Min side
Helsefag

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren

Fagskole utdanningen Traumer og traumehåndtering er en spennende utdanning som gir deg muligheter til å få mer kunnskap om ulike typer traumer, begreper, prosesser og verktøy som anvendes innen traumehåndtering og traumebehandling.

Utdanningen er praktisk, og du kan ta i bruk din nye kompetanse umiddelbart. Gjennom diskusjoner og gruppearbeid vil du få anledning til å reflektere over etiske problemstillinger og egen yrkesutøvelse.

Dette er en gratis deltidsutdanning på kveldstid, som gjennomføres over ett år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:

Rogaland, Vestland og Agder.

Er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå? Registrer deg på interesseliste og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.

Informasjon

Fagskole utdanningen Traumer og traumehåndtering er en spennende utdanning som gir studenten økt kunnskap om ulike typer traumer, begreper, prosesser og verktøy som anvendes innen traumehåndtering og traumebehandling. Videre skal studenten opparbeide og videreutvikle kompetanse til å kunne foreta helhetlige vurderinger og iverksette tiltak i møte med traumatiserte mennesker med kompliserte sorgprosesser.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over ett år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portører, ambulansefagarbeidere og helsesekretærer. Utdanningen retter seg mot ansatte som i sin jobb kan møte utfordringer knyttet til krisehåndtering og krise- og traumerammede.

Organisering av opplæringen

– Utdanningen har en samlet normert studietid på et halvt år, men kan tilrettelegges som en deltidsutdanning over 1 år.
– I løpet av studietiden på 1 år vil planen for fagskoleutdanningen bestå av 4 emner
– Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
– Utdanningen kan gjennomføres som stedsbasert eller nettbasert med samlinger deltidsutdanning.
– Fullført utdanning gir 30 studiepoeng.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskoleutdanningen Traumer og traumehåndtering i helsesektoren kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portører, ambulansefagarbeidere og helsesekretærer kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra hele den videregående, yrkesfaglige opplæringen (2- eller 3-årig).

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest

På grunn av prosjektarbeid krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

Faginnhold

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 10 uker

1a. Arbeidsformer og metoder i studiet

1b. Etikk

1c. Samhandling, kommunikasjon og kommunikasjonsprosesser

1d. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk

1e. Sosiologi og psykologi

1f. Behandlings- og omsorgsmodeller

1g. Psykiske lidelser og relaterte tilstander

6.2 Emne 2: Traumer og traumehåndtering – 18 uker

2a. Forståelse av ulike traumer

2b. Krisehåndtering og traumebehandling

2c. Traumebevisst omsorg

2e. Oppfølging av berørte etter alvorlige hendelser

6.3 Emne 3: Prosjektarbeid

Studenten skal i løpet av emnet gjennomføre et obligatorisk prosjektarbeid med et tema som er knyttet til minst 2 læringsutbytter for hvert av områdene; «kunnskap», «ferdigheter», og «generell kompetanse». Prosjektarbeidets omfang er 30 timer. Tema og problemformulering skal godkjennes av faglærer og være praksisnært. Hver student har én veiledning på prosjektarbeidet.

6.6 Emne 4: Fordypning – 10 uker

Emnet er obligatorisk. Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til prosjektet og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra prosjektet.