AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Oppvekst

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn – Haugesund – vår 2022

Fagskoleutdanninger Oppvekstfag

Informasjon

Søkeportalen er åpen. Dokumenter som kreves for opptaket skal sendes som vedlegg til opptak@aof-fagskolen.no.

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen, skole og SFO, skal bidra til å støtte opp under dagens og fremtidens kompetansebehov. Det er viktig med en helhetlig forståelse og tilnærming i arbeidet med å styrke barnas språk og mulighet for mestring. Studenten vil i løpet av utdanningen tilegne seg kunnskap om flerspråklighet og flerkulturelt arbeid og hva som fremmer mangfold, inkludering og medvirkning i arbeid med barna og i samarbeid med foreldrene og er et viktig bidrag til å tilføre etterspurt kompetanse i fagfeltet. Fagskoleutdanning innen oppvekst skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse innen oppvekstfagene, og gi høy yrkesetisk forståelse og gode kunnskaper om barn og unges situasjon og aktuelle utfordringer i dagens Norge.

Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn passer for barne- og ungdomsarbeidere innen oppvekstfag eller arbeidstakere med ulik faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfagene i videregående opplæring, som har sitt virke i barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre offentlige eller private etater som barnevernstjenesten og andre institusjoner for barn og unge.

Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer i barnehage- og skolesektoren.

Praktisk informasjon

Undervisningen vil foregå fast på tirsdager. I tillegg vil det være undervisning 1-2 ekstradager pr. mnd. Ekstradag er ikke avklart enda.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon ved behov.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 12. desember. Suppleringsopptaket starter f.o.m. 13. desember og frem til oppstart på utdanningen.

Finansiering

Utdanningen har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med praksis. Studenten betaler kun selv utgifter til bøker, materiell og studentavgift. Studentavgiften er 800,- og dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Formelle opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn, kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev fra programområdet Barne- og ungdomsarbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptakskrav på bakgrunn av realkompetanse
Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her. 

Språkkrav
Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Sjekk linken nedenfor for å se om du oppfyller språkkravet. 

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak)
Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak) her.


Godskriving eller fritak
Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet
Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.


Politiattest
På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.


Læringsmål

Fagskoleutdanningen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn har som overordnet læringsutbytte å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med barna og deres familier, samt medarbeidere på arbeidsplassen. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv. 

Som ferdig yrkesutøver med fagskoleutdanning innen oppvekst, skal studenten kunne arbeide med ulike grupper barn og unge innen virksomheter som spenner over et vidt spekter. Tjenesteområder innen oppvekstfagene omfatter blant annet barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre offentlige eller private etater som barnevernstjenesten og andre institusjoner for barn og unge. Studenten skal etter endt utdanning ha utviklet gode ferdigheter i samarbeid med blant annet lærere, barnevernspedagoger og annet personell innen oppvekst og ha evne til tilpasning i faglige virksomheter og arbeidsforhold i stadig endring.

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 2 år
  • Undervisningen foregår på kveldstid fra kl. 17.00 – 21.00
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + 1-2 ekstradager pr. måned
  • Utdanningen har 10 uker obligatorisk praksis
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad»

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 14 uker

1a. Arbeidsformer og metoder i utdanningen
1b. Oppvekstfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Sosiologi og psykologi
1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren
 

Emne 2: Pedagogikk og didaktikk – 12 uker

2a. Pedagogikk
2b. Didaktikk
 

Emne 3: Arbeid med språk og flerspråklighet – 18 uker

3a. Språktilegnelse
3b. Språkstimulering
3c. Samarbeid med pedagogisk ansvarlig: Planlegging, dokumentasjon og vurdering
 

Emne 4: Flerkulturell kompetanse – 16 uker

4a. Mangfold som ressurs
4b. Identitet og danning
4c. Foreldresamarbeid

Emne 5: Praksis – 10 uker
Praksis er en obligatorisk del av utdanningen og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 10 uker à 30 timer, fordelt over to praksisperioder, og vil til sammen utgjøre 300 timer. Studentene skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet. 

Emne 6: Fordypning i Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn – 16 uker

Emnet er obligatorisk. Studenten skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaring fra praksis.