Oppvekst

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren – Lyngdal – høst 2023

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

31.08.2023

Startdato:

21.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Randi Bauer-Nilsen
randi.bauer-nilsen@aof-fagskolen.no

Praktisk informasjon

Studieomfang: Deltid
Varighet: 2 semestre
Antall timer undervisning: 172 timer

Undervisningssted: Lyngdal
Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00
Pris: Studentavgift kr. 500,-


Undervisningen vil foregå hver torsdag (hoveddag). I tillegg vil det være undervisning 1-2 tirsdager (ekstradag) per måned. Uansett ukedag foregår undervisningen fra kl. 17.00 - 21.00.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke får tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Dette vil det gis informasjon om ved behov.

Oppstart er også med forbehold om at utdanningen får offentlig finansiering.

Dersom utdanningen får offentlig finansiering, vil ikke denne dekke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er et engangsbeløp som dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen. Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan søke Lånekassen om støtte før du har mottatt en skriflig bekreftelse fra AOF Fagskolen på at du er tatt opp som student!

Til orientering gjør vi også oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere. 

undefined

Informasjon

Med stadig økende grad av utfordrende situasjoner i barnehage og skole vil du med fagskoleutdanningen «Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren» få kunnskapen og verktøyene du trenger for å håndtere utfordrende situasjoner som oppstår, på en tilfredsstillende måte. Du skal etter endt utdanning ha kunnskap om betydningen av tidlig innsats i oppvekstsektoren, forsvarlige teknikker som sikrer trygg håndtering, samt samhandling og kommunikasjon med barn og foresatte.

Dette er en gratis fagskole som gjennomføres over ett år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder

Organisering av opplæring

  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 30 studiepoeng

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for barne- og ungdomsarbeidere og miljøarbeidere eller arbeidstakere med ulik faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfag, som har sitt virke i oppvekstsektoren.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med muntlig eksamen.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskoleutdanningen Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra hele den videregående, yrkesfaglige opplæringen (2-årig eller 3-årig).

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke-formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

  • dokumentasjon på bestått teori til fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

  • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget. For å dokumentere likeverdig kompetanse må søker gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3-læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller

  • dokumentasjon på fagbrev som helsefagarbeider, autorisasjon som hjelpepleier eller dokumentert utdanning som barnehagelærer eller barnevernspedagog. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

Gjennomført og bestått fagskoleutdanning kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet
Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Faginnhold

Emne/modul 1: Forebyggingsperspektivet
1a. Studieteknikk, arbeidsformer og metoder i studiet
1 b. Forståelse, holdninger og forebygging
1 c. Etikk og kunnskap
1 d. Lovverk og forskrifter

Emne/modul 2: Håndteringsperspektivet
2a.  Forarbeid
2b. Handling
2c.  Oppfølging

Emne/modul 3: Veiledningsperspektivet
3a. I møte med barnet
3b. I møte med seg selv og andre voksne i barnehage/skole
3c. I samarbeid med foreldre og andre instanser