Min side
Helsefag

Tverrfaglig palliativ omsorg – Karmøy – vår 2023

Studiepoeng:

10

Søknadsfrist:

30.11.2022

Startdato:

07.02.2023

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Katrine Einarsen Høgestøl
katrine.hogestol@aof-fagskolen.no
932 84 104

Praktisk informasjon

Studiebelastning: Deltid
Antall timer undervisning: 64 timer

Undervisningssted: Karmøy
Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00

Undervisningen vil i all hovedsak foregå hver tirsdag. Det kan være vi må legge noe undervisning til en ekstradag. I så fall er det snakk om noen få torsdager. Uansett ukedag foregår undervisningen fra kl. 17.00 - 21.00.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon om ved behov.

Utdanningen har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur og materiell. På grunn av fagskolemodulens varighet er den ikke godkjent for støtte i Lånekassen.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 30. november 2022. F.o.m. 1. desember åpner vi for nye søknader i suppleringsopptaket, forutsatt at vi da har ledige studieplasser. Suppleringsopptaket vil gå frem til oppstart på utdanningen eller til utdanningen er fulltegnet.

Til orientering gjør vi også oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

undefined

Informasjon

Utdanningen tar for seg ulike emner innen palliativ omsorg og pleie, og gir god kompetanse innen blant annet observasjon, behovsavklaring og lindrende tiltak. Begrepet palliasjon omhandler langt mer enn kun livets aller siste timer.

Kunnskap og fokus bidrar til god omsorg for pasienten når livet skal leves i sin avsluttende fase. Helsepersonell med trygghet på egen kompetanse er derfor nøkkelpersoner for den gode omsorgen.

Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning skal gå hånd i hånd med lindring og medmenneskelighet.

Dette er en fagskolemodul som gir 10 studiepoeng.

Modulen er en gratis deltidsutdanning på kveldstid som gjennomføres over 16 uker og kan kombineres med jobb.

Fagskolemodulen er finansiert gjennom Bransjeprogram for helse og omsorg.

Organisering av opplæringen

 • Utdanningen tilbys som en fagskolemodul på 16 uker med totalt 64 timer undervisning
 • Utdanningen inneholder ett arbeidskrav hvor studentene leverer inn en skriftlig oppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. Det er læringsutbyttet for modulen som skal måles når karakter gis
 • Fullført og bestått fagskolemodul gir 10 studiepoeng på nivå 5.1 i Norsk kvalifikasjonsrammeverk

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskolen er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskolemodulen Tverrfaglig palliativ omsorg kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra hele den videregående opplæringen (2-årig eller 3-årig).

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

Språkkrav

Søkere som har sin videregående opplæring fra et land utenfor Norden, må dokumentere sine norskferdigheter. Sjekk lenken nedenfor for å se om du oppfyller språkkravene!

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplass som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Innhold i fagskoleutdanningen

1a. Etikk og kommunikasjon

Etikk

 • Mitt møte med brukeren/pasienten og pårørende
 • Menneskesyn og menneskeforståelse
 • Verdier, og verdioppfatninger
 • Holdninger

Kommunikasjon

 • Kommunikasjonsteori
 • Kommunikasjon i et hjelpeperspektiv?

1b. Palliasjon

 • Hva er palliasjon; definisjon og begreper
 • Livskvalitet og mestring
 • Pasientsentrert tilnærming
 • Pårørende, krise, sorg
 • Den gode samtalen

1c. Tverrfaglig samarbeid

 • Ulike yrkesgrupper
 • Tverrfaglig samarbeid definisjon
 • Samhandling og koordinering av tjenester – lovverk

1d. Sykdommer og palliativ omsorg til alvorlig syke og døende

 • Kreftsykdom i palliativ fase
 • Lungesykdom, KOLS
 • Demens
 • De skrøpelige gamle – dette må endres
 • Nevrologiske sykdommer

1e. Symptomer og lindrende tiltak

 • Smerte
 • Kvalme
 • Dyspne
 • Ernæring, matlyst- appetitt
 • Obstipasjon
 • Angst/uro og depresjon
 • Munntørrhet
 • Delir
 • Fatigue

Observasjoner og kartleggingsverktøy:

 • Observasjon og rapportering av symptomer
 • ESAS
 • Mobid 2

1f. Åndelige og eksistensielle behov

 • Definisjoner
 • Rettigheter
 • Egne verdier i møte med åndelige/eksistensielle behov
 • Kommunikasjon og refleksjon rundt åndelige/eksistensielle behov
 • Pleie og omsorg i det tverrkulturelle perspektiv
 • Kommunikasjon og kartlegging av menneskers ønsker og ritualer

1g. Helhetlig omsorg og pleie ved livets slutt

 • Det gode stell
 • Livets siste dager (LSD)
 • Tegn på at døden er nærforestående
 • Ikke – medikamentelle tiltak

1h. Egenomsorg av seg selv og kolleger i palliativ pleie

 • Kollegaveiledning
 • Refleksjon/deling av erfaringer