AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Helse

Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie – Kristiansand vår 2022

Informasjon

Søkeportalen er åpen. Dokumenter som kreves for opptaket skal sendes som vedlegg til opptak@aof-fagskolen.no.

Faste dager for undervisning er ikke satt enda. 

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon ved behov.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 12. desember. Suppleringsopptaket starter f.o.m. 13. desember og frem til oppstart på utdanningen.

Utdanningen har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur, materiell, tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med praksis og studentavgift. Studentavgiften er 800,- og dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie

Kreft er en sykdom som rammer mange og behovet for rett kompetanse er stor. De fleste som får en kreftdiagnose opplever det som en livskrise og sykdommen påvirker både pasienten og dennes nettverk. Gjennom denne utdanningen vil du bla. få kunnskap om ulike kreftdiagnoser, behandling og lindrende pleie. Helsearbeiderens oppgave i dag dreier seg imidlertid ikke bare om pasientens fysiske helse, den dreier seg også i stor grad om å gjøre livet til den enkelte pasient bedre ved å legge til rette for økt livskvalitet. Utdanningen vil derfor også ha et stort fokus på kommunikasjon og etisk refleksjon.

Utdanningen passer for
Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helsefag. Har du lang og relevant arbeidserfaring kan du også søke på bakgrunn av realkompetanse.

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie retter seg mot ansatte som arbeider innenfor områder i helsetjenesten. Fagskoleutdanningen legger vekt på at studenten skal få grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kreftdiagnose, hvordan en slik diagnose kan virke inn på pasienten, familien og det sosiale nettverket, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Studenten skal også få kunnskap om de vanligste kreftsykdommer, behandlingsformer og lindrende pleie. Videre skal studenten få forståelse for sorg- og krisereaksjoner, mot til og erfaring i å samtale med alvorlig syke og å arbeide tverrfaglig på tvers av helsetjenestenivåer.

Opptakskrav

Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Kreftomsorg og lindrende pleie kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som Helsefagarbeider eller Barne- og ungdomsarbeider, portør, aktivitør, Helsesekretær eller ambulansearbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk kan også søke. 

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.


Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.


Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.


Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.


Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.


Politiattest
På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

Organisering av opplæringen

 • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år 
 • Undervisningen foregår på kveldstid fra kl. 17.00 – 21.00
 • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
 • Utdanningen har 10 uker obligatorisk praksis
 • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
 • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen «Fagskolegrad»

Emne 1: Grunnelementer i helse – og sosialfaget – 14 uker 

 • Innledende tema
 • Etikk
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse og omsorgspolitikk
 • Sosiologi og psykologi 


Emne 2. Kreftsykdommer og behandlingsformer – 18 uker 

 • En kreftdiagnose – hva kan det innebære for pasienten og pårørende
 • Kunnskap om kreftsykdommer
 • Konsekvens av sykdom og behandling
 • Forebyggende arbeid


Emne 3. Rehabilitering – 12 uker 

 • Deltakere i rehabiliteringsprosessen
 • Rehabilitering og habilitering
 • Samfunnets tilbud og ressurser


Emne 4. Lindrende omsorg ved livets slutt – 16 uker 

 • Lindrende omsorg i et samfunnsperspektiv (palliasjon)
 • Kommunikasjon
 • Lindring og velvære
 • Smerte og symptomlindring


Emne 5. Praksis – 10 uker 
Praksis er en obligatorisk del av utdanningen og viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksisen er 10 uker a 30 timer og vil til sammen utgjøre 300 timer. Studentene skriver en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet. 


Emne 6. Fordypning i Kreftomsorg og lindrende pleie – 16 uker 
Emnet er obligatorisk. Studenten skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret knyttet til ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.  

For fullført utdanning utstedes det et offentlig godkjent vitnemål og ved 60 studiepoeng eller mer, gis det tittelen «Fagskolegrad».