AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Markensgate 13 4611 Kristiansand S

Følg oss

Oppvekst

Positiv atferdsstøtte – PAS – I møte med atferd som utfordrer – Stavanger – høst 2021

Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak vil det bli lagt ut restplasser.

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 400,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader.

Undervisningsdager er foreløpig ikke fastsatt.  

Fagskole Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer

Positiv atferdsstøtte (PAS) er et rammeverk som rettes mot mennesker med psykisk utviklingshemming, autisme og andre funksjonsnedsettelser og med sårbarhet for å utvikle utfordrende atferd, innen forskjellige arenaer og livsfaser. Målet med fagskolen er å bidra til å styrke rettighetene til mennesker med utviklingshemming og å øke kompetansen hos tjenesteyterne. 

Det overordnede læringsutbyttet er å utdanne studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Etter fullført utdanning skal studentene ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling, utviklet sitt kliniske blikk, samt kunne vise forståelse for og innsikt i nyervervet kunnskap.

Utdanningen skal være yrkesrettet, tverrfaglig og praksisrelatert og ha et tydelig brukerperspektiv.

Utdanningen passer for

Utdanningen er rettet mot arbeidstakere med ulik faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfagene i videregående opplæring, som har sitt virke i kommunal virksomhet, spesialisthelsetjeneste, institusjoner og innen pedagogisk virksomhet. Utdanningen er spesielt tilpasset miljøarbeid overfor mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 


Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Det formelle opptakskravet til fagskoleutdanningen Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, er at man har fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som enten helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider.

Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører kan også søke.


Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.


Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.


Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.


Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.


Politiattest
På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Ved oppstart gis det nødvendig informasjon om søknad om politiattest. Vent derfor med å søke!

Organisering av opplæring

Utdanningen har en samlet normert tid på 1/2 år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 1 år.

 • Utdanningen foregår på kveldstid fra kl. 17.00 – 21.00
 • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. mnd.
 • Utdanningen består av 4 emner; 2 teoriemner, 1 praksisemne og 1 fordypningsemne
 • Det er 5 uker praksis
 • Studentene skal levere en skriftlig oppgave pr. emne
 • Fullført utdanning gir 30 studiepoeng


Emne 1 (basisemne): Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 10 uker

    1a. Arbeidsformer og metoder i utdanningen

 • Studieteknikk
 • Prosjektarbeid
 • Teori og erfaringsbasert kunnskapsbygging
 • Refleksjon og refleksjonsmodeller
 • Aktiv læring
 • IKT, teknologiutvikling, digitalisering og velferdsteknologi

  1b. Helse- og oppvekstfagene i samfunnet
 • Teorier og begreper innen helse- og oppvekstfagene
 • Aktuelle verdier og normer i samfunnet og i helse- og oppvekstfagene, hvordan de henger sammen og styrer praktisk handling
 • Bærekraftig utvikling
 • Folkehelse og livsmestring

  1c. Etikk
 • Menneskesyn og menneskeforståelse
 • Verdier og verdioppfatninger, livssyn
 • Etikk, moral, etiske dilemmaer
 • Etisk refleksjon og refleksjonsmodeller
 • Yrkesetikk og taushetspliktens etiske sider
 • Brukermedvirkning
 • Samtykkekompetanse – makt, tvang og kontroll
 • Demokrati og medborgerskap

  1d. Kommunikasjon og samhandling
 • Kommunikasjonsteori og kommunikasjon i et hjelperperspektiv
 • Tverrkulturell samhandling og kommunikasjon
 • Relasjonskompetanse

  1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og oppvekstpolitikk
 • Lover og forskrifter som regulerer helse- og omsorgssektorens virkefelt
 • Profesjonalisering i helse- og omsorgssektoren

  1f. Sosiologi og psykologi
  Sentrale tema:
 • Familien som sosial og kulturell institusjon
 • Roller, makt og avmakt
 • Utviklingsteorier, livsløpet
 • Kriser og forsvarsmekanismer
 • Stress
 • Ulikheter og kulturelt mangfold


Emne 2: Positiv atferdsstøtte (PAS) – 18 uker

     2a. Grunnleggende rammer og verdier

 • PAS som ramme og verdigrunnlag (historikk)
 • CRPD/menneskerettigheter
 • Selvbestemmelse/brukermedvirkning/empowerment
 • Livskvalitet / «Wheel of optimal living»
 • Aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og samfunnet
 • GAP-modellen
 • Utviklingshemming/autismespekterforstyrrelser
 • Sårbarhetsfaktorer for utvikling av utfordrende atferd

  2b. Positiv atferdsstøtte som ramme for tjenesteyting
 • Læringspyramiden
 • Aktiv støtte, personsentrert tilnærming
 • Begripelighet, meningsfullhet og håndterbarhet
 • Struktur, positive tilnærminger og forventninger, empati, lav, affektiv tilnærming og lenker (SPELL)
 • Endring av miljø/livsbetingelser
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  2c. Positiv atferdsstøtte, teori og kunnskapsbase
 • Atferdsanalyse, operant og respondent atferd
 • Responskonsekvenser
 • Utfordrende atferd og identifisering av mulige årsaker
 • Funksjonell analyse og observasjon av atferd
 • Forholdet mellom psykiske lidelser og utfordrende atferd

  2d. Positiv atferdsstøtte og prosesser
 • Miljøarbeid / hjelpebetingelser / kjeding av atferd
 • Innlæring av alternative ferdigheter
 • Proaktive strategier
 • Sosiale historier, Mine sirkler, Atferdsavtaler, DRO, NCR
 • Differensiell forsterkning av alternativ atferd, funksjonell kommunikasjonstrening
 • Reaktive strategier, ekstinksjon
 • Håndtering av utfordrende atferd
 • PAS-plan, individualisert tilnærming, målvalg, proaktive og reaktive strategier
 • Registrering, evaluering og dokumentasjon
 • Refleksjoner over rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemming, HOL kap. 9, Opplæringsloven kap. 9A og Forskrift om utførelse av arbeid, kap. 23A


Emne 3: Praksis – 5 uker
Praksis er en obligatorisk del av utdanningen og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 5 uker à 30 timer, og vil til sammen utgjøre 150 timer (inkl. veiledning fra fagskolen). Studenten skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet.


Emne 4: Fordypning – 10 uker
Emnet er obligatorisk. Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.