Økonomiske og administrative fag

Bærekraftig transport- og logistikkledelse – Bergen – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

28.08.2023

Startdato:

18.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Sylvi Marie Sævik
sylvi.saevik@aof-fagskolen.no
52708990

Praktisk informasjon

Kompetanserådgiver: Birthe Lien
Ved faglige spørsmål rundt denne utdanningen ta kontakt med kompetanserådgiver.
Tlf: 416 62 664
E-post: birthe.lien@aof-fagskolen.no

Studiebelastning: Deltid
Varighet: 4 semestre
Antall timer undervisning: 360 timer

Undervisningssted: Bergen
Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00
Pris: Studentavgift kr. 1.000,-

Undervisningen vil foregå hver mandag (hoveddag). I tillegg vil det være undervisning 1-2 torsdager (ekstradag) per måned. Uansett ukedag foregår undervisningen fra kl. 17.00 - 21.00.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke får tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Dette vil det gis informasjon om ved behov.

Oppstart er også med forbehold om at utdanningen får offentlig finansiering.

Dersom utdanningen får offentlig finansiering, vil ikke denne dekke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er et engangsbeløp som dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.


Utdanningen er per dags dato ikke godkjent som støtteberettiget fra Lånekassen, men vi er i gang med en søknad som vi håper vil bli innvilget i nær fremtid.

Til orientering gjør vi også oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.    

undefined

Informasjon

En fagskoleutdanning er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer.

Med en fagskoleutdanning i Bærekraftig transport- og logistikkledelse får du kompetansen du trenger for å kunne lede og optimalisere transport- og logistikksystemer på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Utdanningen belyser blant annet temaer som grunnleggende verdikjedeforståelse, spedisjon, fortolling og lagerdrift. Etikk og det grønne skiftet er et gjennomgående tema gjennom hele utdanningen og med et stadig økende fokus på dette i bransjen vil du med en fagskoleutdanning få etterspurt kompetanse og karrieremuligheter i en stadig mer bevisst bransje.

Dette er en gratis fagskoleutdanning som kan gjennomføres over to år mens man er i jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder

Organisering av opplæringen

 • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år
 • Utdanningen kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller nettbasert deltidsutdanning
 • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
 • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen "Fagskolegrad"

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for yrkessjåfører, kran- og løfteoperatører, logistikkoperatører, terminalarbeidere og operatører innen Materialadministrasjonsfaget eller Gjenvinningsfaget.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til utdanningen Bærekraftig transport- og logistikkledelse kreves fullført videregående opplæring med fagbrev innen yrkessjåførfaget, kran- og løfteoperasjonsfaget, logistikkoperatørfaget, operatør i Materialadministrasjonsfaget, Gjenvinningsfaget eller Terminalarbeiderfaget. Av dokumentasjon kreves både
fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke om godskriving for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke-formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

 • dokumentasjon på bestått teori til fagprøven innen yrkesfag som bygger på utdanningsprogrammene Mekaniske fag (Reform 94), Service og samferdsel (Kunnskapsløftet) eller Teknologi- og industrifaget (Fagfornyelsen). Det stilles ikke krav om et bestemt yrkesfag, så lenge ett av programområdene er dekket. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

  eller

 • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig Vg3 innen yrkesfaglige utdanningsprogram som er relevante for yrkene i Reform 94, Kunnskapsløftet eller Fagfornyelsen. For å dokumentere likeverdig kompetanse må søker gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3-læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

  eller

 • dokumentasjon fra høyere utdanning som vurderes som relevant for utdanningen. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

  Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen alle yrkesområder som er relevante for utdanningen, fra både offentlig og privat sektor.

  Gjennomført og bestått fagskoleutdanning kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Faginnhold

Emne 1: Lederskap, bærekraft og metode

1a. Studieteknikk og metode
1b. Bærekraftig lederskap og kommunikasjon
1c. Det grønne skiftet

Emne 2: Innføring i transport og logistikk

2a. Grunnleggende verdikjedeforståelse
2b. Transporttjenester (gods- og persontransport)
2c. Digitalisering og sikkerhet

Emne 3: Lagerdrift

3a. Lagertyper
3b. Material- og lagerstyring
3c. Lagerteknologi

Emne 4: Spedisjon og fortolling

4a. Regelverk
4b. Nasjonal- og internasjonal samhandel

Emne 5: Fordypning

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra egen praksis.