Min side
Veiledning av lærlinger

Veiledning av lærlinger – Flekkefjord – vår 2023

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

30.11.2022

Startdato:

16.02.2023

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Cathrine Tangstad
cathrine.tangstad@aof-fagskolen.no
98808479

Praktisk informasjon

Studiebelastning: Deltid
Varighet: 2 semestre
Antall timer undervisning: 166 timer

Undervisningssted: Flekkefjord
Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00
Pris: Studentavgift kr. 400,-

Vi tar forbehold om at utdanningen får offentlig finansiering!

Undervisningen vil foregå hver torsdag(hoveddag). I tillegg vil det være undervisning 1-2 tirsdag(ekstradag) per måned. Uansett ukedag foregår undervisningen fra kl. 17.00 - 21.00.

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere ved planlagt oppstartdato. Dette vil det gis informasjon om ved behov.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 30. november 2022. F.o.m. 1. desember åpner vi for nye søknader i suppleringsopptaket, forutsatt at vi da har ledige studieplasser. Suppleringsopptaket vil gå frem til oppstart på utdanningen eller til utdanningen er fulltegnet.

Dersom utdanningen får offentlig finansiering, vil ikke dennne dekke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er et engangsbeløp som dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen, men vi gjør oppmerksom på at du ikke kan søke Lånekassen om støtte før du har mottatt skriflig bekreftelse fra AOF Fagskolen på at du er tatt opp som student!

Til orientering gjør vi også oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere

undefined

Informasjon
Veiledning av lærlinger er en fagskole som gir deg dybdekompetansen du trenger for å være en dyktig veileder eller faglig leder for lærlinger.

Lærlingeordningen er en viktig del av utdanningssystemet og krever dyktige fagarbeidere med god veilednings- kompetanse. Bedrifter med gode veiledere øker kvaliteten på opplæringen og sørger for at bedriften sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere.

Du vil gjennom studiet blant annet lære om å iverksette tiltak som bidrar til økt motivasjon og mestringsfølelse hos lærlingen. Utdanningen består av tema som veileders rolle og oppgaver, veiledning i praksis, læreplanverket, vurdering og dokumentasjon.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over ett år mens du er i jobb.

Organisering av opplæring

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1/2 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 1 år
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + 1-2 ekstradager pr. måned
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 30 studiepoeng


Utdanningen passer for

For deg som er, eller ønsker å bli, instruktør eller faglig leder med ansvar for opplæring av lærlinger i bedrift.

Eksamen
Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav
For opptak til fagskolen Veiledning av lærlinger kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller autorisasjon.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

Språkkrav
Søkere som har sin videregående opplæring fra et land utenfor Norden, må dokumentere sine norskferdigheter.
Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak
Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak her.

Godskriving eller fritak
Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet
Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Faginnhold
Emne 1: Veileders rolle og oppgaver - 10 uker
1a. Roller og ansvar
1b. Mottak og samarbeid om opplæringen
1c. Kommunikasjon og etikk i fagopplæringen

Emne 2: Veiledning i praksis - 12 uker
2a. Veiledningsmetodikk
2b. Veiledning og yrkespedagogikk
2c. Konflikthåndtering
2d. Tilpasset opplæring
2e. Medvirkning, mestring og motivasjon

Emne 3: Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon - 8 uker
3a. Lov og rammeverk, kvalitet i fagopplæringen
3b. Læreplanforståelse
3c. Mål og planer
3d. Vurdering for læring
3e. Gjennomgående dokumentasjon

Emne 4: Faglig fordypning - 8 uker
Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis. Et eksempel er at studentene beskriver veilederrollen i mottak av nye lærlinger. Studentene setter opp antagelser, forklaringer, årsakssammenhenger og utarbeider en problemformulering. Studenten finner ut hva han/hun allerede kan om temaet, for deretter å finne hva han/hun behøver av nye kunnskaper og behov for endringer forankret i bedriftens behov. En problemstilling må besvares med mer enn å reprodusere fakta.