AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Veiledninger av lærlinger

Veiledning av lærlinger – Stavanger – vår 2022

Informasjon

Søkeportalen er åpen. Dokumenter som kreves for opptaket skal sendes som vedlegg til opptak@aof-fagskolen.no.

Er du veileder for lærlinger, eller har du ønske om å bli det?

Veiledning av lærlinger er en høyere yrkesfaglig utdanning som gir deg dybdekompetansen  som trengs for å være en dyktig veileder eller faglig leder for lærlinger.

Lærlingeordningen er en viktig del av utdanningssystemet og krever dyktige fagarbeidere med god veilednings- kompetanse. Bedrifter med gode veiledere øker kvaliteten på opplæringen og sørger for at bedriften sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere. 

Dette er en gratis deltidsutdanning på kveldstid, som kan gjennomføres over ett år mens du er i jobb. Du vil gjennom studiet blant annet lære om å iverksette tiltak som bidrar til økt motivasjon og mestringsfølelse hos lærlingen. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Utdanningen består av tema som:

  • Veileders rolle og oppgaver
  • Veiledning i praksis
  • Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon
  • Faglig fordypning

Utdanningen passer for deg som arbeider eller ønsker å arbeide med opplæring og veiledning av lærlinger innen ulike virksomheter og bedrifter, eller som ønsker å øke sin kompetanse innen veiledning.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.  

Organisering av opplæring

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1/2 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 1 år
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + 1-2 ekstradager pr. måned
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 30 studiepoeng

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanningen Veiledning av lærlinger kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller autorisasjon.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Faginnhold

Emne 1: Veileders rolle og oppgaver – 10 uker

1a. Roller og ansvar

1b. Mottak og samarbeid om opplæringen

1c. Kommunikasjon og etikk i fagopplæringen

Emne 2: Veiledning i praksis – 12 uker

2a. Veiledningsmetodikk

2b. Veiledning og yrkespedagogikk

2c. Konflikthåndtering

2d. Tilpasset opplæring

2e. Medvirkning, mestring og motivasjon

Emne 3: Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon – 8 uker

3a. Lov og rammeverk, kvalitet i fagopplæringen

3b. Læreplanforståelse

3c. Mål og planer

3d. Vurdering for læring

3e. Gjennomgående dokumentasjon

Emne 4: Faglig fordypning – 8 uker

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis. Et eksempel er at studentene beskriver veilederrollen i mottak av nye lærlinger. Studentene setter opp antagelser, forklaringer, årsakssammenhenger og utarbeider en problemformulering. Studenten finner ut hva han/hun allerede kan om temaet, for deretter å finne hva han/hun behøver av nye kunnskaper og behov for endringer forankret i bedriftens behov. En problemstilling må besvares med mer enn å reprodusere fakta.