AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Markensgate 13 4611 Kristiansand S

Følg oss

Veiledning av lærlinger

Veiledning av lærlinger

Fagskoleutdanning Veiledning av lærlinger

Fag- og yrkesopplæringen står overfor store utfordringer i årene framover. Økt rekruttering og statusheving for fagarbeidere er nødvendig for å dekke framtidens behov for faglært arbeidskraft. Kompetanseheving for instruktører og faglige ledere i bedrift er viktig for å sikre kvalitet på arbeidsplassbasert opplæring. Kompetansen etter endt utdanning kan for eksempel benyttes i alle bedrifter og virksomheter med ansvar for opplæring av lærlinger og ved alle opplæringskontor.

Fagskoleutdanningen er praktisk og yrkesrettet og gir kandidaten god innsikt i forskrifter som regulerer lærlingordningen. Utdanningen gir en god innføring i kommunikasjons- og veiledningsmetoder, samt kunnskap om prinsipper for god dokumentasjons- og vurderingspraksis. Videre gis det opplæring i kartlegging og metoder som kan bidra til lærlingenes opplevelse av medvirkning, mestring og motivasjon. Gjennom studiet vil det bli gitt god anledning til å utvikle etisk grunnholdning til egen rolle som veileder. Utdanningen bygger på et helhetlig menneskesyn, der grunnholdningene respekt, ansvarlighet og profesjonalitet står sentralt.

Utdanningen passer for

For deg som er, eller ønsker å bli instruktør eller faglig leder med ansvar for opplæring av lærlinger i bedrift.


Formelle opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

For opptak til fagskoleutdanningen Veiledning av lærlinger kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller autorisasjon.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for en eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.


Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til et eller flere av følgende kriterier:

  • Bestått teori til fagprøven/ svennebrev og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
  • Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
  • Kompetanse tilsvarende VG3 innen yrkesfaglige utdanningsprogram. Kandidaten må bestå fagtest som som bygger på den VG3 læreplanen som danner grunnlag for kandidatens arbeidserfaring og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år.)

*Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver knyttet til veiledning og opplæring.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene. Utdanningen kvalifiserer ikke til fagbrev eller svennebrev.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i fagskoleforskriften § 9.

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 2 semester (1 år). Det tilsvarer en normert studietid på et halvt år.
  • Utdanningen legges opp med undervisning ca. 5 kvelder pr måned.
  • Utdanningen inneholder 3 teoriemner og 1 fordypningsemne.
  • Studenten leverer en skriftlig oppgave pr emne.

Eksamen og sluttkompetanse

Gjennomføre fordypningsarbeidet med etterfølgende muntlig eksaminering. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fullført fagskoleutdanning gir 30 studiepoeng.

Emne 1: Veileders rolle og oppgaver
1a. Roller og ansvar, lov- og regelverk

1b. Kvalitet i fagopplæringen

1c. Kommunikasjon og veiledningsferdigheter i fagopplæringen

1d. Samarbeid og gruppeprosesser

1e. Mottak av lærlinger

Emne 2: Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon
2a. Læreplanforståelse

2b. Mål og planer

2c. Vurdering for læring

2d. Gjennomgående dokumentasjon

Emne 3: Veiledning i praksis
3a. Metoder

3b. Veiledning og yrkespedagogikk

3c. Konflikthåndtering

3d. Tilpasset opplæring

3e. Medvirkning, mestring og motivasjon

Emne 4: Faglig fordypning
Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema med anvendelse av teori fra emnene.