Min side
Helsefag

Klinisk vurderingskompetanse

Fagskolen Klinisk vurderingskompetanse er en ny utdanning som vil gi studentene økt kompetanse innen observasjon-, vurdering- og handlingskompetanse. Videre skal studenten opparbeide og videreutvikle et klinisk blikk for å kunne foreta helhetlige vurderinger og iverksette tiltak.

Utdanningen er praktisk, og du kan ta i bruk din nye kompetanse umiddelbart. Gjennom diskusjoner og gruppearbeid vil du få anledning til å reflektere over etiske problemstillinger og egen yrkesutøvelse. Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass.

Dette er en gratis deltidsutdanning på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:

Rogaland, Vestland og Agder.

Er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå? Registrer deg på interesseliste og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.

Informasjon

Fagskoleutdanningen Klinisk vurderingskompetanse vil gi studentene økt kompetanse innen observasjon-, vurdering- og handlingskompetanse. Videre skal studenten opparbeide og videreutvikle et klinisk blikk for å kunne foreta helhetlige vurderinger og iverksette tiltak. Viktige tema vil være klinisk vurderingskompetanse, tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand, kroniske sykdommer, demensomsorg og psykisk helse og somatiske sykdommer.

Utdanningen er praksisnær og studiekrav som omhandler feltobservasjon, kan gjennomføres ved egen arbeidsplass.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over 2 år og kan kombineres med jobb.

Organisering av opplæringen

– Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år
– Det legges opp til 3 fysiske samlinger à to dager pr. emne; digital undervisning 4t en fast dag i uken mellom samlingene
– Studentene leverer en mappeeksamen pr. emne
– Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen «Fagskolegrad»

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for helsefagarbeidere, ambulansearbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Utdanningen kan også være aktuell for de som har autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.

Vurderingskriterier

Studentene skal for hvert emne samle sine arbeidskrav i en digital mappe. Emnet avsluttes med en vurdering på bakgrunn av innholdet i mappen (mappeeksamen).

Hensikten med denne type mappemetodikk er å oppnå bedre helhetlig sammenheng i læreprosessen, gjennom at studenten kontinuerlig bygger på og forbedrer mappen gjennom hele emnet.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskolen Klinisk vurderingskompetanse kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, ambulansefagarbeider eller omsorgsfagarbeider. Hjelpepleiere kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring. Utdanningen er delt inn i emner.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest

På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

Faginnhold

Emne 1: Klinisk vurderingskompetanse – 19 uker

1a. Klinisk vurderingskompetanse

1b. Endringer i helsetilstand 

1c. Praktiske ferdigheter og prosedyrer

1d. Akuttmedisinsk kunnskap

1e. Etiske utfordringer i møte med akutt og kritisk syke 

1f. Dokumentering av feltobservasjoner

Emne 2: Kroniske sykdommer – 19 uker

2a. Kroniske sykdommer, symptomer og behandling

2b. Å leve med kronisk sykdom og funksjonssvikt 

2c. Klinisk vurderingskompetanse av kronisk syke 

2d. Etiske utfordringer i møte med kronisk syke 

2e. Dokumentering av feltobservasjoner

Emne 3: Demensomsorg – 19 uker

3a. Demens; symptomer og behandling

3b. Å leve med demens

3c. Observasjon, kartlegging og vurdering av personer med demens

3d. Etiske utfordringer i demensomsorgen

3e. Dokumentering av feltobservasjoner

Emne 4: Psykiske helse og somatiske sykdommer – 19 uker

4a. Etikk, lovverk og forskrifter

4b. Psykiske lidelser – utbredelse, klassifikasjon og syptomatologi

4c. Somatisk sykdom og psykisk helse

4d. Kommunikasjon og støttende tiltak ved psykisk helse og somatiske sykdommer

4e. Etiske dilemma og vurderinger i møte med psykisk helse og somatiske sykdommer 

4f. Dokumentering av feltobservasjoner 

All undervisning som inneholder simulering og/eller ferdighetstrening er obligatorisk.