Økonomi- og ledelsesfag

Renholdsledelse

Utdanningen skal gi studenten inngående kjennskap til ledelse og økonomi, personal og organisasjon, HMS og samfunnsutvikling. Ledelse er et sentralt emne i utdanningen og du skal etter endt utdanning kunne anvende relevante renholds faglige verktøy og metoder.

Er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå?
Trykk her og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.

Informasjon

Innholdet i fagskolen er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer.

Med en fagskoleutdanning i Renholdsledelse vil du få inngående kjennskap til ledelse og økonomi, personal og organisasjon, HMS og samfunnsutvikling. Ledelse er et sentralt emne i utdanningen og du skal etter endt utdanning kunne anvende relevante renholds faglige verktøy og metoder for å iverksette og følge opp tiltak, for effektivisering av drift- og forbedringsprosesser innen renholdsdrift

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som kan gjennomføres over to år mens man er i jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder.

Organisering av opplæringen

– Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år

– Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned

– Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne

– Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen «Fagskolegrad».

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for renholdsoperatører, byggdriftere eller vaskerioperatører.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

For opptak til fagskoleutdanningen Renholdsledelse kreves fullført videregående opplæring med fagbrev som renholdsoperatør, byggdrifter eller vaskerioperatør. Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for en eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester.

Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

– dokumentasjon på bestått teori til fagprøven innen yrkesfag som bygger på utdanningsprogrammene Helse – og sosialfag (R94), Bygg- og anleggsteknikk (Kunnskapsløftet) eller Bygg og anleggsteknikk (Fagfornyelsen). I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

– dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig Vg3 innen yrkesfaglige utdanningsprogram som er relevant for yrkene i Reform 94, Kunnskapsløftet eller Fagfornyelsen. For å dokumentere likeverdig kompetanse må søker gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3- læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen alle yrkesområder som er relevant for utdanningen fra både offentlig og privat sektor.

Gjennomført og bestått fagskoleutdanning kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Faginnhold

Faginnhold
Emne 1: Renholdsledelse og økonomi – 14 uker

1a. Studieteknikk

1b. Renholdsfagets utvikling

1c. Renholdsledelse

1d. Økonomistyring innen renholdsbransjen

Emne 2: Personalledelse og organisasjonsforståelse innen renholdsbransjen – 19 uker

2a. Personalledelse innen renholdsbransjen

2b. Kommunikasjon i et ledelsesperspektiv

2c. Endringsledelse innen renholdsbransjen

2d. Den lærende renholdsorganisasjon

Emne 3: HMS innen renholdsbransjen – 16 uker

3a. HMS og internkontroll innen renholdsbransjen

3b. Fysisk og psykososialt miljø innen renholdsbransjen

Emne 4: Samfunnsutvikling innen renholdsbransjen– 19 uker

4a. Bransjelære

4b. Bærekraftig samfunnsutvikling

Emne 5: Fordypning – 8 uker

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra egen praksis.

NB:
Finner du ikke denne fagskolen i ditt område, ta kontakt med oss for å sjekke hva dine muligheter er.