AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Effektiviserings- og forbedringsledelse

Effektiviserings- og forbedringsledelse – Kristiansand – vår 2022

Informasjon

Søkeportalen er åpen. Dokumenter som kreves for opptaket skal sendes som vedlegg til opptak@aof-fagskolen.no.

Undervisningen vil foregå fast på mandager. Ekstradag er ikke avklart enda.
Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon ved behov.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 12. desember. Suppleringsopptaket starter f.o.m. 13. desember og frem til oppstart på utdanningen.

Utdanningen har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er 800,- og dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse

Utdanningen passer for fagarbeidere eller andre som allerede deltar i effektiviserings- og forbedringsprosjekter eller fagarbeidere og andre som berøres av slike prosjekter.

Fagskole effektiviserings- og forbedringsledelse vektlegger opplæring innen ledelse og økonomi, prosjekt- og kvalitetsledelse, kommunikasjon og omdømme i endring, og lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede. I utdanningen ønsker vi å fokusere på disse områdene, fordi de er viktig kompetanse for å møte dagens og morgendagens utfordringer i forhold til konkurransekraft.

Opptakskrav

Formelle opptakskrav: 

For opptak til utdanningen Effektiviserings- og forbedringsledelse kreves fullført videregående opplæring med studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning for opptak til Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse. Søkere må dokumentere minimum to års arbeidserfaring. Læretid regnes ikke som arbeidserfaring, men som del av utdanning.  

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring, samt tjenestebevis.  

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for en eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere. 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplass som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Læringsmål

Det overordnede læringsutbyttet for denne utdanningen er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som på grunnlag av sine kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre aktører i virksomhetene. Hovedintensjonen er å sikre et ensartet faglig nivå og gjøre utdanningen likeverdig i hele landet. Fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet og praktisk relatert.

Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer i samfunnet. Studentene skal tilegne seg kompetanse for å kunne tiltre direkte i sentrale funksjoner i offentlig eller privat sektor innen effektiviserings- og forbedringsledelse.

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år 
  • Undervisningen foregår på kveldstid fra kl. 17.00 – 21.00
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen «Fagskolegrad»

Emne 1: Ledelse og økonomi – 14 uker

1a. Studieteknikk  

1b. Ledelse  

1c. Økonomi 

Emne 2: Prosjekt- og kvalitetsledelse – 19 uker

2a. HMS  

2b. Kvalitetsledelse  

2c. Prosjektledelse 

Emne 3: Kommunikasjon og omdømme i endring – 16 uker

3a. Internkommunikasjon  

3b. Media og eksternkommunikasjon  

3c. Krisekommunikasjon  

3d. Endringsprosesser 

Emne 4: Lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede – 19 uker

4a. Lærende organisasjoner  

4b. Produksjonsstyring  

4c. Verdikjede (Supply Chain Management) 

Emne 5: Fordypning – 8 uker

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra egen praksis.