AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Oppvekst

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn – Haugesund – høst 2022

Fagskoleutdanninger Oppvekstfag

Informasjon


Utdanningen er godkjent i Lånekassen og har offentlig finansiering. Finansieringen dekker derimot ikke utgifter til materiell. Studenten må derfor selv betale for materiellet. I tillegg må studenten betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. 

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartsdato. Dette vil dere få informasjon om.

Foreløpig søknadsfrist for hovedopptaket: 31. mai 2022, og suppleringsopptaket er fra 01. juni 2022 og frem til oppstart på utdanningen.


Undervisning

Fast undervisningsdag: tirsdager

Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn

Siden 2005 har antallet minoritetsspråklige barn i barnehagene steget fra 14 000 til 41 000. I samme tidsrom har dekningsgraden blant minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år økt fra 54 til 79 prosent. Barn i Norge vokser derfor opp i et samfunn preget av etnisk, kulturelt og språklig mangfold. For å styrke barnehagers og skolers kompetanse i arbeid med barn/elever som har flerspråklig/flerkulturell bakgrunn, har Utdanningsdirektoratet dessuten igangsatt satsingen «Kompetanse for mangfold» i perioden 2013-2017. Også i denne vektlegges en helhetlig forståelse og tilnærming i arbeidet med å styrke barnas språk og mulighet for mestring. 

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn, skal bidra til å støtte opp under dagens og fremtidens kompetansebehov. I Utdanningsdirektoratets satsing «Kompetanse for mangfold» vektlegges en helhetlig forståelse og tilnærming i arbeidet med å styrke barnas språk og mulighet for mestring. Studenten vil i løpet av utdanningen tilegne seg kunnskap om flerspråklighet og flerkulturelt arbeid og hva som fremmer mangfold, inkludering og medvirkning i arbeid med barna og i samarbeid med foreldrene.

Utdanningen passer for

For barne- og ungdomsarbeidere eller personer med tilsvarende realkompetanse.

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 


Formelle opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanningen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn, kreves det fullført og bestått videregående opplæring (fagbrev) fra programområdet Barne- og ungdomsarbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. 

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.


Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.


Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.


Politiattest
På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke lastes opp på Samordna opptak eller sendes på e-post til oss.

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse

Som ferdig yrkesutøver med fagskoleutdanning innen oppvekst, skal studenten kunne arbeide med ulike grupper barn og unge innen virksomheter som spenner over et vidt spekter. Tjenesteområder innen oppvekstfagene omfatter blant annet barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre offentlige eller private etater som barnevernstjenesten og andre institusjoner for barn og unge. Studenten skal etter endt utdanning ha utviklet gode ferdigheter i samarbeid med blant annet lærere, barnevernspedagoger og annet personell innen oppvekst og ha evne til tilpasning i faglige virksomheter og arbeidsforhold i stadig endring

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 2 år
  • Undervisningen er tilrettelagt med ca. 5 kvelder pr. mnd
  • I løpet av studietiden på 2 år vil planen for fagskoleutdanningen bestå av 6 emner, hvorav emne 1 er basisemne, emne 2-4 er fagspesifikke emner, emne 5 er praksis og emne 6 er fordypning. Emnene tas normalt i rekkefølge
  • Det er 10 uker praksis
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».


Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 14 uker
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet

1b. Oppvekstfagene i samfunnet

1c. Etikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

1e. Sosiologi og psykologi

1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren


Emne 2: Pedagogikk og didaktikk – 12 uker
2a. Pedagogikk

2b. Didaktikk


Emne 3: Arbeid med språk og flerspråklighet – 18 uker
3a. Språktilegnelse

3b. Språkstimulering

3c. Samarbeid med pedagogisk ansvarlig: Planlegging, dokumentasjon og vurdering


Emne 4: Flerkulturell kompetanse – 16 uker
4a. Mangfold som ressurs

4b. Identitet og danning

4c. Foreldresamarbeid


Emne 5: Praksis – 10 uker 
Praksis er en obligatorisk del av studietiden og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 10 uker à 30 timer, fordelt over to praksisperioder, og vil til sammen utgjøre 300 timer. Praksis kan tas på egen eller annen arbeidsplass. Studentene skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet.


Emne 6: Fordypning i Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn – 16 uker

Emnet er obligatorisk. Studenten skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaring fra praksis.