AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Helse

Psykisk helsearbeid – Dalane – vår 2022

Fagskoleutdanninger Helsefag

Informasjon

Søkeportalen er åpen. Dokumenter som kreves for opptaket skal sendes som vedlegg til opptak@aof-fagskolen.no.

Undervisningen vil foregå fast på torsdager. Ekstradag settes til tirsdager.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon ved behov.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 12. desember. Suppleringsopptaket starter f.o.m. 13. desember og frem til oppstart på utdanningen.

Utdanningen har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur, materiell, tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med praksis og studentavgift. Studentavgiften er 800,- og dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Fagskole Psykisk helsearbeid 

Utdanningen passer for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helse- og oppvekstfag. 

Fagskoleutdanning Psykisk helsearbeid retter seg mot ansatte som arbeider innenfor områder i helse- og oppveksttjenesten. Utdanningen legger vekt på at studentene skal få økt sin kompetanse i forhold til ulike psykiske problemer og lidelser, tilbud til hjelpetrengende, forebyggende helsearbeid i forhold til målgruppen, samhandling og kommunikasjon med andre faggrupper og brukere og deres nettverk. Videre vektlegges evne til etisk refleksjon, til innlevelse i den psykiatriske brukers livssituasjon og til å representere brukers rett til selvbestemmelse og medvirkning i forhold til seg selv. 

Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og oppvekstsektoren. Fagskoleutdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv. Hovedintensjonen er å sikre et ensartet faglig nivå, og gjøre videreutdanningen likeverdig i hele landet. Fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet og praksisrelatert.  

Formelle opptakskrav 

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som Helsearbeider eller Barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portør, ambulansearbeider, helsesekretær og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk kan også søke.  

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.  

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke om godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.  

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest

På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år 
  • Undervisningen foregår på kveldstid fra kl. 17.00 – 21.00
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Utdanningen har 10 uker obligatorisk praksis
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen «Fagskolegrad»

Innhold i fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 14 uker 

1a. Innledende tema 

1b. Etikk  

1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning  

1d. Stats- og kommunalkunnskap, helse og omsorgspolitikk   

1e. Sosiologi og psykologi   

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk– 12 uker 

2a. Grunnlagstenkning   

2b. Lovverk 

Emne 3: Teorier og arbeidsmåter – 18 uker 

3a. Psykiske lidelser og relaterte tilstander – utbredelse, klassifikasjon og symptomatologi     

3b. Arbeidsprosessen i psykisk helsearbeid  

3c. Behandlings- og omsorgsmodeller og tiltak 

Emne 4: Kommunikasjon og samarbeid – 16 uker 

4a. Kommunikasjon og samarbeid  

4b. Utvikling og utøvelse av relasjonskompetanse   

Emne 5: Praksis – 10 uker 

Praksis er en obligatorisk del av utdanningen og viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksisen er 10 uker a 30 timer og vil til sammen utgjøre 300 timer. Studentene skriver en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet. 

Emne 6: Fordypning i Psykisk helsearbeid – 16 uker 

Emnet er obligatorisk. Studenten skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret knyttet til ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.  

For fullført utdanning utstedes det et offentlig godkjent vitnemål og ved 60 studiepoeng eller mer, gis det tittelen «Fagskolegrad».