AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Markensgate 13 4611 Kristiansand S

Følg oss

Oppvekst

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn – Lyngdal – høst 2021

Fagskoleutdanninger Oppvekstfag

Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak vil det bli lagt ut restplasser.

Oppstart med forbehold om finansiering. Ved en ev. finansiering er utdanningen er gratis men det dekker ikke utgifter til materiell og heller ikke studentavgiften på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norsk fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. 

Undervisningsdager er foreløpig ikke fastsatt.

Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn

Siden 2005 har antallet minoritetsspråklige barn i barnehagene steget fra 14 000 til 41 000. I samme tidsrom har dekningsgraden blant minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år økt fra 54 til 79 prosent. Barn i Norge vokser derfor opp i et samfunn preget av etnisk, kulturelt og språklig mangfold. For å styrke barnehagers og skolers kompetanse i arbeid med barn/elever som har flerspråklig/flerkulturell bakgrunn, har Utdanningsdirektoratet dessuten igangsatt satsingen «Kompetanse for mangfold» i perioden 2013-2017. Også i denne vektlegges en helhetlig forståelse og tilnærming i arbeidet med å styrke barnas språk og mulighet for mestring. 

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn, skal bidra til å støtte opp under dagens og fremtidens kompetansebehov. I Utdanningsdirektoratets satsing «Kompetanse for mangfold» vektlegges en helhetlig forståelse og tilnærming i arbeidet med å styrke barnas språk og mulighet for mestring. Studenten vil i løpet av utdanningen tilegne seg kunnskap om flerspråklighet og flerkulturelt arbeid og hva som fremmer mangfold, inkludering og medvirkning i arbeid med barna og i samarbeid med foreldrene.

Utdanningen passer for

For barne- og ungdomsarbeidere eller personer med tilsvarende realkompetanse.

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 


Formelle opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanningen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn, kreves det fullført og bestått videregående opplæring (fagbrev) fra programområdet Barne- og ungdomsarbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. 


Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.


Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.


Politiattest

På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Attesten skal leveres på læringsplattformen i forbindelse med oppstart og må ikke være eldre enn 3 måneder. Nødvendig informasjon om søknad om politiattest vil bli gitt ved oppstart, så vent med å søke!

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse

Som ferdig yrkesutøver med fagskoleutdanning innen oppvekst, skal studenten kunne arbeide med ulike grupper barn og unge innen virksomheter som spenner over et vidt spekter. Tjenesteområder innen oppvekstfagene omfatter blant annet barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre offentlige eller private etater som barnevernstjenesten og andre institusjoner for barn og unge. Studenten skal etter endt utdanning ha utviklet gode ferdigheter i samarbeid med blant annet lærere, barnevernspedagoger og annet personell innen oppvekst og ha evne til tilpasning i faglige virksomheter og arbeidsforhold i stadig endring.

Organisering av opplæringen

 • Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 2 år
 • Undervisningen er tilrettelagt med ca. 5 kvelder pr. mnd
 • I løpet av studietiden på 2 år vil planen for fagskoleutdanningen bestå av 6 emner, hvorav emne 1 er basisemne, emne 2-4 er fagspesifikke emner, emne 5 er praksis og emne 6 er fordypning. Emnene tas normalt i rekkefølge
 • Det er 10 uker praksis
 • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».


Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 14 uker
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet

 • Studieteknikk
 • Prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Teori og erfaringsbasert kunnskapsbygging
 • Refleksjon og refleksjonsmodeller
 • Aktiv læring
 • IKT

1b. Oppvekstfagene i samfunnet

 • Oppvekstfagenes historie og utvikling
 • Teorier og begreper i oppvekstfagene
 • Verdier og normer i samfunnet og i oppvekstfagene
 • Bærekraftig utvikling

1c. Etikk

 • Menneskesyn og menneskeforståelse
 • Verdier, normer og livssyn
 • Etisk teori og refleksjonsmodeller
 • Etiske problemstillinger og dilemmaer
 • Menneskerettighetene
 • Yrkesetikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjonsteori
 • IKT som kommunikasjonsverktøy
 • Samhandlingsteori
 • Konflikthåndtering
 • Tverrkulturell samhandling og kommunikasjon
 • Relasjonskompetanse
 • Veiledningsteori og veiledning
 • Barn, unge og familiens medvirkning

1e. Sosiologi og psykologi

 • Familien som sosial og kulturell institusjon
 • Sosiale ulikheter og kulturelt mangfold
 • Gruppepsykologi og nettverksteori
 • Roller, makt og avmakt
 • Læringspsykologi
 • Utviklingsteorier
 • Emosjoner, behov og motivasjon
 • Barn og unge i krise og sorg

