Min side
Helsefag

Demensomsorg – Lyngdal – høst 2022

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

01.09.2022

Startdato:

21.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Line Hansen
line.hansen@aof-fagskolen.no
957 51 075

Praktisk informasjon

Undervisningssted: Lyngdal

Antall timer undervisning: 136 timer

Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00

Pris: Studentavgift kr. 400,-

Undervisningen vil foregå på en fast ukedag. I tillegg vil det være undervisning 1-2 ekstradager pr. mnd. Undervisningsdager er ikke avklart enda.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon om ved behov.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen og har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur, materiell, eventuell tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med praksis og studentavgift. Studentavgiften er 400,- og dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader

undefined

Informasjon

Fagskole Demensomsorg er en spennende utdanning som gir deg muligheter til å få mer kunnskap om de ulike demensdiagnosene, de nyeste behandlingsmetodene og de mest brukte metodene i miljøterapi. Utdanningen er praktisk, og du kan ta i bruk din nye kompetanse umiddelbart. Gjennom diskusjoner og gruppearbeid vil du få anledning til å reflektere over etiske problemstillinger og egen yrkesutøvelse. Prosjektarbeid kan du gjennomføre på egen arbeidsplass.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over ett år og kan kombineres med jobb.

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1/2 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 1 år
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Utdanningen har 5 uker obligatorisk projektarbeid
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 30 studiepoeng

Utdanningen passer for 

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører og de med annen grunnutdanning innen helsefagene.

Utdanningen retter seg mot ansatte som arbeider med pasienter som har en demensdiagnose.


Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskolen Demensomsorg kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, helsesekretær, aktivitør og portør. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest

På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

Faginnhold 

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 10 uker

1a. Arbeidsformer og metoder i utdanningen

1b. Helse- og oppvekstfagene i samfunnet

1c. Etikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse og oppvekstpolitikk

1f. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Demensomsorg – 18 uker

2a. Demens

2b. Kartlegging, utredning, diagnostikk og dokumentasjon

2c. Behandling og miljøterapeutiske tiltak

2d. Demens og helse

2e. Samarbeid, pårørende, frivillighet og informasjon

2f. Etikk, rettigheter, lov- og regelverk

Emne 3: Prosjektarbeid – 5 uker

Studenten skal i løpet av emnet gjennomføre et obligatorisk prosjektarbeid, fortrinnsvis på egen arbeidsplass, med et tema som er knyttet til et eller flere av læringsutbyttebeskrivelsene i studieplanen. Prosjektarbeidets omfang er 30 timer fordelt over 5 uker.

Emne 4: Fordypning i Demensomsorg – 10 uker

Emnet er obligatorisk. Studenten skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret knyttet til ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.