AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Oppvekst

Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming – Stavanger – vår 2022

Fagskoleutdanninger Oppvekstfag

Informasjon

Søkeportalen er åpen. Dokumenter som kreves for opptaket skal sendes som vedlegg til opptak@aof-fagskolen.no.

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartsdato. Dette vil dere få informasjon om.

Søknadsfrist for hovedopptaket: 12. desember. Suppleringsopptak starter f.o.m. 13. desember og frem til oppstart på utdanningen. 

Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/ utviklingshemming

Mennesker som har en funksjonsnedsettelse eller en utviklingshemming har behov for at noen brenner for deres rett til et verdig og selvstendig liv. Gjennom utdanningen vil du bla. lære viktigheten av brukermedvirkning, helsefremgang og livskvalitet for denne brukergruppen. Du vil også få kunnskap om verktøy som kan brukes i tilretteleggingen av et individuelt tilpasset tjenestetilbud. Studenter som tidligere har tatt utdanningen jobber bla i barnehage, SFO, skole, hjemmebaserte tjenester, avlastningshjem, aktivitetssentre og tilrettelagte arbeidstilbud.

Fagskole Miljøarbeid retter seg mot ansatte som arbeider med brukere med en funksjonsnedsettelse og/ eller en utviklingshemming. Yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere, brukere og pårørende, for å fremme ferdigheter og trivsel for brukeren. Videre vektlegges evnen til å representere brukerens rett til selvbestemmelse og medvirkning i forhold til seg selv, evnen til etiske refleksjoner i forhold til etiske problemstillinger/ dilemmaer og evnen til innlevelse i brukerens livssituasjon. Utdanningen har også fokus på miljøterapeutiske metode og verktøy som bidrar til læring, selvstendighet, helsefremgang og livskvalitet for personer som har en funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming.


Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helsefag.

Opptakskrav


Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskoleutdanningen Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som Helsearbeider eller Barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk kan også søke. 

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.


Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.


Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.


Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest

På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

Organisering av opplæring

  • Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semester (2 år) og legges opp med ca. 5 samlinger pr måned, på kveldstid, men dagtid vil også forekomme. Se kursdetaljer for informasjon om klokkeslett.
  • Studenten leverer en skriftlig oppgave pr emne
  • Undervisningen foregår i SMI Human sine lokaler, Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger. (Ullanhaug i nærheten av Universitet i Stavanger)
  • Det er 10 uker praksis
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad»

 

Emne 1: Grunnelementer i helse – og sosialfagarbeidet: – 14 uker

 • Innledende tema
 • Etikk
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse og omsorgspolitikk 
 • Sosiologi og psykologi 


Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk i miljøarbeid – 16 uker

 • Grunnlagstenkning
 • Lovgivning
 • kommunikasjonsprosessen 
 • Veiledning og samarbeid


Emne 3: Metoder i miljøarbeid; utvikle og vedlikeholde mestringsevnen til brukerne – 18 uker

 • Tilnærmingsmåter i miljøarbeid
 • Kartlegging, utredning og tilrettelegging av tilbudet (individuell plan)
 • Utviklingstilpassede tiltak
 • Mestring av dagliglivet – ADL


Emne 4: Familie og samfunn – 12 uker

 • Inkludering og deltaking i samfunnet
 • Familie og nettverk
 • Boformer, organisering og ansvar


Emne 5: Praksis – 10 uker 

Praksis er en obligatorisk del av utdanningen og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 10 uker à 30 timer og vil til sammen utgjøre 300 timer.  Praksis kan tas på egen eller annen arbeidsplass.

Studentene skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet.

Emne 6: Fordypningsemne – 16 uker
Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.