Min side
Helsefag

Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser

Det er viktig at helsearbeideren forstår hvilke utfordringer og omsorgsbehov mennesker med nevrologiske lidelser har.

Utdanningen vil gi deg kunnskap om ulike nevrologiske lidelser og de nyeste behandlingsformene. Vi fordyper oss blant annet i demenssykdommene, slagpasienter, ALS og epilepsi for å nevne noen. Du vil også få innsikt i tema som framtidens omsorgsutfordringer, mestringsperspektivet, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis deltidsutdanning på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:

Rogaland, Vestland og Agder.

Er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå? Registrer deg på interesseliste og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.

Informasjon

Det er viktig at helsearbeideren forstår hvilke utfordringer og omsorgsbehov mennesker med nevrologiske lidelser har. Utdanningen vil gi deg kunnskap om ulike nevrologiske lidelser og de nyeste behandlingsformene. Vi fordyper oss blant annet i demenssykdommene, slagpasienter, ALS og epilepsi for å nevne noen. Du vil også få innsikt i tema som framtidens omsorgsutfordringer, mestringsperspektivet, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

Organisering av opplæring

– Utdanningen inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og praksis.
– Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semester (2 år).
– Studenten leverer en skriftlig oppgave pr emne.
– Det er 10 uker praksis .
– Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».

Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller andre som har en grunnutdanning innen helsefagene.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskoleutdanningen Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som Helsefagarbeider, aktivitør, helsesekretær, portør eller Ambulansearbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest

På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Faginnhold

Emne 1: Felles innholdsdel – Grunnelementer i helse og oppvekstfagene – 14 uker

1a. Innledende tema

1b. Etikk

1c. Kommunikasjon og samhandling

1d. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk

1e. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Omsorg og nevrologiske sykdommer, skader og følgetilstander – 19 uker

2a. Omsorg

2b. Hjernen og hjernens funksjoner

2c. Nevrologiske sykdommer og skader

2d. Fysiske, psykososiale og kognitive konsekvenser/følgetilstander

2e. Bearbeiding og mestring

Emne 3: Hjerneslag – 17 uker

3a. Hjerneslag

3b. Å rammes av hjerneslag, -fysiske, psykososiale og kognitive konsekvenser/følgetilstander

3c. Å leve livet etter slaget

Emne 4: Rehabilitering – 10 uker

4a. Deltakere i rehabiliteringsprosessen

4b. Rehabilitering og habilitering

4c. Samfunnets tilbud og ressurser

Emne 5: praksis – 10 uker Praksis er en obligatorisk del av studietiden og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 10 uker á 30 timer og vil til sammen utgjøre 300 timer.

Studentene skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet.

Studentene velger om de vil skrive oppgavene i gruppe eller individuelt, men fordypningsoppgaven skal skrives individuelt.

Dersom du kan ha praksis på egen arbeidsplass vil praksis normalt bli gjennomført som ordinært lønnet arbeid. For de som har praksis på annen arbeidsplass vil den normalt bli gjennomført som ulønnet praksis.

All praksis må gjennomføres på arbeidsplasser som kan tilby arbeidsoppgaver som er relevante for utdanningen en har søkt opptak til.

Emne 6: Fordypning – 16 uker Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.