Helsefag

Arbeid med ungdom – Kristiansand – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

30.04.2023

Startdato:

13.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Randi Bauer-Nilsen
randi.bauer-nilsen@aof-fagskolen.no

Praktisk informasjon

Studiebelastning: Deltid
Varighet: 4 semestre
Antall timer undervisning: 316 timer

Undervisningssted: Kristiansand
Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00
Pris: Studentavgift kr. 800,-


Undervisningen vil foregå hver onsdag (hoveddag). I tillegg vil det være undervisning 1-2 mandager (ekstradag) per måned. Uansett ukedag foregår undervisningen fra kl. 17.00 - 21.00.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke får tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Dette vil det gis informasjon om ved behov.

Oppstart er også med forbehold om at utdanningen får offentlig finansiering.

Dersom utdanningen får offentlig finansiering, vil ikke denne dekke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er et engangsbeløp som dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen. Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan søke Lånekassen om støtte før du har mottatt en skriflig bekreftelse fra AOF Fagskolen på at du er tatt opp som student!

Til orientering gjør vi også oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 30.04.2023. F.o.m. 1. mai åpner vi for nye søknader i suppleringsopptaket, forutsatt at vi da har ledige studieplasser. Suppleringsopptaket vil gå frem til oppstart på utdanningen eller til utdanningen er fulltegnet.

undefinedInformasjon

Fagskoleutdanningen Arbeid med ungdom er en utdanning som skal bidra til å øke kompetansenivået til de som jobber med ungdom. Utdanningen fokuserer blant annet på kommunikasjon, tverrsektorielt samarbeid og livsmestring.

Viktige tema er å se på hvordan blant annet sosiale medier, rusmidler og subkulturer påvirker ungdommens psykiske helse. Vi har også fokus på hvordan overgangen mellom skoletrinnene i barne- og ungdomsårene utfordrer og påvirker den enkelte.

Utdanningen er også aktuell for de som er tett på ungdom i fritidsaktiviteter.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over 2 år og kan kombineres med jobb.


Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder


Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Utdanningen består av 4 teoriemner, 1 prosjektarbeidsemne og 1 fordypningsemne
  • Utdanningen har 60 timer obligatorisk prosjektarbeid, fordelt over 10 uker
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad»


Passer for

Barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, aktivitører eller personer som arbeider med ungdom innen helse- og oppvekstsektoren, både offentlig og privat. Utdanningen er også aktuell for de som er tett på ungdom i fritidsaktiviteter.


Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.


Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.


Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskole Arbeid med ungdom kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører kan også søke.


Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra hele den videregående, yrkesfaglige opplæringen (2- eller 3-årig).


Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.


Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.


Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

  • dokumentasjon på bestått teori til fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Helsearbeiderfaget, Omsorgsarbeiderfaget eller i Aktivitørfaget. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring


eller


  • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig innen Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Vg3 Helsearbeiderfaget eller Vg3 Aktivitørfaget. For å dokumentere likeverdig kompetanse må søker gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger den Vg3-læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring


eller


  • dokumentert utdanning/autorisasjon som barnehagelærer, barnevernspedagog, vernepleier eller sykepleier. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring


Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen helse- og oppvekstsektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være skole, miljøgrupper, ungdomsklubber, fritidsklubber etc.


Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke om autorisasjon innen helsefagene. Utdanningen kvalifiserer heller ikke til fagbrev.


Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse


Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.


Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet
Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest

På grunn av prosjektarbeid krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.


Innhold i fagskoleutdanningen Arbeid med ungdom

Emne 1: Grunnelementer i oppvekstfaget – 14 uker
1a. Innledende tema
1b. Oppvekstfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Sosiologi og psykologi
1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren


Emne 2: Pedagogikk og kommunikasjon – 14 uker
2a. Innføring i pedagogikk
2b. Pedagogikk og metodikk
2c. Didaktikk og planlegging


Emne 3: Samarbeid – 12 uker
3a. Samarbeid med familie
3b. Tverrsektorielt samarbeid
3c. Samarbeid med lokalmiljøet


Emne 4: Ungdomstid – 20 uker (inkl. 8 timer hospitering)
4a. Ungdomskultur
4b. Livsmestring
4c. Helse


Emne 5: Prosjektarbeid – 10 uker
Prosjektarbeidet er en obligatorisk del av utdanningen og utgjør totalt 60 timer fordelt over 10 uker. Prosjektarbeidet gjennomføres parallelt med fordypningsemnet og skal være rettet mot arbeid med ungdom.

Prosjektarbeidet kan gjennomføres på egen arbeidsplass dersom det kan sikres at arbeidsoppgavene omfatter arbeid med ungdom.

Emne 6: Fordypning – 16 uker
Emnet er obligatorisk og avsluttes med innlevering av individuell, skriftlig fordypningsoppgave med etterfølgende individuell, muntlig eksamen.

For fullført og bestått utdanning utstedes det et offentlig godkjent vitnemål, og ved 60 studiepoeng eller mer gis tittelen «Fagskolegrad».