AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Markensgate 13 4611 Kristiansand S

Følg oss

Helse

Fagskolemodul Kroniske sykdommer – emne 2 – Haugesund – vår 2021

NB! Utdanningen gjennomføres med i alt 84 timer. Kun 15 tilgjengelige studieplasser!


Modulen er finansiert av Rogaland fylkeskommune. Litteratur dekkes ikke av finansieringen.  

Studentene må disponere pc med standard skriveprogram som f.eks. Word e.l. 

Fagskolemodul Kroniske sykdommer – emne 2

Kroniske sykdommer hos voksne og eldre er økende, og denne pasientgruppen trenger ofte sammensatte tjenester. Det er derfor nødvendig for arbeidslivet å ha tilgang til dyktige fagpersoner som kan møte denne pasientgruppens utfordringer. 

Emne 2 er ett av totalt 6 emner av fagskoleutdanningen Kroniske sykdommer og tar for seg sykdomslære. Emnet avsluttes med en skriftlig emneoppgave. Fullført og bestått emne gir 11 studiepoeng.

Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helsefag. Har du lang og relevant arbeidserfaring, kan du også søke på bakgrunn av realkompetanse.

Formelle opptakskrav

For opptak til fagskolemodulen Kroniske sykdommer kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, portør, ambulansearbeider, aktivitør eller med autorisasjon som helsesekretær. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.


På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i fagskoleforskriften § 9.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Med realkompetanse menes all formell og ikke–formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de har fylt 23 år. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til ett eller flere av følgende kriterier:

 • Bestått teori innen Vg2 Helseservicefaget eller bestått teori til fagprøven i enten Helsearbeiderfaget, Omsorgsarbeiderfaget, Aktivitørfaget, Ambulansearbeiderfaget eller Portørfaget og minimum 3 360 timer relevant praksis (2 år)
 • Minimum 8 400 timer relevant praksis (5 år)
 • Kompetanse tilsvarende Vg3 Helsearbeiderfaget, Vg3 Helsesekretær, Vg3 Portørfaget, Vg3 Ambulansearbeiderfaget eller Vg3 Aktivitørfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på de gjeldende Vg3-læreplanene og ha minimum 5 000 timer relevant praksis (3 år)

Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre etc.

Organisering av opplæringen

 • Emne 2 er ett av totalt 6 emner på fagskoleutdanningen Kroniske sykdommer
 • Utdanningen tilbys som en deltidsutdanning over 17 uker og har ca. 5 samlinger pr måned på kveldstid
 • Emnet er teoretisk og avsluttes med at studenten leverer en skriftlig oppgave
 • Fullført og bestått modul gir 11 studiepoeng 

Det faglige innholdet i emne 2 «Kroniske sykdommer»


1. Kronisk sykdom

 • Hva er kronisk sykdom?
 • Kjennetegn ved kronisk sykdom
 • Følelsesmessige reaksjoner
 • Kriseteori
 • Håp
 • Livskvalitet
 • Pårørendes rolle
 • Kronisk sykdom hos innvandrere
 • Forebygging og helsefremming
 • Empowerment/bemyndigelse
 • Kunnskap og trygghet, ansvarsfordeling mellom helsepersonell og bruker


2. Diabetes

 • Sykdomslære
 • Hva er diabetes? Klassifikasjon av diabetes
 • Symptomer, behandling og observasjoner
 • Hva virker inn på blodsukkeret?
 • Hypoglykemi og ketoacidose
 • Kost og aktivitet
 • Senkomplikasjoner
 • Blodsukkermåling
 • Injeksjoner og injeksjonsteknikk
 • Oppbevaring og holdbarhet av insulin
 • Føtter og fotpleie
 • Forebyggende arbeid
 • Møte med personer med diabetes
 • Brukerorganisasjonen


3. Hjertesvikt

 • Sykdomslære
 • Hva er hjertesvikt?
 • Symptomer, behandling og observasjoner
 • Funksjonsnivå
 • Kompensasjonsmekanismer
 • Behandling og egenbehandling (herunder: medikamenter, operasjoner (klaffeoperasjon), vektkontroll, kosthold, væskerestriksjoner, saltrestriksjoner, ødemer, røyk og alkohol, fysisk aktivitet, søvn og hvile, feber og infeksjoner, diuretika ved behov)
 • Medikamenter og bivirkninger
 • Angst
 • Møte med personer med hjertesvikt
 • Brukerorganisasjonen


4. KOLS

 • Sykdomslære
 • Årsaker til KOLS
 • Symptomer, behandling og observasjoner
 • Diagnostikk (spirometri)
 • Forskjell på astma og KOLS
 • Møte med personer med KOLS
 • Medikamenter, feilbruk, concordance
 • Egenbehandlingsplan og hjemmetjenestens rolle
 • Behandlingshjelpemidler: Surstoff og bipap
 • Smerteproblematikk
 • Tiltak i akuttsituasjon
 • Angst og håndtering av angst, psykologisk stress
 • Aktivitet og hvile, fysisk aktivitet og trening
 • Astrup/oksygenmetning
 • Astma og allergi
 • Brukerorganisasjonen


5. Hjerneslag

 • Sykdomslære
 • Symptomer, behandling og observasjoner
 • Å rammes av hjerneslag, – fysiske, psykiske, sosiale og kognitive konsekvenser/ følgetilstander
 • Møte med personer med hjerneslag
 • Å leve livet etter slaget (ADL, hverdagsliv etter slaget, omsorg og egenomsorg, bilkjøring, arbeid og fritid, funksjonsnivå)
 • Familien
 • Kriser og tap
 • Innsikt, bevisstgjøring og strategier
 • Selvbilde, seksualitet
 • Brukerorganisasjonen
 • Sykdomslære
 • Symptomer, behandling og observasjoner
 • Ulike revmatiske sykdommer
 • Møte med personer med revmatiske sykdommer
 • Brukerorganisasjonen


6. Revmatiske sykdommer

 • Sykdomslære
 • Symptomer, behandling og observasjoner
 • Ulike revmatiske sykdommer
 • Brukerorganisasjonen
 • Selvbilde
 • Psykiske og sosiale aspekter
 • Smerter
 • Aktivitet og hvile7. Mage-/tarmsykdommer

 • Sykdomslære
 • IBD (Inflamatory Bowel Disease) -Morbus Crohn – Ulcerøs kolitt
 • Cøliaki
 • IBS (Irritabel Bowel Syndrom)
 • Symptomer, behandling og observasjoner
 • Likheter og ulikheter ved de ulike mage-/tarmsykdommene
 • Ekstraintestinale symptomer
 • Det immunologiske systemet
 • Møte med personer med mage-/tarmsykdommer
 • Å leve med mage-/tarmsykdom, – utfordringer
 • Selvbilde
 • Stomi
 • Brukerorganisasjonen


8. Nyresvikt

 • Sykdomslære
 • Årsaker til nyresvikt: Akutt – kronisk
 • Symptomer, behandling og observasjoner
 • Væskebalanse
 • Kosthold
 • Behandling
  – konservativ
  – hemodialyse, peritonealdialyse
  – transplantasjon 
 • Komplikasjoner av behandling
 • Pasientens opplevelser og plager
 • Møte med og ivaretakelse av personer med nyresvikt
 • Pasientmappe
 • Brukerorganisasjonen