AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Helse

Kroniske sykdommer – Kristiansand vår 2022

Fagskoleutdanninger Helsefag


Informasjon

Søkeportalen er åpen. Dokumenter som kreves for opptaket skal sendes som vedlegg til opptak@aof-fagskolen.no.

Undervisningen vil foregå fast på onsdager. Ekstradag er ikke avklart enda.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon ved behov.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 12. desember. Suppleringsopptaket starter f.o.m. 13. desember og frem til oppstart på utdanningen.

Utdanningen har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur, materiell, tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med praksis og studentavgift. Studentavgiften er 800,- og dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Fagskole Kroniske sykdommer

Kroniske sykdommer hos voksne og eldre er stadig økende, og denne pasientgruppen trenger ofte sammensatte tjenester. Det er derfor nødvendig for arbeidslivet å ha tilgang til dyktige fagpersoner som kan møte denne pasientgruppens utfordringer. Ønsker du å være en av de som bidrar til å heve kompetansen på din arbeidsplass? Utdanningen vil gi deg spisskompetanse slik at du kan møte pasientene på en enda mer profesjonell måte. Fagskoleutdanning Kroniske sykdommer legger vekt på at studenten skal kunne gjøre rede for ulike kroniske sykdommer hos voksne og eldre, symptomer og behandlingsformer. Studentene skal oppnå grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kronisk sykdom og hvordan diagnosen kan virke inn på pasienten. Videre skal studenten få kunnskap om læring og mestring av kronisk sykdom, kunne bidra til forebygging av sykdommer, lidelser og skader og forstå sammenhenger mellom helse og livsstil. Gjennom utdanningen vil studenten får et godt kunnskapsgrunnlag om rehabiliteringsprosesser.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helsefag. Har du lang og relevant arbeidserfaring, kan du også søke på bakgrunn av realkompetanse.

Opptakskrav

Formelle opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanningen Kroniske sykdommer kreves det fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Helsearbeiderfaget, Portørfaget, Ambulansearbeiderfaget, Helsesekretær eller Aktivitørfaget. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke. Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til. 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest
På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

Organisering av opplæringen

 • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år 
 • Undervisningen foregår på kveldstid fra kl. 17.00 – 21.00
 • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
 • Utdanningen har 10 uker obligatorisk praksis
 • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
 • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen «Fagskolegrad»


Emne 1: Felles innholdsdel – 14 uker

1. Grunnelementer i helse– og oppvekstfaget

 • Innledende tema
 • Etikk
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

2. Samfunnsfaglige emner

 • Stats -og kommunalkunnskap, helse– og omsorgspolitikk
 • Sosiologi og psykologi

Emne 2: Kroniske sykdommer – 17 uker
1. Kronisk sykdom
2. Diabetes
3. Hjertesvikt
4. KOLS
5. Hjerneslag
6. Revmatiske sykdommer
7. Mage-/tarmsykdommer
8. Nyresvikt

Emne 3: Helsefremmende arbeid – 19 uker
1. Helse og livsstil
2. Kost og ernæring
3.Tobakk
4. Fysisk aktivitet
5. Empowerment, motivasjon og mestring

Emne 4. Rehabilitering – 10 uker
1. Deltakere i rehabiliteringsprosessen
2. Rehabilitering og habilitering
3. Samfunnets tilbud og ressurser

Emne 5: Praksis – 10 uker
Praksis er en obligatorisk del av studietiden og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 10 uker à 30 timer og vil til sammen utgjøre 300 timer.

Emne 6: Fordypning i Kroniske sykdommer – 16 uker 

Emnet er obligatorisk. Studenten skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret knyttet til ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.  

For fullført utdanning utstedes det et offentlig godkjent vitnemål og ved 60 studiepoeng eller mer, gis det tittelen «Fagskolegrad».