Helsefag

Positiv atferdsstøtte – PAS – i møte med atferd som utfordrer – Stavanger – høst 2023

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

27.09.2023

Startdato:

27.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Randi Bauer-Nilsen
randi.bauer-nilsen@aof-fagskolen.no

Praktisk informasjon

Ved faglige spørsmål rundt denne utdanningen, kontakt:
Kompetanserådgiver: Evy Kalsvik
tlf. 995 65 069 / e-post evy.kalsvik@aof-fagskolen.no

Studiebelastning: Deltid
Varighet: 2 semestre
Antall timer undervisning: 136 timer

Undervisningssted: Stavanger
Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00
Pris: Studentavgift kr 500


Undervisningen vil foregå hver onsdag (hoveddag). I tillegg vil det være undervisning 1-2 torsdager (ekstradag) per måned. Uansett ukedag foregår undervisningen fra kl. 17.00 - 21.00.

Utdanningen starter som planlagt den datoen som er oppført på nettsiden.

Utdanningen har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er et engangsbeløp som dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen. Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan søke Lånekassen om støtte før du har mottatt en skriflig bekreftelse fra AOF Fagskolen på at du er tatt opp som student!

Til orientering gjør vi også oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på et halvt år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 1 år
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned: én fast dag i uken + 1-2 ekstradager pr. måned
  • Utdanningen har obligatorisk prosjektarbeid (30 t fordelt over 5 uker)
  • Studentene skal levere en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 30 studiepoeng

undefined

Informasjon

Fagskolen Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer retter seg mot fagarbeidere som arbeider med mennesker med utviklingshemming, autisme og andre funksjonsnedsettelser. Disse gruppene er sårbare i forhold til å utvikle utfordrende atferd. Utdanningen bygger på en egen metode for hvordan man håndterer utfordrende atferd blant både voksne og barn. Målet med utdanningen er å sørge for god livskvalitet for tjenestemottakere og deres familier, ved forebygging og endring av noen av de forholdene som bidrar til uønsket atferd.

Utdanningen passer godt som et supplement til flere av våre andre fagskoleutdanninger, som for eksempel «Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming».

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder

Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører

Utdanningen er rettet mot arbeidstakere med ulik faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfagene fra videregående opplæring, som har sitt virke innen kommunal virksomhet, spesialisthelsetjenesten, institusjoner og pedagogisk virksomhet.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskolen Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke-formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

  • dokumentasjon på bestått teori til fagprøven i Helsearbeiderfaget, Omsorgsarbeiderfaget, Aktivitørfaget eller Barne- og ungdomsarbeiderfaget. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

  • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig innen Vg3 Helsearbeiderfaget, Vg3 Aktivitørfaget eller Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget. For å dokumentere likeverdig kompetanse må søker gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3-læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller

  • dokumentasjon på utdanning/autorisasjon som vernepleier, sykepleier eller barnevernspedagog. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming og/eller autisme innen forskjellige arenaer og livsfaser.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke om autorisasjon innen helsefagene. Utdanningen kvalifiserer heller ikke til fagbrev.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet
Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest
På grunn av prosjektarbeid krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

Faginnhold

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget

1a. Arbeidsformer og metoder i utdanningen
1b. Helse- og oppvekstfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og oppvekstpolitikk
1f. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Positiv atferdsstøtte (PAS)

2a. Grunnleggende rammer og verdier
2b. Positiv atferdsstøtte som ramme for tjenesteyting
2c. Positiv atferdsstøtte - teori og kunnskapsbase
2d. Positiv atferdsstøtte og prosesser

Emne 3: Prosjektarbeid

Studenten skal i løpet av emnet gjennomføre et obligatorisk prosjektarbeid - fortrinnsvis på egen arbeidsplass. Temaet skal være knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene for prosjekt.

Emne 4: Fordypning

Emnet er obligatorisk og avsluttes med innlevering av individuell, skriftlig fordypningsoppgave med etterfølgende individuell, muntlig eksamen. For fullført og bestått utdanning utstedes det et offentlig godkjent vitnemål.