AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Markensgate 13 4611 Kristiansand S

Følg oss

Oppvekst

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Lyngdal – vår 2021

Informasjon

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 200,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. 

Onsdag er fast undervisningsdag. Undervisningen gjennomføres på dagtid fra 09.00 – 14.00. 

Fagskole Positiv atferdsstøtte i møte med atferd som utfordrer

Det overordnede læringsutbyttet er å utdanne studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Etter fullført utdanning skal studentene ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling, utviklet sitt kliniske blikk, samt kunne vise forståelse for og innsikt i nyervervet kunnskap.

Utdanningen skal være yrkesrettet, tverrfaglig og praksisrelatert og ha et tydelig brukerperspektiv.

Utdanningen passer for

Utdanningen er rettet mot arbeidstakere med ulik faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfagene i videregående opplæring, som har sitt virke i kommunal virksomhet, spesialisthelsetjeneste, institusjoner og innen pedagogisk virksomhet. Utdanningen er spesielt tilpasset miljøarbeid overfor mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.

Formelle opptakskrav

Det formelle opptakskravet til fagskoleutdanningen Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, er at man har fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som enten helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider.

Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører kan også søke.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

NB! På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Med realkompetanse menes all formell og ikke–formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse, må dokumentere at de har fylt 23 år. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til ett eller flere av følgende kriterier:

 • Bestått teori til fagprøven innen Helsearbeiderfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Aktivitørfaget eller Omsorgsarbeiderfaget og i tillegg ha minimum 3 360 timer relevant praksis (2 år)
 • Minimum 8 400 timer relevant praksis (5 år)
 • Kompetanse tilsvarende Vg3 Helsearbeiderfaget, Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget eller Vg3 Aktivitørfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på en av de gjeldende Vg3-læreplanene og ha minimum 5 000 timer relevant praksis (3 år)

Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming og/eller autisme.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene. 

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i fagskoleforskriften § 9.

Politiattest

På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder ved oppstart. Attesten skal leveres på læringsplattformen i forbindelse med oppstart.

Ved oppstart gis det nødvendig informasjon om søknad om politiattest. Vent derfor med å søke!

Organisering av opplæring

Utdanningen har en samlet normert tid på 1/2 år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 1 år

 • Utdanningen foregår på dagtid fra kl. 09.00 – 14.00
 • Det legges opp til ukentlige samlinger – altså ca. 4 samlinger pr. måned
 • Utdanningen består av 4 emner; 2 teoriemner, 1 praksisemne og 1 fordypningsemne
 • Det er 5 uker praksis
 • Studentene skal levere en skriftlig oppgave pr. emne
 • Fullført utdanning gir 30 studiepoeng


Emne 1 (basisemne): Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 10 uker
1a. Arbeidsformer og metoder i utdanningen

 • Studieteknikk
 • Prosjektarbeid
 • Teori og erfaringsbasert kunnskapsbygging
 • Refleksjon og refleksjonsmodeller
 • Aktiv læring
 • IKT, teknologiutvikling, digitalisering og velferdsteknologi

  1b. Helse- og oppvekstfagene i samfunnet
 • Teorier og begreper innen helse- og oppvekstfagene
 • Aktuelle verdier og normer i samfunnet og i helse- og oppvekstfagene, hvordan de henger sammen og styrer praktisk handling
 • Bærekraftig utvikling
 • Folkehelse og livsmestring

  1c. Etikk
 • Menneskesyn og menneskeforståelse
 • Verdier og verdioppfatninger, livssyn
 • Etikk, moral, etiske dilemmaer
 • Etisk refleksjon og refleksjonsmodeller
 • Yrkesetikk og taushetspliktens etiske sider
 • Brukermedvirkning
 • Samtykkekompetanse – makt, tvang og kontroll
 • Demokrati og medborgerskap

  1d. Kommunikasjon og samhandling
 • Kommunikasjonsteori og kommunikasjon i et hjelperperspektiv
 • Tverrkulturell samhandling og kommunikasjon
 • Relasjonskompetanse

  1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og oppvekstpolitikk
 • Lover og forskrifter som regulerer helse- og omsorgssektorens virkefelt
 • Profesjonalisering i helse- og omsorgssektoren

  1f. Sosiologi og psykologi
  Sentrale tema:
 • Familien som sosial og kulturell institusjon
 • Roller, makt og avmakt
 • Utviklingsteorier, livsløpet
 • Kriser og forsvarsmekanismer
 • Stress
 • Ulikheter og kulturelt mangfold


Emne 2: Positiv atferdsstøtte (PAS) – 18 uker
    2a. Grunnleggende rammer og verdier

 • PAS som ramme og verdigrunnlag (historikk)
 • CRPD/menneskerettigheter
 • Selvbestemmelse/brukermedvirkning/empowerment
 • Livskvalitet / «Wheel of optimal living»
 • Aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og samfunnet
 • GAP-modellen
 • Utviklingshemming/autismespekterforstyrrelser
 • Sårbarhetsfaktorer for utvikling av utfordrende atferd

  2b. Positiv atferdsstøtte som ramme for tjenesteyting
 • Læringspyramiden
 • Aktiv støtte, personsentrert tilnærming
 • Begripelighet, meningsfullhet og håndterbarhet
 • Struktur, positive tilnærminger og forventninger, empati, lav, affektiv tilnærming og lenker (SPELL)
 • Endring av miljø/livsbetingelser
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  2c. Positiv atferdsstøtte, teori og kunnskapsbase
 • Atferdsanalyse, operant og respondent atferd
 • Responskonsekvenser
 • Utfordrende atferd og identifisering av mulige årsaker
 • Funksjonell analyse og observasjon av atferd
 • Forholdet mellom psykiske lidelser og utfordrende atferd

  2d. Positiv atferdsstøtte og prosesser
 • Miljøarbeid / hjelpebetingelser / kjeding av atferd
 • Innlæring av alternative ferdigheter
 • Proaktive strategier
 • Sosiale historier, Mine sirkler, Atferdsavtaler, DRO, NCR
 • Differensiell forsterkning av alternativ atferd, funksjonell kommunikasjonstrening
 • Reaktive strategier, ekstinksjon
 • Håndtering av utfordrende atferd
 • PAS-plan, individualisert tilnærming, målvalg, proaktive og reaktive strategier
 • Registrering, evaluering og dokumentasjon
 • Refleksjoner over rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemming, HOL kap. 9, Opplæringsloven kap. 9A og Forskrift om utførelse av arbeid, kap. 23A


Emne 3: Praksis – 5 uker
Praksis er en obligatorisk del av utdanningen og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 5 uker à 30 timer, og vil til sammen utgjøre 150 timer (inkl. veiledning fra fagskolen). Studenten skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet.

Emne 4: Fordypning – 10 uker
Emnet er obligatorisk. Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.