AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Markensgate 13 4611 Kristiansand S

Følg oss

Helse

Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming – Bergen – høst 2022

Fagskoleutdanninger Helsefag

Informasjon

NB! Vi tar forbehold om at utdanningen får offentlig finansiering. Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen. Studentavgiften er kr. 400.-. Avgiften dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattform.

Målgruppe
Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre som har en grunnutdanning innen helse- og sosialfag.

Opptakskrav
Fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og sosialfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende. Det kan søkes opptak til utdanningen på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere, brukere og pårørende. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.

Organisering av opplæringen
Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år. Studiet inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og 1 praksisemne.

 • 1 dag i uken
 • 10 uker sammenhengende praksis
 • Opplæringen avsluttes med en fordypningsoppgave

FAGINNHOLD:

Emne 1: Felles innholdsdel – Grunnelementer i helse og oppvekstfagene

 • Innledende tema
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse  og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk i miljøarbeid

 • Kommunikasjonsprosessen
 • Grunnlagstenkning
 • Lovgivning
 • Veiledning og samarbeid

Emne 3: Metoder i miljøarbeid – utvikle og vedlikeholde mestringsevnen til brukerne

 • Innføring i modeller for miljøarbeid, læring og utvikling
 • Kartlegging, utredning og tilrettelegging av tilbudet (fra observasjon til individuell plan)
 • Brukernes livsfaser og behov – utviklingstilpassede tiltak
 • Mestring av dagliglivet – ADL
 • Brukermedvirkning

Praksis 10 uker (praksis på egen arbeidsplass er mulig)

Emne 4: Familie og samfunn:

 • Familie og nettverk
 • Inkludering og deltaking i samfunnet
 • Boformer, organisering og ansvar

Emne 5: Fordypning

Avsluttende oppgave med selvvalgt fordypningsemne

Studiet er GODKJENT FOR LÅN I LÅNEKASSEN.

Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen. Er du organisert i Fagforbundet kan du søke foreningen om stipend som vil dekke deler at litteraturkostnadene.

Les artikkelen «‘Hvorfor velge fagskole?» av Kunnskapsdepartementet.