Helsefag

Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring – Bergen – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

28.08.2023

Startdato:

18.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Trygve Rusnes Lie
trygve.rusnes.lie@aof-fagskolen.no
52708985

Praktisk informasjon

Studieomfang: Deltid
Varighet: 4 semestre
Antall timer undervisning: 328 timer


Undervisningssted: Bergen
Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00
Pris: Studentavgift kr. 1.000,-


Undervisningen vil foregå hver mandag (hoveddag). I tillegg vil det være undervisning 1-2 onsdager (ekstradag) per måned. Uansett ukedag foregår undervisningen fra kl. 17.00 - 21.00.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke får tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Dette vil det gis informasjon om ved behov.

Oppstart er også med forbehold om at utdanningen får offentlig finansiering.

Dersom utdanningen får offentlig finansiering, vil ikke denne dekke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er et engangsbeløp som dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen. Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan søke Lånekassen om støtte før du har mottatt en skriftlig bekreftelse fra AOF Fagskolen på at du er tatt opp som student!

Til orientering gjør vi også oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

undefined

Informasjon

Kontinuerlig forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet er et viktig mål i helsetjenesten. Med fagskoleutdanningen Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring får du kunnskapen og verktøyene du trenger for å sikre trygg og god pasientbehandling i helse- og omsorgstjenester. Du vil kunne identifisere risikoer, forebygge pasientskader og jobbe med forbedringer på individ- og systemnivå. Viktige tema vil være samhandling og kommunikasjonsprosesser, uønskede hendelser, læring og forbedringsarbeid.

Dette er en gratis fagskole som kan kombineres med jobb.


Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder


Organisering av opplæring

  • Utdanningen kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller nettbasert deltidsutdanning. Velg ønsket lokasjon for utdanningen for å se hvordan den er planlagt gjennomført i ditt område.
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng


Utdanningen passer for

Utdanningen passer for helsefagarbeidere og hjelpepleiere. Utdanningen kan også være aktuell for de som har autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskoleutdanningen Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider. Hjelpepleiere kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke om godskriving for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke-formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til: 

  • dokumentasjon på bestått teori til fagprøven i Helsearbeiderfaget. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

  • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig Vg3 Helsearbeiderfaget. For å dokumentere likeverdig kompetanse må søker gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3-læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller

  • dokumentert autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring.

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempler kan være arbeid ved sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre etc.

Fullført og bestått utdanning gir gradsbetegnelsen «Fagskolegrad». Gjennomført og bestått fagskoleutdanning kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest
På grunn av prosjektarbeid krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Attesten skal leveres på læringsplattformen i forbindelse med oppstart.

Faginnhold

Emne 1: Grunnlagstenkning, teorier og arbeidsmåter 
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
1b. Etikk
1c. Samhandling, kommunikasjon og kommunikasjonsprosesser 
1d. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk 
1e. Sosiologi og psykologi 
1f. Behandlings- og omsorgsmodeller 
1g. Psykiske lidelser og relaterte tilstander

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk 
2a. Grunnlagstenkning pasientsikkerhet i lys av dagens struktur og helsepolitiske utfordringer 
2b. Lovverk og nasjonale føringer for pasientsikkerhet

Emne 3: Teorier og arbeidsmåter 
3a. Teori om kvalitet og pasientskader 
3b. Overordnede system og verktøy for å forebygge pasientskader 
3c. Uønskede hendelser, læring og forbedringsarbeid

Emne 4: Kommunikasjon i samhandling og relasjonsarbeid 
4a. Kommunikasjon og samhandling 
4b. Relasjonsarbeid

Emne 5: Prosjektarbeid

Prosjektarbeidet er en obligatorisk del av utdanningen. Prosjektarbeidet gjennomføres parallelt med fordypningsemnet og skal være rettet mot pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Prosjektarbeidet kan gjennomføres på egen arbeidsplass dersom det kan sikres at arbeidsoppgavene omfatter pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Emne 6: Fordypning

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til prosjektarbeid og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.

For fullført utdanning utstedes det et offentlig godkjent vitnemål og ved 60 studiepoeng eller mer, gis det tittelen «Fagskolegrad».