AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Helse

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Søgne vår 2022

Informasjon

Søkeportalen er åpen. Dokumenter som kreves for opptaket skal sendes som vedlegg til opptak@aof-fagskolen.no.

Undervisningen vil foregå fast på mandager, og onsdager vil være ekstradag. Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon ved behov.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 12. desember. Suppleringsopptaket starter f.o.m. 13. desember og frem til oppstart på utdanningen.

Utdanningen har offentlig finansiering. Finansieringen dekker utgifter til litteratur, materiell, tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med praksis og studentavgift. Studentavgiften er 400,- og dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader. 

Fagskole Positiv atferdsstøtte i møte med atferd som utfordrer

Fagskoleutdanningen Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer passer for helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører kan også søke.

Utdanningen er rettet mot arbeidstakere med ulik faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfagene i videregående opplæring og som har sitt virke i kommunal virksomhet, spesialisthelsetjeneste, institusjoner og innen pedagogisk virksomhet. Utdanningen er spesielt tilpasset miljøarbeid overfor mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.

Positiv atferdsstøtte (PAS) er et rammeverk som rettes mot mennesker med psykisk utviklingshemming, autisme og andre funksjonsnedsettelser og med sårbarhet for å utvikle utfordrende atferd, innen forskjellige arenaer og livsfaser. Målet med utdanningen er å kunne imøtekomme behovet for å styrke rettighetene til mennesker med utviklingshemming og å øke kompetansen hos tjenesteyterne.

Opptakskrav

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskoleutdanningen Positiv atferdsstøtte (PAS) kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.


Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.


Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. 


Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak)

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak – her.


Godskriving eller fritak

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.


Politiattest
På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.


Læringsmål

Det overordnede læringsutbyttet for fagskoleutdanningen Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer er å utdanne studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.

Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert et grunnlag for livsland læring og kontinuerlig omstilling, utviklet sitt kliniske blikk, samt kunne vise forståelse for og innsikt i nyervervet kunnskap. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og oppvekstsektoren. Hovedintensjonen er å sikre et ensartet faglig nivå og gjøre utdanningen likeverdig i hele landet. 


Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1/2 år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 1 år
  • Undervisningen foregår på kveldstid fra kl. 17.00 – 21.00
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned: én fast dag i uken + 1-2 ekstradager pr. måned
  • Utdanningen har 5 uker obligatorisk praksis
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 30 studiepoeng.

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 10 uker
1a. Arbeidsformer og metoder i utdanningen
1b. Helse- og oppvekstfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og oppvekstpolitikk
1f. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Positiv atferdsstøtte – (PAS) – 18 uker
2a. Grunnleggende rammer og verdier
2b. Positiv atferdsstøtte som ramme for tjenesteyting
2c. Positiv atferdsstøtte, teori og kunnskapsbase
2d. Positiv atferdsstøtte og prosesser

Emne 3: Praksis – 5 uker
Praksis er en obligatorisk del av utdanningen og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 5 uker à 30 timer, og vil til sammen utgjøre 150 timer (inkl. veiledning fra fagskolen). Studenten skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet.

Emne 4: Fordypning – 10 uker
Emnet er obligatorisk. Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.