Helsefag

Klinisk vurderingskompetanse – Lyngdal – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

25.09.2023

Startdato:

11.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Wina Holmedal
wina.holmedal@aof-fagskolen.no

Praktisk informasjon

Ved faglige spørsmål rundt denne utdanningen, kontakt:
Kompetanserådgiver: Line Merethe Hansen
tlf. 957 51 075 / e-post line.hansen@aof-fagskolen.no

Studieomfang: Deltid
Varighet: 4 semestre
Antall timer undervisning: 304 timer

Undervisningssted: Lyngdal
Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00
Pris: Studentavgift kr 1.000 og utstyrspakke kr 2.000

Utdanningen er per dags dato fulltegnet, og venteliste er opprettet!

Undervisningen vil foregå hver mandag (hoveddag). I tillegg vil det være undervisning 1-2 onsdager (ekstradag) per måned. Uansett ukedag foregår undervisningen fra kl. 17.00 - 21.00.

Utdanningen starter som planlagt den datoen som er oppført på nettsiden.

Utdanningen har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er et engangsbeløp som dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Studenten må selv kjøpe en utstyrspakke til kr 2.000. Denne utstyrspakken består av nødvendig utstyr som blir brukt i løpet av utdanningen.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen. Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan søke Lånekassen om støtte før du har mottatt skriftlig bekreftelse fra AOF Fagskolen på at du er tatt opp som student!

Til orientering gjør vi også oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen "Fagskolegrad"

undefined

Informasjon

Fagskoleutdanningen Klinisk vurderingskompetanse vil gi studentene økt kompetanse innen observasjon-, vurdering- og handlingskompetanse. Videre skal studenten opparbeide og videreutvikle et klinisk blikk for å kunne foreta helhetlige vurderinger og iverksette tiltak. Viktige tema vil være klinisk vurderingskompetanse, tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand, kroniske sykdommer, demensomsorg og psykisk helse og somatiske sykdommer.

Utdanningen er praksisnær og studiekrav som omhandler feltobservasjon, kan gjennomføres ved egen arbeidsplass.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over 2 år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder.

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for helsefagarbeidere, ambulansearbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Utdanningen kan også være aktuell for de som har autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.

Utstyr

For å kunne delta på studiet, må du kjøpe en utstyrspakke til kr 2000,-.
Pakken inneholder en sekk fylt med nødvendig utstyr til studieprogrammet.

Vurderingskriterier

Studentene skal for hvert emne samle sine arbeidskrav i en digital mappe. Emnet avsluttes med en vurdering på bakgrunn av innholdet i mappen (mappeeksamen).

Hensikten med denne type mappemetodikk er å oppnå bedre helhetlig sammenheng i læreprosessen, gjennom at studenten kontinuerlig bygger på og forbedrer mappen gjennom hele emnet.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskolen Klinisk vurderingskompetanse kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, ambulansefagarbeider eller omsorgsfagarbeider. Hjelpepleiere kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra hele den videregående, yrkesfaglige opplæringen (2-årig eller 3-årig).

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.

Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

- dokumentert autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. Søkere med utenlandsk bakgrunn som har autorisasjon som helsefagarbeider etter godkjenning fra NOKUT eller HK-dir kan også søke om opptak. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring.

Med relevant arbeidserfaring menes arbeid som sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider innen helsesektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger ol.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon/fagbrev innen helsefagene.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

Bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest

På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

Faginnhold

Emne 1: Klinisk vurderingskompetanse – 19 uker

1a. Klinisk vurderingskompetanse
1b. Endringer i helsetilstand
1c. Praktiske ferdigheter og prosedyrer
1d. Akuttmedisinsk kunnskap
1e. Etiske utfordringer i møte med akutt og kritisk syke
1f. Dokumentering av feltobservasjoner

Emne 2: Kroniske sykdommer – 19 uker

2a. Kroniske sykdommer, symptomer og behandling
2b. Å leve med kronisk sykdom og funksjonssvikt
2c. Klinisk vurderingskompetanse av kronisk syke
2d. Etiske utfordringer i møte med kronisk syke
2e. Dokumentering av feltobservasjoner

Emne 3: Demensomsorg – 19 uker

3a. Demens; symptomer og behandling
3b. Å leve med demens
3c. Observasjon, kartlegging og vurdering av personer med demens
3d. Etiske utfordringer i demensomsorgen

Emne 4: Psykiske helse og somatiske sykdommer – 19 uker

4a. Etikk, lovverk og forskrifter
4b. Psykiske lidelser – utbredelse, klassifikasjon og syptomatologi
4c. Somatisk sykdom og psykisk helse
4d. Kommunikasjon og støttende tiltak ved psykisk helse og somatiske sykdommer
4e. Etiske dilemma og vurderinger i møte med psykisk helse og somatiske sykdommer

All undervisning som inneholder simulering og/eller ferdighetstrening er obligatorisk.