AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Helse

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus- og psykisk helsearbeid – Haugesund vår 2022

Fagskoleutdanninger Helsefag

Informasjon

Søkeportalen er åpen. Dokumenter som kreves for opptaket skal sendes som vedlegg til opptak@aof-fagskolen.no.

Ønsker du mer kunnskap om rus og psykisk helsearbeid er dette utdanningen for deg. Det legges i utdanningen vekt på hvordan man kan anvende relevante tiltak og metoder i miljøarbeidet. Utdanningen har også et stort fokus på kommunikasjon og etiske dilemmaer, samt det å kunne reflektere over sitt eget arbeid i møte med brukere og pårørende. I et inspirerende klassemiljø vil du lære om miljøarbeid, ulike måter å behandle rusavhengighet på og hvordan rusmidler påvirker mennesker, fysisk, psykisk og sosialt. Med en fagskoleutdanning vil du være mer attraktiv for arbeidslivet.

Fagskoleutdanningen Tverrfaglig miljøarbeid innen rus- og psykisk helsearbeid har som overordnet mål å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling, ha utviklet sitt kliniske blikk, samt kunne vise forståelse for og innsikt i nyervervet kunnskap. Fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet og praksisnær. 

Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv. Med tverrfaglig i denne sammenhengen menes det at den er rettet mot arbeidstakere med ulik faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfagene i videregående opplæring, og som har sitt virke i kommunal virksomhet, spesialhelsetjeneste, institusjoner og innen pedagogisk virksomhet.

Praktisk informasjon

Undervisningen vil foregå fast på onsdager. I tillegg vil det være undervisning 1-2 ekstradager pr. mnd. Ekstradag er ikke avklart enda.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon om ved behov.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 12. desember. Suppleringsopptaket starter f.o.m. 13. desember og frem til oppstart på utdanningen.

Utdanningen passer for helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører eller andre med grunnutdanning innen helse- og oppvekstfag. 

Finansiering

Utdanningen har offentlig finansiering, men den dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med praksis.

Studenten betaler selv kun utgifter til litteratur, materiell og studentavgiften. Studentavgiften er 800,- og dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Opptakskrav 

Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Tverrfaglig miljøarbeid innen rus- og psykisk helsearbeid kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portører, ambulansearbeidere, helsesekretærer og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.
 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.


Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. 

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse


Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak)

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.


Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.


Politiattest
På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Attesten skal leveres på læringsplattformen i forbindelse med oppstart og må ikke være eldre enn 3 måneder. Nødvendig informasjon om søknad om politiattest vil bli gitt ved oppstart, så vent med å søke!

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år 
  • Undervisningen foregår på kveldstid fra kl. 17.00 – 21.00
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Utdanningen har 10 uker obligatorisk praksis
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen «Fagskolegrad»


Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 14 uker

1a. Innledende tema
1b. Etikk
1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning 
1d. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og omsorgspolitikk   
1e. Sosiologi og psykologi  

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk – 12 uker 

2a. Kommunikasjonsprosess
2b. Grunnlagstenkning
2c. Lovgivning
2d. Veiledning, samarbeid og relasjon 

Emne 3: Teorier og arbeidsmåter i rusomsorg – 15 uker 

3a. Rus og relaterte tilstander – utbredelse, klassifikasjon og symptomatologi     
3b. Arbeidsprosessen i rus- og psykisk helsearbeid 
3c. Behandlings- og omsorgsmodeller 
3d. Miljøarbeiderens ansvar, funksjon og kompetanseområde i miljøarbeidet  

Emne 4: Teorier og arbeidsmåter i psykisk helsearbeid – 18 uker 

4a. Psykiske lidelser og relaterte lidelser – utbredelse, klassifikasjon og symptomatologi   
4b. Arbeidsprosessen i psykisk helsearbeid 
4c. Behandlings- og omsorgsmodeller og tiltak   

Emne 5: Praksis – 10 uker 

Praksis er en obligatorisk del av utdanningen og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksisen er 10 uker à 30 timer og vil til sammen utgjøre 300 timer. Studentene skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet. 

Emne 6: Fordypning i Tverrfaglig miljøarbeid innen rus- og psykisk helsearbeid – 16 uker 

Emnet er obligatorisk. Studenten skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen.

Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.  

For fullført utdanning utstedes det et offentlig godkjent vitnemål og ved 60 studiepoeng eller mer, gis tittelen «Fagskolegrad».