Min side
Renhold og ledelse

Renholdsledelse – Stavanger – vår 2023

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

21.02.2023

Startdato:

21.02.2023

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Victoria Peck Skjerpe
victoria.peck.skjerpe@aof-fagskolen.no
41576026

Praktisk informasjon


Studieomfang: Deltid
Varighet: 4 semestre
Antall timer undervisning: 312 timer

Undervisningssted: Stavanger
Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00
Pris: Studentavgift kr. 800,-

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon om ved behov.

Undervisningen vil foregå hver tirsdag (hoveddag). I tillegg vil det være undervisning 1-2 torsdager (ekstradag) per måned. Uansett ukedag foregår undervisningen fra kl. 17.00 - 21.00.

Utdanningen har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er et engangsbeløp som dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Utdanningen er per dags dato ikke godkjent som støtteberettiget fra Lånekassen, men vi er i gang med en søknad som vi håper vil bli innvilget i nær fremtid.

Til orientering gjør vi oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

undefined

Informasjon

Innholdet i fagskolen er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer.

Med en fagskoleutdannelse i Renholdsledelse vil du få inngående kjennskap til ledelse og økonomi, personal og organisasjon, HMS og samfunnsutvikling. Ledelse er et sentralt emne i utdanningen og du skal etter endt utdanning kunne anvende relevante renholds faglige verktøy og metoder for å iverksette og følge opp tiltak, for effektivisering av drift- og forbedringsprosesser innen renholdsdrift.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som kan gjennomføres over to år mens man er i jobb.

Organisering av opplæringen

- Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år

- Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned

- Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne

- Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen "Fagskolegrad".

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for renholdsoperatører, byggdriftere eller vaskerioperatører.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

For opptak til fagskoleutdanningen Renholdsledelse kreves fullført videregående opplæring med fagbrev som renholdsoperatør, byggdrifter eller vaskerioperatør. Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for en eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her. 

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

Bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet 

Bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Faginnhold

Faginnhold Emne 1: Renholdsledelse og økonomi - 14 uker

1a. Studieteknikk

1b. Renholdsfagets historie

1c. Renholdsledelse

1d. Økonomistyring innen renholdsbransjen

Emne 2: Personalledelse og organisasjonsforståelse innen renholdsbransjen – 19 uker

2a. Personalledelse innen renholdsbransjen

2b. Kommunikasjon i et ledelsesperspektiv

2c. Endringsledelse innen renholdsbransjen

2d. Den lærende renholdsorganisasjonen

Emne 3: HMS innen renholdsbransjen – 16 uker

3a. HMS og internkontroll innen renholdsbransjen

3b. Fysisk og psykososialt miljø innen renholdsbransjen

Emne 4: Samfunnsutvikling innen renholdsbransjen– 19 uker

4a. Bransjelære

4b. Bærekraftig samfunnsutvikling

Emne 5: Fordypning - 8 uker

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra egen praksis.