Økonomi- og ledelsesfag

Bærekraftig transport- og logistikkledelse

Utdanningen gir studentene økt kompetanse i det grønne skiftet og nye oppgaver og utfordringer knyttet til ledelse av transport og logistikkfunksjoner.

Er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå?
Trykk her og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.

Informasjon

En fagskoleutdanning er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer.

Med en fagskoleutdanning i Bærekraftig transport- og logistikkledelse får du kompetansen du trenger for å kunne lede og optimalisere transport- og logistikksystemer på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Utdanningen belyser blant annet temaer som grunnleggende verdikjedeforståelse, spedisjon, fortolling og lagerdrift. Etikk og det grønne skiftet er et gjennomgående tema gjennom hele utdanningen og med et stadig økende fokus på dette i bransjen vil du med en fagskoleutdanning få etterspurt kompetanse og karrieremuligheter i en stadig mer bevisst bransje.

Dette er en gratis fagskoleutdanning som kan gjennomføres over to år mens man er i jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder.

Organisering av opplæringen

– Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år

– Utdanningen kangjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller nettbasert
deltidsutdanning.

– Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne

– Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen «Fagskolegrad».

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for yrkessjåfører, kran- og løfteoperatører, logistikkoperatører, terminalarbeidere og operatører innen materialadministrasjonsfaget eller gjenvinningsfaget.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til utdanningen Bærekraftig transport- og logistikkledelse kreves fullført
videregående opplæring med fagbrev innen yrkessjåførfaget, kran- og
løfteoperasjonsfaget, logistikkoperatørfaget, operatør materialadministrasjonsfaget,
gjenvinningsfaget eller terminalarbeiderfaget. Av dokumentasjon kreves både
fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke om godskriving
for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUTgodkjente emner fra tidligere.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående
opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av
tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke
formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og
fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon
kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester.
Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig
sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:
– dokumentasjon på bestått teori til fagprøven innen yrkesfag som bygger på
utdanningsprogrammene Mekaniske fag (Reform 94), Service og samferdsel
(Kunnskapsløftet) eller Teknologi- og industrifaget (Fagfornyelsen). Det stilles
ikke krav om noen bestemt yrkesfag, så lenge et av programområdene er dekket.
I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

– dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig Vg3 innen
yrkesfaglige utdanningsprogram som er relevante for yrkene i Reform 94,
Kunnskapsløftet eller Fagfornyelsen. For å dokumentere likeverdig kompetanse
må søker gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3
læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller

– dokumentasjon fra høyere utdanning som vurderes som relevant for
utdanningen. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant
arbeidserfaring

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen alle yrkesområder som
er relevant for utdanningen fra både offentlig og privat sektor.

Gjennomført og bestått fagskoleutdanning kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Faginnhold

Faginnhold
Emne 1: Lederskap, bærekraft og metode

1a. Studieteknikk og metode

1b. Bærekraftig lederskap og kommunikasjon

1c. Det grønne skiftet

Emne 2: Innføring i transport og logistikk

2a. Grunnleggende verdikjedeforståelse

2b. Transporttjenester (Gods- og persontransport)

2c. Digitalisering og sikkerhet

Emne 3: Lagerdrift

3a. Lagertyper

3b. Material- og lagerstyring

3c. Lagerteknologi

Emne 4: Spedisjon og fortolling

4a. Regelverk

4b. Nasjonal- og internasjonal samhandel

Emne 5: Fordypning

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for
fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret
være knyttet til ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom
fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra egen
praksis.

NB:
Finner du ikke denne fagskolen i ditt område, ta kontakt med oss for å sjekke hva dine muligheter er.