Min side

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren – Kristiansand – høst 2022

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

31.05.2022

Startdato:

20.09.2022

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Line Hansen
line.hansen@aof-fagskolen.no
957 51 075

Praktisk informasjon

Undervisningssted: Kristiansand

Antall timer undervisning: 228 timer

Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00

Pris: Studentavgift kr. 400,-

Undervisningen vil foregå på en fast ukedag. I tillegg vil det være undervisning 1-2 ekstradager pr. mnd. Undervisningsdager er ikke avklart enda.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon om ved behov.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 31. mai 2022. Suppleringsopptaket starter f.o.m. 01. juni 2022 og frem til oppstart på utdanningen.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen og har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur, materiell, eventuell tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med praksis og studentavgift. Studentavgiften er 400,- og dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

undefined

Informasjon

Det rapporteres om en økende forekomst av utfordrende atferd, trusler og voldshendelser innen helse- og omsorgssektoren, og trygg håndtering av utfordrende situasjoner krever spesiell kompetanse. Fagskoleutdanningen Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren vil gi studentene økt kunnskap og kompetanse til å kunne forebygge og håndtere slike krevende situasjoner i arbeidshverdagen.

Viktige områder i utdanningen vil være forebygging, håndtering og veiledning i forbindelse med utfordrende situasjoner.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over 1 år og kan kombineres med jobb.

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på et halvt år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 1 år
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Utdanningen består av tre moduler à 10 studiepoeng som kan tas individuelt. Samlet gir fagskoleutdanningen 30 studiepoeng.

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portører, ambulansearbeidere og helsesekretærer.

Vurderingskriterier

På slutten av hvert emne/modul leverer studentene et skriftlig arbeid som danner grunnlag for vurdering. Vurdering av det enkelte emnet/modulen fastsettes på grunnlag av det innleverte arbeidet. Det settes en karakter for hvert emne/modul som avsluttes. Det er læringsutbyttet som skal måles når karakter på det enkelte emnet/modulen skal gis.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse. 

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskoleutdanningen kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, helsesekretær, aktivitør og portør. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring. Utdanningen er delt inn i emner.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.  

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest

På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

Faginnhold

Emne/modul 1: Forebyggingsperspektivet - 12 uker

1a. Studieteknikk, arbeidsformer og metoder i studiet

1b. Forståelse, holdninger og forebygging

1c. Etikk og kommunikasjon

1d. Samhandling og konfliktløsning

Emne/modul 2: Håndteringsperspektivet – 14 uker

2a. Studieteknikk, arbeidsformer og metoder i studiet

2b. Faktorer som kan påvirke utvikling av utfordrende situasjoner

2c. Modeller og rammeverk ved utfordrende atferd

2d. Kartlegging og valg av tiltak

Emne/modul 3: Veiledningsperspektivet - 12 uker

3a. Studieteknikk, arbeidsformer og metoder i studiet

3b. Relasjonskompetanse
3c. Veiledningskompetanse

3d. Kollegarelasjoner og veiledning

3e. Refleksjon og evne til samarbeid