Økonomiske og administrative fag

Renholdsledelse – Bergen – høst 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

30.08.2023

Startdato:

20.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Sylvi Marie Sævik
sylvi.saevik@aof-fagskolen.no
52708990

Praktisk informasjon

Kompetanserådgiver: Birthe Lien
Ved faglige spørsmål rundt denne utdanningen ta kontakt med kompetanserådgiver.
Tlf: 416 62 664
E-post: birthe.lien@aof-fagskolen.no

Studiebelastning: Deltid
Varighet: 4 semestre
Antall timer undervisning: 312 timer

Undervisningssted: Bergen
Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00
Pris: Studentavgift kr. 1.000,-

Utdanningen er per dags dato fulltegnet og venteliste er opprettet!

Undervisningen vil foregå hver onsdag (hoveddag). I tillegg vil det være undervisning 1-2 mandager (ekstradag) per måned. Uansett ukedag foregår undervisningen fra kl. 17.00 - 21.00.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke får tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Dette vil det gis informasjon om ved behov.

Oppstart er også med forbehold om at utdanningen får offentlig finansiering.

Dersom utdanningen får offentlig finansiering, vil ikke denne dekke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er et engangsbeløp som dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.


Utdanningen er godkjent i Lånekassen. Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan søke Lånekassen om støtte før du har mottatt en skriflig bekreftelse fra AOF Fagskolen på at du er tatt opp som student!

Til orientering gjør vi også oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

undefined

Informasjon

Innholdet i fagskolen er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer.

Med en fagskoleutdannelse i Renholdsledelse vil du få inngående kjennskap til ledelse og økonomi, personal og organisasjon, HMS og samfunnsutvikling. Ledelse er et sentralt emne i utdanningen og du skal etter endt utdanning kunne anvende relevante renholds faglige verktøy og metoder for å iverksette og følge opp tiltak, for effektivisering av drift- og forbedringsprosesser innen renholdsdrift

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som kan gjennomføres over to år mens man er i jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen "Fagskolegrad".

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for renholdsoperatører, byggdriftere eller vaskerioperatører.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

For opptak til fagskoleutdanningen Renholdsledelse kreves fullført videregående opplæring med fagbrev som renholdsoperatør, byggdrifter eller vaskerioperatør. Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.

Med realkompetanse menes all form for formell og ikke-formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes individuelt ut fra innlevert dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

  • dokumentasjon på bestått teori til fagprøven innen yrkesfag som bygger på utdanningsprogrammene Helse– og sosialfag (R94), Bygg- og anleggsteknikk (Kunnskapsløftet) eller Bygg -og anleggsteknikk (Fagfornyelsen). Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring,

eller

  • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig Vg3 innen yrkesfaglige utdanningsprogram som er relevant for yrkene i Reform 94, Kunnskapsløftet eller Fagfornyelsen. For å dokumentere likeverdig kompetanse må søker gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på Vg3-læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller

  • dokumentasjon fra høyere utdanning som vurderes som relevant for utdanningen. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

Gjennomført og bestått fagskoleutdanning kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Faginnhold

Faginnhold Emne 1: Renholdsledelse og økonomi - 14 uker

1a. Studieteknikk
1b. Renholdsfagets historie
1c. Renholdsledelse
1d. Økonomistyring innen renholdsbransjen

Emne 2: Personalledelse og organisasjonsforståelse innen renholdsbransjen – 19 uker

2a. Personalledelse innen renholdsbransjen
2b. Kommunikasjon i et ledelsesperspektiv
2c. Endringsledelse innen renholdsbransjen
2d. Den lærende renholdsorganisasjonen

Emne 3: HMS innen renholdsbransjen – 16 uker

3a. HMS og internkontroll innen renholdsbransjen
3b. Fysisk og psykososialt miljø innen renholdsbransjen

Emne 4: Samfunnsutvikling innen renholdsbransjen– 19 uker

4a. Bransjelære
4b. Bærekraftig samfunnsutvikling

Emne 5: Fordypning - 8 uker

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra egen praksis.