AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Vestland

Veiledning av lærlinger – Førde – høst 2021

Informasjon

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 400,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartsdato. Dette vil dere få informasjon om.

Undervisning

Fast undervisningsdag: onsdager

Målgruppe

Målgruppen for utdanningen er personer som er, eller ønsker å bli instruktør eller faglig leder med ansvar for opplæring av lærlinger i bedrift.

Fagskole Veiledning av lærlinger

Fagskoleutdanningen Veiledning av lærlinger gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Kompetanse etter endt utdanningen kan for eksempel benyttes i alle opplæringskontor eller bedrifter med ansvar for opplæring av lærlinger. Fagskoleutdanningen bygger på et helhetlig menneskesyn, der grunnholdningene respekt, ansvarlighet og profesjonalitet står sentralt. Studiet vektlegger et læringsutbytte som skal utvikle kandidatens yrkesutøvelse i tråd med dette.

Fagskoleutdanningen er praktisk og yrkesrettet og gir kandidaten god innsikt i forskrifter som regulerer lærlingordningen. Utdanningen gir en god innføring i kommunikasjons- og veiledningsmetoder, samt kunnskap om prinsipper for god dokumentasjons- og vurderingspraksis. Videre gis det opplæring i kartlegging og metoder som kan bidra til lærlingenes opplevelse av medvirkning, mestring og motivasjon. Gjennom studiet vil det bli gitt god anledning til å utvikle etisk grunnholdning til egen rolle som veileder. Utdanningen bygger på et helhetlig menneskesyn, der grunnholdningene respekt, ansvarlighet og profesjonalitet står sentralt.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.


Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskoleutdanningen Veiledning av lærlinger kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller autorisasjon.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.


Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.


Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.


Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.


Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Organisering av opplæringen

Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 2 semester (1 år). Det tilsvarer en normert studietid på et halvt år. Undervisningen foregår på kveldstid, fra kl. 17.00 – 21.00 (gjelder både hoveddag og ekstradag) og er tilrettelagt slik at studentene kan være i jobb i utdanningsperioden. Det blir lagt opp til ca. 5 undervisningskvelder pr. mnd.

Utdanningen består av 1 basisemne, 2 fagspesifikke emner og 1 fordypningsemne. Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave.

Fullført utdanning gir 30 studiepoeng.

Eksamen og sluttkompetanse

Gjennomføre fordypningsarbeidet med etterfølgende muntlig eksaminering. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Utdanningen består av følgende emner:


Emne 1: Veileders rolle og oppgaver

1a. Roller og ansvar

1b. Mottak og samarbeid om opplæringen

1c. Kommunikasjon og etikk i fagopplæringen


Emne 2: Veiledning i praksis 

2a. Veiledningsmetodikk

2b. Veiledning og yrkespedagogikk

2c. Konflikthåndtering

2d. Tilpasse opplæring

2e. Medvirkning, mestring og motivasjon


Emne 3: Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon 

3a. Lov og rammeverk, kvalitet i fagopplæring

3b. Læreplanforståelse

3c. Mål og planer

3d. Vurdering av læring

3e. Gjennomgående dokumentasjon


Emne 4: Faglig fordypning i Veiledning av læringer 

4a. Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema.