Helsefag

Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

I en stadig utviklende sektor er det avgjørende med kontinuerlig forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet. Med denne fagskoleutdanningen bidrar du til å skape en sikker og kvalitetsbevisst helsetjeneste for fremtiden.

Er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå?
Trykk her og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.

Informasjon

Kontinuerlig forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet er et viktig mål i helsetjenesten. Med fagskoleutdanningen Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring får du kunnskapen og verktøyene du trenger for å sikre trygg og god pasientbehandling i helse- og omsorgstjenester. Du vil kunne identifisere risikoer, forebygge pasientskader og jobbe med forbedringer på individ- og systemnivå. Viktige tema vil være samhandling og kommunikasjonsprosesser, uønskede hendelser, læring og forbedringsarbeid. Dette er en gratis fagskole som kan kombineres med jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder

Organisering av opplæring

– Utdanningen kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller nettbasert deltidsutdanning. Velg ønsket lokasjon for utdanningen for å se hvordan den er planlagt gjennomført i ditt område.

– Fullført utdanning gir 60 studiepoeng

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for helsefagarbeidere og hjelpepleiere. Utdanningen kan også være aktuell for de som har autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte studieplanen. 

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskoleutdanningen Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider. Hjelpepleiere kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke om godskriving for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester.

Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

– dokumentasjon på bestått teori til fagprøven i Helsearbeiderfaget. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

– dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig innen Vg3 Helsearbeiderfaget. For å dokumentere likeverdig kompetanse må søker gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3-læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller

– dokumentert autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

Gjennomført og bestått fagskoleutdanning kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.

Fullført og bestått utdanning gir gradsbetegnelsen «Fagskolegrad». Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være arbeid ved sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentre, aktivitetssentre etc.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Politiattest
På grunn av prosjektarbeid/praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Før du kan søke om politiattest trenger du bekreftelse på formål fra skolen. Innlevert politiattest kan ikke være eldre enn 3 måneder. Attesten skal leveres på læringsplattformen i emne 1 (frist for innlevering blir publisert på læringsplattformen).

Faginnhold

Emne 1: Grunnlagstenkning, teorier og arbeidsmåter 

1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
1b. Etikk
1c. Samhandling, kommunikasjon og kommunikasjonsprosesser
1d. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk 

2a. Grunnlagstenkning pasientsikkerhet i lys av dagens struktur og helsepolitiske utfordringer
2b. Lovverk og nasjonale føringer for pasientsikkerhet

Emne 3: Teorier og arbeidsmåter 

3a. Teori om kvalitet og pasientskader 
3b. Overordnede system og verktøy for å forebygge pasientskader 
3c. Uønskede hendelser, læring og forbedringsarbeid

Emne 4: Kommunikasjon i samhandling og relasjonsarbeid 

4a. Kommunikasjon og samhandling 
4b. Relasjonsarbeid

Emne 5: Prosjektarbeid

Prosjektarbeidet er en obligatorisk del av utdanningen. Prosjektarbeidet gjennomføres parallelt med fordypningsemnet og skal være rettet mot pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Prosjektarbeidet kan gjennomføres på egen arbeidsplass dersom det kan sikres at arbeidsoppgavene omfatter pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Emne 6: Fordypning

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til prosjektarbeid og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.

For fullført utdanning utstedes det et offentlig godkjent vitnemål og ved 60 studiepoeng eller mer, gis det tittelen «Fagskolegrad».