AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Oppvekstutdanninger

Arbeid med ungdom

Informasjon om arbeid med ungdom

Målgruppe

Barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, miljøarbeidere, ansatte i ungdoms- og fritidsklubber og andre som jobber med ungdom i alderen 15-25 år.

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 


Formelle opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanningen Arbeid med ungdom, kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndtverk kan også søke.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.


Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.


Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse

I regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021 beskrives ungdomstiden som en viktig periode i livet, kanskje den perioden hvor det skjer flest fysiske, psykiske og sosiale endringer, og der det gjøres viktige veivalg som kan få stor betydning senere. Det finnes i dag flere ulike fagskoleutdanninger som retter seg mot arbeid med barn, men når det gjelder barne- og ungdomsarbeider som jobber direkte med ungdom, eksisterer det få tilbud.

Fagskoleutdanningen Arbeid med ungdom er en utdanning som skal bidra til å øke kompetansenivået til de som jobber med ungdom. Utdanningen fokuserer blant annet på kommunikasjon, tverrsektorielt samarbeid og livsmestring. 

Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte utfordringer i arbeid med ungdom.

Organisering av opplæringen

Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år. Undervisningen foregår på kveldstid, fra kl. 17.00 – 21.00 (gjelder både hoveddag og ekstradag) og er tilrettelagt slik at studentene kan være i jobb i utdanningsperioden. Det blir undervisning ca. 5 kvelder i måneden.

Utdanningen består av 4 teoriemner, 1 hospiteringsemne og 1 fordypningsemne. Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave.

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng.
 

Emne 1: Grunnelementer i oppvekstfaget – 14 uker

1a. Innledende tema 

 • Studieteknikk
 • Prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Teoretisk og erfaringsbasert kunnskapsbygging
 • Refleksjon og refleksjonsmodeller
 • Aktiv læring
 • Informasjonsteknologi (IKT)

1b. Oppvekstfagene i samfunnet

 • Oppvekstfagenes historie og utvikling
 • Teorier og begreper i oppvekstfagene
 • Verdier og normer i samfunnet og i oppvekstfagene

1c. Etikk

 • Menneskesyn og menneskeforståelse
 • Verdier, normer og livssyn
 • Etisk teori og refleksjonsmodeller
 • Etiske problemstillinger og dilemmaer
 • Menneskerettighetene
 • Yrkesetikk
 • Demokrati og medborgerskap

1d. Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjonsteori
 • IKT som kommunikasjonsverktøy
 • Samhandlingsteori
 • Konflikthåndtering
 • Tverrkulturell samhandling og kommunikasjon
 • Relasjonskompetanse
 • Veiledningsteori og veiledning
 • Barn, unge og familiens medvirkning

1e. Sosiologi og psykologi

 • Familien som sosial og kulturell institusjon
 • Sosiale ulikheter og kulturelt mangfold
 • Gruppepsykologi og nettverksteori
 • Roller, makt og avmakt
 • Læringspsykologi
 • Utviklingsteorier
 • Emosjoner, behov og motivasjon
 • Barn og unge i krise og sorg

1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

 • Bærekraftig utvikling
 • Levekår, folkehelse og livsmestring
 • Lovverket som regulerer oppvekstsektorens virkefelt
 • Oppvekstsektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå, organisering og finansiering
 • Kvalitetsarbeid, HMS og internkontroll


Emne 2: Pedagogikk og kommunikasjon – 14 uker      

2a. Innføring i pedagogikk

 • Innføring i pedagogikk
 • Pedagogikk og metodikk
 • Didaktikk og planlegging

2b. Kommunikasjon

 • Kommunikasjon og samhandling
 • Kommunikasjon med ungdom i utfordrende livssituasjoner
 • Konflikter og konfliktarbeid
 • Veiledning
 • Verktøy i veiledning
 • Veilederrollen
 • Relasjonskompetanse

2c. Miljøarbeid

 • Medvirkning
 • Motivasjon og mestring
 • Sosial kompetanse
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Tiltak


Emne 3: Samarbeid – 12 uker

3a. Samarbeid med familie

 • Oppvekst og familie
 • Utfordringer knyttet til familiesamarbeid

3b. Tverrsektorielt samarbeid

 • Skole
 • Aktører rundt ungdommen
 • Overganger
 • Internasjonalt ungdomsarbeid

3c. Samarbeid med lokalmiljøet

 • Aktiviteter og arrangementer
 • Ressurser i lokalmiljøet


Emne 4: Ungdomstid – 20 uker inkludert 8 timer hospitering

4a. Ungdomskultur

 • Ungdom og fritid
 • Ungdom og mediebruk
 • Ungdom og seksualitet
 • Flerkulturell kompetanse
 • Ungdom og rus
 • Grupper og gruppedynamikk, gruppepress
 • Vennskap
 • Subkulturer

4b. Livsmestring

 • Resiliens
 • Problematferd
 • Stress

4c. Helse

 • Fysisk helse og pubertet
 • Psykisk helse
 • Diagnoser
 • Mobbing
 • Overgrep og vold
 • Selvfølelse

Studenten skal ha 8 timer hospitering. AOF Fagskolen har ansvar for å sørge for relevante hospiteringsplasser. 


Emne 5: Prosjektarbeid – 10 uker

Prosjektarbeidet er en obligatorisk del av utdanningen på til sammen 60 timer og strekker seg over 10 uker. Prosjektarbeidet gjennomføres parallelt med fordypningsemnet og skal være rettet mot arbeid med ungdom. Prosjektarbeidet kan gjennomføres på eget arbeidssted dersom det kan sikres at arbeidsoppgavene omfatter arbeid med ungdom.

Studenten skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i prosjektet for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte.

Emne 6: Fordypning – 16 uker

Emnet er obligatorisk. Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis. 


For fullført utdanning utstedes det et offentlig godkjent vitnemål.