AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Markensgate 13 4611 Kristiansand S

Følg oss

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet – Haugesund – vår 2022

Informasjon

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 400,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. 

Undervisningsdager er foreløpig ikke fastsatt.

Målgruppe

Fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet er for deg som vil jobbe med og for mennesker, og som ønsker å jobbe med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Ønsker du i tillegg å jobbe med koordinering av tiltak som er med på å gjøre arbeidsplassen sikker, er dette utdanningen for deg.

Fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet er et praktisk og teoretisk fag, det er derfor en fordel at du har erfaring fra arbeidslivet.

Fagskole Helse, miljø og sikkerhet

Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse som er i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen HMS-området. Dagens og morgendagens utfordringer innebærer behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse. Fokus på arbeidsmiljø dreier seg derfor om mer enn om bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Utfordringer som konflikthåndtering, omorganisering, stress og utbrenthet, er sentrale temaer i det moderne arbeidslivet. Det er også ledelse, utvikling, kunnskap om regelverk og krav til systemer.

Har du eller ønsker du en rolle i din virksomhet innen HMS området, da er Fagskoleutdanning Helse, Miljø og Sikkerhet noe for deg!

Opptakskrav

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 


Opptak på bakgrunn av formell kompetanse
For opptak til utdanningen Helse, miljø og sikkerhet, og eventuelt til enkelte emner, kreves fullført 3 årig videregående opplæring innen yrkesfaglig eller studieforberedende utdanningsprogram. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning for opptak til fagskole Helse, miljø og sikkerhet.


Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de har fylt 23 år. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til et eller flere av følgende kriterier:

  • bestått teori til fagprøven innen yrkesfaglig eller studieforberedende utdanningsprogram. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
  • minimum 8400 timer relevant praksis (5 år) Helse, miljø og sikkerhet.
  • kompetanse tilsvarende VG3 innen yrkesfaglig utdanningsprogram. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på den VG3 læreplanen som danner grunnlag for kandidatens arbeidserfaring og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år) Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver inne helse miljø og sikkerhet, HR – arbeid, oppgaver fra arbeid som verneombud etc.

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 9.

Organisering av opplæringen

Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år. Undervisningen foregår på kveldstid, fra kl. 17.00 – 21.00 (gjelder både hoveddag og ekstradag) og er tilrettelagt slik at studentene kan være i jobb i utdanningsperioden. Det blir lagt opp til ca. 5 undervisningskvelder pr. mnd.

Utdanningen består av 1 basisemne, 3 fagspesifikke emner og 1 fordypningsemne. Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave.

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng.

Eksamen og sluttkompetanse

Gjennomføre fordypningsarbeidet med etterfølgende muntlig eksaminering. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».

Utdanningen består av følgende emner:
Emne 1: Grunnelementer i HMS arbeidet – 14 uker

1a. Studieteknikk

1b. Kommunikasjon og samhandling

1c. Grunnelementer i HMS arbeidet

Emne 2: Regelverk, roller, systematikk og HMS økonomi – 19 uker

2a. Lov og regelverk

2b. Ansvar og myndighet, roller og oppgaver

2c. Systematisk HMS-arbeid2d. Kjemikaliehåndtering2e. HMS-økonomi2f. Sikkerhet og beredskap

Emne 3: Arbeidsmiljøfaktorer – 19 uker

3a. Fysiske faktorer

3b. Psykososiale faktorer

3c. Biologiske faktorer

3d. Annet

Emne 4: Strategisk HMS arbeid – 16 uker

4a. Medarbeiderskap

4b. Kommunikasjon, arbeidsformer og metode

4c. Strategisk arbeid i praksis

Emne 5: Fordypning i Helse, miljø og sikkerhet – 8 uker

5a. Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema