Min side
Helsefag

Miljøarabeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/ utviklingshemming

Personer med utviklingshemming er langt fra en homogen gruppe, det er individuelle mennesker med mange og ulike behov.  Multiple handikap, atferdsproblem og overhyppige somatiske og psykiske lidelser gjør bildet ytterligere komplekst.


Fagskole Miljøarbeid retter seg mot ansatte som arbeider med brukere med en funksjonsnedsettelse og/ eller en utviklingshemming.

For å gi gode tilbud kreves det at yrkesutøverne får en stor breddekompetanse for å kunne gjøre gode valg i mange ulike situasjoner. Fagarbeideren skal stimulere brukeren til sysselsetting, trene på god egenomsorg og oppøving av sosiale relasjoner. Utdanningen vil styrke holdninger og respekten for enkeltindividets rett til utvikling og selvrealisering. Brukerens rett til selvbestemmelse og medvirkning står helt sentralt i utdanningen.

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis deltidsutdanning på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:

Rogaland og Agder.

Er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå? Registrer deg på interesseliste og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.

Informasjon

Mange mennesker med utviklingshemming har et eller flere tilleggshandikap som til sammen stiller store krav til omsorgen. For å kunne gi gode tilbud kreves det at yrkesutøverne får en stor breddekompetanse for å kunne gjøre gode valg i mange ulike situasjoner. Sentralt i utdanningen er å styrke holdninger og respekten for enkeltindividets rett til utvikling og selvrealisering. Vi har fokus på at personer med utviklingshemming skal ha like gode psykiske og somatiske helsetjenester som resten av befolkningen. Brukerens egenomsorg og mestringsfølelse blir stående som sentrale og viktige begrep.

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

Organisering av opplæring

– Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år

– Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned

– Utdanningen har 10 uker obligatorisk praksis

– Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne

– Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen «Fagskolegrad»


Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helsefag. Arbeidsplass kan for eksempel være barnehage, SFO, skole, hjemmebaserte tjenester, avlastningshjem, aktivitetssentre og tilrettelagte arbeidstilbud.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskoleutdanningen Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, kreves det at et av følgende kriterier er oppfulgt:

Fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke

Fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest

På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

Faginnhold

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 14 uker

1a. Innledende tema

1b. Etikk

1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

1d. Stats- og kommunalkunnskap, helse og omsorgspolitikk

1e. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk i miljøarbeid – 16 uker

2a. Grunnlagstenkning

2b. Lovgivning

2c. Kommunikasjonsprosessen

2d. Veiledning og samarbeid

Emne 3: Metoder i miljøarbeid; utvikle og vedlikeholde mestringsevnen til brukerne – 18 uker

3a. Tilnærmingsmåter i miljøarbeid

3b. Kartlegging, utredning og tilrettelegging av tilbud

3c. Utviklingstilpassede tiltak

3d. Mestring av dagliglivet – ADL

Emne 4: Familie og samfunn – 12 uker

4a. Inkludering og deltaking i samfunnet

4b. Familie og nettverk

4c. Boformer, organisering og ansvar

Emne 5 Praksis – 10 uker

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 10 uker á 30 timer og vil til sammen utgjøre 300 timer.

Studentene skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet.

Studentene velger om de vil skrive oppgavene i gruppe eller individuelt, men fordypningsoppgaven skal skrives individuelt.

AOF Fagskolen har ansvaret for å sørge for relevante praksisplasser. Det må sikres at studentene får mulighet til å jobbe med personer som har ett rehabiliteringsbehov og hvor studentene har mulighet til å fordype seg i miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming og nå læringsutbyttet for praksis. Dette ivaretas ved samtaler mellom aktuelle praksissteder og kompetanserådgiver/ ansvarlig for praksis ved AOF Fagskolen på forhånd. Det inngås skriftlige praksisavtaler mellom AOF Fagskolen og aktuelle praksisplasser.

Emne 6: Fordypning – 16 uker

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis