Min side
Helsefag

Hverdagsmestring – helsefremmende og forebyggende arbeid

Utdanningen belyser tema som habilitering, rehabilitering og hverdagsmestring


Du vil få god innsikt i hvordan man kan legge til rette for den enkelte bruker i mestrings- og hverdagsmestringsprosessen. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning er også sentrale tema. Vi drøfter etiske problemstillinger som kan oppstå i bruk av velferdsteknologi.

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis deltidsutdanning på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:

Rogaland, Vestland og Agder.

Er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå? Registrer deg på interesseliste og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.

Informasjon

Utdanningen belyser tema som habilitering, rehabilitering og hverdagsmestring. Du vil få god innsikt i hvordan man kan legge til rette for den enkelte bruker i mestrings- og hverdagsmestringsprosessen. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning er også sentrale tema. Vi drøfter etiske problemstillinger som kan oppstå i bruk av velferdsteknologi.

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

Organisering av opplæring

– Utdanningen inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og praksis

– Utdanningen tilbys som en deltidsutdanning over 4 semester (2 år)

– Studenten leverer en skriftlig oppgave pr emne

– Det er 10 uker praksis

– Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad»

Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller deg med annen grunnutdanning innen helse- og oppvekstfag.

På grunn av utdanningens karakter vil denne fagskolen også kunne passe for personer med andre fagutdanninger enn de med helse- og sosialfag fra videregående opplæring. Utdanningen vil være relevant for personer med etatsintern opplæring, som for eksempel NAV eller ulike profesjonsutdanninger.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskoleutdanningen Hverdagsmestring – helsefremmende og forebyggende arbeid, kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som Helsefagarbeider, Helsesekretær eller Barne- og ungdomsarbeider.

Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk kan også søke.

På grunn av utdanningens karakter vil denne fagskoleutdanningen også kunne passe for personer med andre fagutdanninger enn de med helse- og sosialfag fra videregående opplæring. Utdanningen vil være relevant for personer med etatsintern opplæring, som for eksempel NAV eller ulike profesjonsutdanninger.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss.

Faginnhold

Emne 1: Felles innholdsdel – 14 uker

1. Grunnelementer i helse- og oppvekstfag:

Innledende tema
Etikk
Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

2. Samfunnsfaglige emner:

Stats- og kommunekunnskap, helse og sosialpolitikk
Sosiologi og psykologi

Emne 2: Målgruppen for rehabilitering – 12 uker

Funksjonshemming og funksjonsnedsettelse
Deltakelse og likestilling

Emne 3: Rehabilitering og hverdagsmestring – 14 uker

Hva er habilitering og rehabilitering?
Lovverk
Aktører og tiltak
Organisering

Emne 4: Mestring og hverdagsmestringsprosessen – 20 uker

Individuell prosess
Brukerrollen og tjenesteyterrollen
Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid rundt enkeltpersoner
Individuell plan

Emne 5: Praksis – 10 uker Praksis er en obligatorisk del av studietiden og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 10 uker á 30 timer og vil til sammen utgjøre 300 timer.

Studentene skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet.

Studentene velger om de vil skrive oppgavene i gruppe eller individuelt, men fordypningsoppgaven skal skrives individuelt.

Dersom du kan ha praksis på egen arbeidsplass vil praksis normalt bli gjennomført som ordinært lønnet arbeid. For de som har praksis på annen arbeidsplass vil den normalt bli gjennomført som ulønnet praksis.

All praksis må gjennomføres på arbeidsplasser som kan tilby arbeidsoppgaver som er relevante for utdanningen en har søkt opptak til.

Emne 6: Fordypning – 16 uker Fordypningsoppgave med selvvalgt tema med eksamen og individuell muntlig eksamen.

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.