1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

 • Samfunnets og velferdsstatens utvikling, føringer og prioriteringer i oppvekstsektoren
 • Levekår, folkehelse og livsmestring
 • Lovverket som regulerer oppvekstsektorens virkefelt
 • Oppvekstsektoren/barnehagesektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå, organisering og finansiering
 • Kvalitetsarbeid, HMS og internkontroll
 • Demokrati og medborgerskap


Emne 2: Pedagogikk og didaktikk – 12 uker
2a. Pedagogikk

 • Læring og læringspsykologi – læringsteorier
 • Språk- og begrepsutvikling
 • Leke- og læringsprosesser
 • Utviklingspsykologi – utviklingsteorier
 • Motivasjons- og mestringsteorier
 • Utvikling av sosial kompetanse
 • Danningsprosesser
 • Relasjonsbygging mellom barn og voksne
 • Endrings- og utviklingskompetanse
 • Tilpasset tilrettelegging for læring og utvikling

2b. Didaktikk

 • Undervisnings- og opplæringsmetoder / Planlegging, dokumentasjon og vurdering
 • Observasjon, kartlegging og dokumentasjon
 • IKT som pedagogisk verktøy, teknologiutvikling, digitalisering og velferdsteknologi


Emne 3: Arbeid med språk og flerspråklighet – 18 uker
3a. Språktilegnelse

 • Språkutvikling 0-11 år
 • Flerspråklig utvikling
 • Teoretiske perspektiver på språklig og flerspråklig utvikling
 • Språkets komponenter, innhold, form og bruk
 • Forsinket språkutvikling og språkvansker
 • Personalets rolle

3b. Språkstimulering

 • Systematisk språkarbeid
 • Helhetlig språkstimulering gjennom arbeid med fagområdene
 • Samtale i naturlige situasjoner
 • Støtte barnets morsmål
 • Fremme norskspråklig kompetanse
 • Bruk av konkreter og ulike verktøy for språkstimulering
 • Språkgrupper
 • Ord- og begrepslæring
 • Språk i barns lek
 • Å lese med barn
 • Personalets rolle
 • Foreldresamarbeid
 • Barns medvirkning

3c. Samarbeid med pedagogisk ansvarlig: Planlegging, dokumentasjon og vurdering

 • Planlegging av systematisk språkarbeid
  – Hverdagsaktiviteter
  – Organiserte grupper
 • Dokumentasjon og vurdering av språkmiljø
  – Observasjon og kartlegging
 • Dokumentasjon og vurdering av enkeltbarns språk
  – Observasjon, kartlegging og vurdering av norskspråklig utvikling
  – Observasjon, kartlegging og vurdering av flerspråklig utvikling
 • Foreldresamarbeid
 • Bruk av tolk
 • Barns medvirkning
 • Aktuelle lover og styringsdokumenter
  – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, temahefter og veiledere
  – Lov om barnehager
  – Andre aktuelle styringsdokumenter


Emne 4: Flerkulturell kompetanse – 16 uker
4a. Mangfold som ressurs

 • Språklig, religiøst og kulturelt mangfold som en naturlig del av hverdagen
 • Anerkjennelse og synliggjøring av mangfold
 • Ressursperspektiv versus problemperspektiv
 • Innlemmingsstrategier – ulike perspektiver på inkludering og integrering
 • Problemstillinger knyttet til stigmatisering og marginalisering
 • Kulturforståelse
 • Relasjonsbygging
 • Kommunikasjon
 • Mangfold som utfordring
 • Planlegging, dokumentasjon og vurdering
 • Aktuelle lover og styringsdokumenter

4b. Identitet og danning

 • Identitetsutvikling 0-11 år
 • Danning
 • Demokrati
 • Barns medvirkning
 • Religion og livssyn
 • Menneskesyn
 • Verdier og etikk
 • Holdninger
 • Respekt
 • Barnet som subjekt
 • Planlegging, dokumentasjon og vurdering

4c. Foreldresamarbeid

 • Foreldre som ressurs, foreldremedvirkning og deltakelse
  – Gode dialoger
  – Relasjonsbygging
  – Kommunikasjon
  – Støtte og veiledning
  – Kulturforståelse
  – Ulike oppdragerstiler
  – Tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid
  – Taushetsplikt/opplysningsplikt
  – Bruk av tolk
  – Dilemmaer


Emne 5: Praksis – 10 uker 
Praksis er en obligatorisk del av studietiden og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 10 uker à 30 timer, fordelt over to praksisperioder, og vil til sammen utgjøre 300 timer. Studentene skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet.


Emne 6: Fordypning i Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn – 16 uker

Emnet er obligatorisk. Studenten skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaring fra praksis.