når karakter gis
– Fullført og bestått fagskolemodul gir 10 studiepoeng på nivå 5.1 i Norsk kvalifikasjonsrammeverk

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskolen er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskolemodulen Tverrfaglig palliativ omsorg kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplass som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Innhold i fagskoleutdanningen

1. Etikk og kommunikasjon

1a. Mitt møte med brukeren/pasienten og pårørende

1b. Menneskesyn og menneskeforståelse

1c. Verdier, og verdioppfatninger

1d. Holdninger

1e. Kommunikasjonsteori

1f. Kommunikasjon i et hjelpeperspektiv?

2. Palliasjon

2a. Hva er palliasjon; definisjon og begreper

2b. Livskvalitet og mestring

2c. Pasientsentrert tilnærming

2d. Pårørende, krise, sorg

2e. Den gode samtalen

3. Tverrfaglig samarbeid

3a. Ulike yrkesgrupper

3b. Tverrfaglig samarbeid definisjon

3c. Samhandling og koordinering av tjenester – lovverk

4. Sykdommer og palliativ omsorg til alvorlig syke og døende

4a. Kreftsykdom i palliativ fase

4b. Lungesykdom, KOLS

4c. Demens

4d. De skrøpelige gamle – dette må endres

4e. Nevrologiske sykdommer

5. Symptomer og lindrende tiltak

5a. Smerte

5b. Kvalme

5c. Dyspne

5d. Ernæring, matlyst- appetitt

5e. Obstipasjon

5f. Angst/uro og depresjon

5g. Munntørrhet

5h. Delir

5i. Fatigue

5j. Observasjon og rapportering av symptomer

5k. ESAS

5l. Mobid 2

6. Åndelige og eksistensielle behov

6a. Definisjoner

6b. Rettigheter

6c. Egne verdier i møte med åndelige/eksistensielle behov

6d. Kommunikasjon og refleksjon rundt åndelige/eksistensielle behov

6e. Pleie og omsorg i det tverrkulturelle perspektiv

6f. Kommunikasjon og kartlegging av menneskers ønsker og ritualer

7. Helhetlig omsorg og pleie ved livets slutt

7a. Det gode stell

7b. Livets siste dager (LSD)

7c. Tegn på at døden er nærforestående

7d. Ikke – medikamentelle tiltak

8. Egenomsorg av seg selv og kolleger i palliativ pleie

8a. Kollegaveiledning

8b. Refleksjon/deling av erfaringer