Min side
Helsefag

Psykisk helsearbeid – Ryfylke – vår 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

08.02.2023

Startdato:

08.02.2023

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Victoria Peck Skjerpe
victoria.peck.skjerpe@aof-fagskolen.no
41576026

Praktisk informasjon

Studieomfang: Deltid
Varighet: 4 semestre
Antall timer undervisning: 328 timer

Undervisningssted: Strand vgs
Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00
Pris: Studentavgift kr. 800,-


Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon om ved behov.

Undervisningen vil foregå hver onsdag (hoveddag). I tillegg vil det være undervisning 1 - 2 mandager (ekstradag) per måned. Uansett ukedag foregår undervisningen fra kl. 17.00 - 21.00.

Utdanningen har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er et engangsbeløp som dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen, men vi gjør oppmerksom på at du ikke kan søke Lånekassen om støtte før du har mottatt skriflig bekreftelse fra AOF Fagskolen på at du er tatt opp som student!

Til orientering gjør vi også oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

Informasjon

Utdanningen legger vekt på at studentene skal få økt sin kompetanse i forhold til ulike psykiske problemer og lidelser. Utdanningen har fokus på forebyggende helsearbeid i forhold til målgruppen, samhandling og kommunikasjon med andre faggrupper og brukere og deres nettverk. Videre vektlegges evne til etisk refleksjon, til innlevelse i brukers livssituasjon og til å representere brukers rett til selvbestemmelse og medvirkning.

Barn og unges psykiske helse er et gjennomgående tema i hele utdanningen.

Prosjektarbeid kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

Organisering av opplæring

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Utdanningen har 10 uker prosjektarbeid
  • Skriftlig og/eller muntlig arbeidskrav vurderes for hvert emne
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen "Fagskolegrad"

Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helse- og oppvekstfag.

Fagskolen Psykisk helsearbeid retter seg mot ansatte som arbeider innenfor områder i helse- og oppveksttjenesten.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som Helsearbeider eller Barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portør, ambulansearbeider, helsesekretær og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra hele den videregående, yrkesfaglige opplæringen (2-årig eller 3-årig).

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

Språkkrav

Søkere som har sin videregående opplæring fra et land utenfor Norden må dokumentere sine norskferdigheter.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest

På grunn av prosjektarbeid krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

Faginnhold

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 14 uker

1a. Innledende tema
1b. Etikk
1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
1d. Stats- og kommunalkunnskap, helse og omsorgspolitikk
1e. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk– 12 uker

2a. Grunnlagstenkning
2b. Lovverk

Emne 3: Teorier og arbeidsmåter – 18 uker

3a. Psykiske lidelser og relaterte tilstander – utbredelse, klassifikasjon og symptomatologi
3b. Arbeidsprosessen i psykisk helsearbeid
3c. Behandlings- og omsorgsmodeller og tiltak

Emne 4: Kommunikasjon og samarbeid – 16 uker

4a. Kommunikasjon og samarbeid
4b. Utvikling og utøvelse av relasjonskompetanse

Emne 5: Prosjektarbeid og fordypningsoppgave - 16 uker

Prosjektarbeid og fordypningsoppgave er en obligatorisk del av utdanningen og viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Prosjektarbeidets omfang er 60 timer fordelt over 10 uker. Studentene skriver en fordypningsoppgave med utgangspunkt i prosjektarbeidet.

Dersom du kan gjennomføre prosjektarbeidet på egen arbeidsplass vil prosjektarbeid normalt bli gjennomført som ordinært lønnet arbeid. For de som gjennomfører prosjektarbeid på annen arbeidsplass vil den normalt bli gjennomført som ulønnet praksis.Prosjektarbeidet må gjennomføres på arbeidsplasser som kan tilby arbeidsoppgaver som er relevante for utdanningen en har søkt opptak til.

Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til prosjektet og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra arbeidslivet.

For fullført utdanning utstedes det et offentlig godkjent vitnemål og ved 60 studiepoeng eller mer, gis det tittelen «Fagskolegrad».