AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Markensgate 13 4611 Kristiansand S

Følg oss

Helseutdanninger

Positiv atferdsstøtte – i møte med atferd som utfordrer

Positiv atferdsstøtte (PAS) er et rammeverk som rettes mot mennesker med psykisk utviklingshemming, autisme og andre funksjonsnedsettelser og med sårbarhet for å utvikle utfordrende atferd, innen forskjellige arenaer og livsfaser. Målet med fagskolen er å kunne imøtekomme behovet for å styrke rettighetene til mennesker med utviklingshemming og å øke kompetansen hos tjenesteyterne.

Det overordnede læringsutbyttet er å utdanne studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Etter fullført utdanning skal studentene ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling, utviklet sitt kliniske blikk, samt kunne vise forståelse for og innsikt i nyervervet kunnskap.

Utdanningen skal være yrkesrettet, tverrfaglig og praksisrelatert og ha et tydelig brukerperspektiv.

Utdanningen passer for

Arbeidstakere med ulik faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfagene i videregående opplæring og som har sitt virke i kommunal virksomhet, spesialisthelsetjeneste, institusjoner og innen pedagogisk virksomhet.

Formelle opptakskrav

Det formelle opptakskravet til fagskoleutdanningen Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, er at man har fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som enten helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider.

Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører kan også søke.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

NB! På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i fagskoleforskriften § 9.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Med realkompetanse menes all formell og ikke–formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse, må dokumentere at de har fylt 23 år. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til ett eller flere av følgende kriterier:

 • Bestått teori til fagprøven innen Helsearbeiderfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Aktivitørfaget eller som omsorgsarbeider og i tillegg ha minimum 3 360 timer relevant praksis (2 år)
 • Minimum 8 400 timer relevant praksis (5 år)
 • Kompetanse tilsvarende Vg3 Helsearbeiderfaget, Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget eller Vg3 Aktivitørfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på en av de gjeldende Vg3-læreplanene og ha minimum 5 000 timer relevant praksis (3 år)

Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming og/eller autisme.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene.

Politiattest

På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder ved oppstart. Attesten skal leveres på læringsplattformen i forbindelse med oppstart.

Organisering av opplæring

Utdanningen har en samlet normert tid på 1/2 år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 1 år.

 • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned
 • Utdanningen består av 4 emner; 2 teoriemner, 1 praksisemne og 1 fordypningsemne
 • Det er 5 uker praksis
 • Studentene skal levere en skriftlig oppgave pr. emne
 • Fullført utdanning gir 30 studiepoeng

Emne 1 (basisemne): Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene

 • Arbeidsformer og metoder i studiet
 • Helse- og oppvekstfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi

Emne 2: Positiv atferdsstøtte (PAS)

 • Grunnleggende rammer og verdier
 • Positiv atferdsstøtte som ramme for tjenesteyting
 • Positiv atferdsstøtte; teori og kunnskapsbase
 • Positiv atferdsstøtte og prosesser

Emne 3: Praksis – 5 uker

Emne 4: Fordypningsemne
Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema innen Positiv atferdsstøtte (PAS). Studenten skal trekke inn stoff fra emnene og knytte dette til praksis.