Veiledning av lærlinger

Veiledning av lærlinger – Kvam – høst 2023

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

25.09.2023

Startdato:

25.09.2023

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

Sylvi Marie Sævik
sylvi.saevik@aof-fagskolen.no
52708990

Praktisk informasjon

Ved faglige spørsmål rundt denne utdanningen, kontakt:
Kompetanserådgiver: Birthe Lien
tlf. 416 62 664 / e-post birthe.lien@aof-fagskolen.no

Studiebelastning: Deltid
Varighet: 2 semestre
Antall timer undervisning: 166 timer

Undervisningssted: Kvam
Klokkeslett: kl. 17.00 - 21.00
Pris: Studentavgift kr 500

Utdanningen starter mandag 25.09.2023 kl. 17.00. Vi gjør oppmerksom på at oppstartsdagen fraviker fra utdanningens ordinære undervisningsdager.

Etter oppstart vil undervisningen foregå hver torsdag (hoveddag). I tillegg vil det være undervisning 1-2 tirsdager (ekstradag) per måned. Uansett ukedag foregår undervisningen fra kl. 17.00 – 21.00. For øvrig informerer vi om at AOF Fagskolen følger de kommunale skolerutene.

Utdanningen starter som planlagt den datoen som er oppført på nettsiden.

Utdanningen har offentlig finansiering. Finansieringen dekker ikke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er et engangsbeløp som dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen. Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan søke Lånekassen om støtte før du har mottatt en skriflig bekreftelse fra AOF Fagskolen på at du er tatt opp som student!

Til orientering gjør vi også oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

undefinedInformasjon

Veiledning av lærlinger er en fagskole som gir deg dybdekompetansen du trenger for å være en dyktig veileder eller faglig leder for lærlinger. Lærlingeordningen er en viktig del av utdanningssystemet og krever dyktige fagarbeidere med god veilednings- kompetanse. Bedrifter med gode veiledere øker kvaliteten på opplæringen og sørger for at bedriften sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere.

Du vil gjennom studiet blant annet lære om å iverksette tiltak som bidrar til økt motivasjon og mestringsfølelse hos lærlingen. Utdanningen består av tema som veileders rolle og oppgaver, veiledning i praksis, læreplanverket, vurdering og dokumentasjon. Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over ett år mens du er i jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder.

Organisering av opplæring

- Utdanningen har en samlet normert studietid på 1/2 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 1 år

- Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + 1-2 ekstradager pr. måned

- Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne

- Fullført utdanning gir 30 studiepoeng

Utdanningen passer for

For deg som er, eller ønsker å bli, instruktør eller faglig leder med ansvar for opplæring av lærlinger i bedrift.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav

For opptak til fagskolen Veiledning av lærlinger kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller autorisasjon. Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:
- dokumentasjon på bestått teori til fagprøve. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

- dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig Vg3 innen yrkesfaglige utdanningsprogram.  For å dokumentere likeverdig kompetanse må søker gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger den Vg3-læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller

- dokumentasjon fra høyere utdanning som vurderes som relevant for utdanningen. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver knyttet til veiledning og opplæring.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene. Utdanningen kvalifiserer ikke til fagbrev- eller svennebrev.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Faginnhold

Emne 1: Veileders rolle og oppgaver - 10 uker

1a. Roller og ansvar

1b. Mottak og samarbeid om opplæringen

1c. Kommunikasjon og etikk i fagopplæringen

Emne 2: Veiledning i praksis - 12 uker

2a. Veiledningsmetodikk

2b. Veiledning og yrkespedagogikk

2c. Konflikthåndtering

2d. Tilpasset opplæring

2e. Medvirkning, mestring og motivasjon

Emne 3: Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon - 8 uker

3a. Lov og rammeverk, kvalitet i fagopplæringen

3b. Læreplanforståelse

3c. Mål og planer

3d. Vurdering for læring

3e. Gjennomgående dokumentasjon

Emne 4: Faglig fordypning - 8 uker

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis. Et eksempel er at studentene beskriver veilederrollen i mottak av nye lærlinger. Studentene setter opp antagelser, forklaringer, årsakssammenhenger og utarbeider en problemformulering. Studenten finner ut hva han/hun allerede kan om temaet, for deretter å finne hva han/hun behøver av nye kunnskaper og behov for endringer forankret i bedriftens behov. En problemstilling må besvares med mer enn å reprodusere fakta.