AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Markensgate 13 4611 Kristiansand S

Følg oss

Helse

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester – Haugesund – høst 2021

Fagskole for Helsefag

Informasjon
Utdanningen har offentlig finansiering.
Litteratur dekkes ikke av finansieringen.

Studentavgiften er kr. 200.-. Avgiften dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattform.

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester
Kompetanse om kosthold er en forutsetning for at helsepersonell skal kunne motivere og arbeide for å fremme et godt mattilbud i helsetjenesten. Et riktig sammensatt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge sykdom. Fagskoleutdanning Ernæring innen pleie- og omsorgstjenester vil gi deg kunnskap og ferdigheter slik at du sammen med brukerne kan legge til rette for gode kostvaner og gode matopplevelser.

Utdanningen passer for
Helsefagarbeidere, aktivitører, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og de med annen grunnutdanning innen helse- og oppvekstfagene.
Har du fagbrev eller svennebrev innen restaurant- og matfag kan du også søke denne utdanningen.

Formelle opptakskrav
På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

For opptak til fagskoleutdanningen Ernæring i pleie- og omsorgstjenester kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som Helsefagarbeider eller fag-/svennebrev innen restaurant- og matfag. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører og helsesekretærer kan også søke. For søkere med fag-/svennebrev innen restaurant- og matfag, kreves i tillegg minimum 1680 timer (1 år) dokumentert arbeidserfaring innen pleie- og omsorgstjenester.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret.

I tillegg må søker ha et av følgende punkter:

  • Bestått teori innen VG2 Helsearbeiderfaget, VG2 Helseservice, VG2 Aktivitør og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år).
  • Bestått teori fra et av fagene fra utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år). I tillegg må det dokumenteres minimum 1680 timer (1 år)
    relevant arbeidserfaring fra pleie- og omsorgstjenester
  • Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
  • Kompetanse tilsvarende VG3 Aktivitørfaget, VG3 Helsesekretær eller VG3 Helsearbeiderfaget. Søkere med kompetanse tilsvarende VG3-fagene fra Restaurant og matfag kan også søke. Kandidatene må bestå fagtest som bygger på en av de gjeldende VG3 læreplanene og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

*Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat eller innen restaurant – og matsektoren. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre, kantine, storkjøkken etc.
Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene. Utdanningen kvalifiserer ikke til fagbrev.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i fagskoleforskriften § 9.

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Fagskoleutdanning Ernæring i pleie- og omsorgstjenester retter seg mot ansatte som arbeider innen sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, boliger for mennesker med utviklingshemming, dagsentra, avlastningshjem og andre områder innen helse og omsorg hvor ernæring vektlegges. Utdanningen legger vekt på at studentene skal få økt sin kompetanse i forhold til kommunikasjon og samhandling, sosiologi og psykologi, grunnleggende ernæringslære, kost og ernæring i samfunnsperspektiv, kost i forhold til alder og kulturtilhørighet, kost i forhold til ulike sykdommer og tilstander, helsefremmende og forebyggende arbeid, omsorg, motivasjon og matglede. Videre vil utdanningen ha fokus på mat i praksis ved ulike sykdomstilstander. Evnen til etisk- og yrkesetisk refleksjon vil bli vektlagt. Hospitering og praktisk matlaging inngår i utdanningen.

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 2 semester (1 år). Det tilsvarer en normert studietid på et halvt år.
  • Utdanningen legges opp med undervisning ca. 4 dager pr måned fra kl. 17.00 – 21.00. I tillegg kommer 4 dager hospitering og 4 kvelder med praktisk matlaging.
  • Fullført utdanning gir 30 studiepoeng.

Utdanningen inneholder 2 teoriemner og 1 fordypningsemne. Studenten leverer en skriftlig oppgave pr emne.

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
1a. Arbeidsformer og metoder i utdanningen

1b. Helse- og sosialfagene i samfunnet

1c. Etikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk

1f. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Ernæring i pleie- og omsorg, med hospitering og praktisk matlaging
2a. Grunnleggende ernæringslære

2b. Kost og ernæring i et samfunnsperspektiv

2c. Kost i forhold til alder og kulturtilhørighet

2d. Kost i forhold til ulike sykdommer og tilstander

2e. Trygg mat

2f. Helsefremmende arbeid/forebygging

2g. Omsorg og motivasjon

2h. Hospitering og praktisk matlaging

Emne 3: Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema innen ernæring i pleie- og omsorgstjenester