AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Markensgate 13 4611 Kristiansand S

Følg oss

Helseutdanninger

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Fagskole for Helsefag

Kompetanse om kosthold er en forutsetning for at helsepersonell skal kunne motivere og arbeide for å fremme et godt mattilbud i helsetjenesten. Et riktig sammensatt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge sykdom. Fagskoleutdanning Ernæring innen pleie- og omsorgstjenester vil gi deg kunnskap og ferdigheter slik at du sammen med brukerne kan legge til rette for gode kostvaner og gode matopplevelser.

Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, aktivitører, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og de med annen grunnutdanning innen helse- og oppvekstfagene.
Har du fagbrev eller svennebrev innen restaurant- og matfag kan du også søke denne utdanningen.

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 

Formelle opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanningen Ernæring i pleie- og omsorgstjenester kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider eller med fag-/svennebrev innen restaurant- og matfag. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører og helsesekretærer kan også søke.

For søkere med fag-/svennebrev innen restaurant- og matfag kreves det i tillegg minimum 1 680 timer (1 år) dokumentert arbeidserfaring innen pleie- og omsorgstjenester.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse

Fagskoleutdanning Ernæring i pleie- og omsorgstjenester retter seg mot ansatte som arbeider innen sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, boliger for mennesker med utviklingshemming, dagsentra, avlastningshjem og andre områder innen helse og omsorg hvor ernæring vektlegges. Utdanningen legger vekt på at studentene skal få økt sin kompetanse i forhold til kommunikasjon og samhandling, sosiologi og psykologi, grunnleggende ernæringslære, kost og ernæring i samfunnsperspektiv, kost i forhold til alder og kulturtilhørighet, kost i forhold til ulike sykdommer og tilstander, helsefremmende og forebyggende arbeid, omsorg, motivasjon og matglede. Videre vil utdanningen ha fokus på mat i praksis ved ulike sykdomstilstander. Evnen til etisk- og yrkesetisk refleksjon vil bli vektlagt. Hospitering og praktisk matlaging inngår i utdanningen.

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 2 semester (1 år). Det tilsvarer en normert studietid på et halvt år.
  • Utdanningen legges opp med undervisning ca. 4 dager pr måned. I tillegg kommer 4 dager hospitering og 4 kvelder med praktisk matlaging.
  • Fullført utdanning gir 30 studiepoeng.

Utdanningen inneholder 2 teoriemner og 1 fordypningsemne. Studenten leverer en skriftlig oppgave pr emne.

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
1a. Arbeidsformer og metoder i utdanningen

1b. Helse- og sosialfagene i samfunnet

1c. Etikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk

1f. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Ernæring i pleie- og omsorg, med hospitering og praktisk matlaging
2a. Grunnleggende ernæringslære

2b. Kost og ernæring i et samfunnsperspektiv

2c. Kost i forhold til alder og kulturtilhørighet

2d. Kost i forhold til ulike sykdommer og tilstander

2e. Trygg mat

2f. Helsefremmende arbeid/forebygging

2g. Omsorg og motivasjon

2h. Hospitering og praktisk matlaging

Emne 3: Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema innen ernæring i pleie- og omsorgstjenester