AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Helse

Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming – kveld – Bergen – høst 2022

Informasjon

Søkeportalen er åpen

Utdanningen settes opp med forbehold om offentlig finansiering!

Ved en ev. finansiering er utdanningen gratis men det dekker ikke utgifter til materiell og heller ikke studentavgiften på 400,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen.  

Er du organisert i Fagforbundet eller en annen fagforening, kan du søke om stipend som vil kunne dekke deler av litteraturkostnadene.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen. Undervisningsdagene er foreløpig ikke fastsatt.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartsdato. Dette vil dere få informasjon om.

Fagskole Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming (30 studiepoeng)

Et sunt og godt kosthold har en effekt utover helsen. Kompetanseheving innen helsefremmende kosthold for ansatte i helsesektoren vil også kunne bidra til et mer bærekraftig kosthold. Kostholdsendringer som bidrar til at klimabelastningen blir redusert vil ha en effektiv helsegevinst. Videre vil kunnskap om et bærekraftig kosthold bidra til å redusere matsvinn.

Fagskoleutdanningen i Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming har som overordnet mål å videreutvikle kandidatene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre fagfeller og brukere.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Fullført og bestått utdanning gir 30 studiepoeng.

Målgruppe

Hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, aktivitører eller andre som har en grunnutdanning inne helse- og oppvekstfag

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 


Formelle opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanningen Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører og helsesekretærer kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.


Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.


Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.


Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.


Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Yrkesfunksjon og -kompetanse

Fagskoleutdanningen Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming retter seg mot ansatte som arbeider i bolig, bofellesskap, dagsenter eller aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming. Yrkesutøverne skal kunne bidra til å planlegge, organisere og iverksette tiltak relatert til ernæring for mennesker med utviklingshemming i samarbeid med andre yrkesgrupper.


Organisering av opplæringen

 • Utdanningen har en samlet normert studietid på et halvt år, men tilbys som en deltidsutdanning over 1 år (2 semester), slik at den lettere lar seg kombinere med jobb
 • Undervisningen foregår på kveldstid fra kl. 17.00 – 21.00 ca. 5 kvelder pr. mnd.
 • Utdanningen består av totalt 4 emner; emne 1 er basisemne, emne 2 er fagspesifikt, og emne 3 er fordypning
 • Studenten skal levere en skriftlig oppgave pr. emne
 • Fullført utdanning gir 30 studiepoeng

Faglig innhold

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 10 uker

 • Innledende tema
 • Helse- og oppvekstfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse- og oppvekstpolitikk
 • Sosiologi og psykologi


Emne 2: Prosjektarbeid og praktisk matlaging – 10 uker

 • Næringsstoffer og matvaregrupper
 • Trygg mat
 • Ernæringsarbeid for mennesker med utviklingshemming
 • God ernæringspraksis for mennesker med utviklingshemming
 • Mat og måltider
 • Forebygging og behandling av overvekt/underernæring/feilernæring
 • Fysisk aktivitet
 • Kost ved ulike diagnoser og sykdomstilstander
 • Særlige hensyn knyttet til mennesker med utviklingshemming og kosthold
 • Ernæringsomsorg og motivasjon
 • Prosjektarbeid


Emne 3: Fordypning i Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming – 8 uker

Emnet er obligatorisk. Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til prosjektarbeidet og til ett eller flere tema i utdanningen.

Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra prosjektarbeidet.