Oppvekstfag

Traumer og traumehåndtering i oppvekstsektoren

Utdanningen gir deg en dypere forståelse av ulike traumetyper og behandlingsmetoder, samt kompetanse til å håndtere og behandle barn og unge som har opplevd traumer i oppvekstsektoren.

Er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå?
Trykk her og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.

Informasjon

Fagskoleutdanningen Traumer og traumehåndtering i oppvekstsektoren er en unik og viktig utdanning for fagarbeidere som jobber med traumeutsatte barn og unge innen oppvekstsektoren. Utdanningen gir deg en dypere forståelse av ulike traumetyper, inkludert omsorgssvikt, overgrep, dødsfall, mobbing og vold, samt kunnskap om hvordan du kan håndtere og behandle disse på en best mulig måte. Etter endt utdanning vil du ha bred og omfattende kunnskap om ulike psykiske diagnoser og behandlingsformer hos barn og unge, og om forhold som kan fremme eller hemme god psykisk helse.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder

Organisering av opplæring

– Utdanningen kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller nettbasert deltidsutdanning. Velg ønsket lokasjon for utdanningen for å se hvordan den er planlagt gjennomført i ditt område.

– Fullført utdanning gir 60 studiepoeng

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere,
hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører.

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte studieplanen. 

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskolen Traumer og traumehåndtering i oppvekstsektoren kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Helsefagarbeidere,
hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke om godskriving for
ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT
godkjente emner fra tidligere.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:
– dokumentasjon på bestått teori til fagprøven i Barne- og Ungdomsarbeiderfaget,
Helsearbeiderfaget, Omsorgsarbeiderfaget eller Aktivitørfaget. I tillegg må søker
legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

– dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig innen Vg3
Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Vg3 Helsearbeiderfaget, Vg3 Omsorgsarbeiderfaget eller Vg3 Aktivitørfaget. For å dokumentere likeverdig kompetanse må søker gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3-læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller

– dokumentert utdanning/autorisasjon som barnehagelærer, lærer, barnevernspedagog, sykepleier eller vernepleier. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen oppvekstsektoren og/eller helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være arbeid ved barnehage, skole, SFO, hjemmetjeneste, barneavdeling på sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre, barnevern, asylmottak, krisesentra, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling etc.

Gjennomført og bestått fagskoleutdanning kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.
Fullført og bestått utdanning gir gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse 

Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Politiattest

På grunn av prosjektarbeid krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må
ikke være eldre enn 3 måneder. Attesten skal leveres på læringsplattformen i
forbindelse med oppstart.

Faginnhold

Emne 1: Grunnelementer, teorier og arbeidsmåter 
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
1b. Oppvekstfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Samhandling, kommunikasjon og kommunikasjonsprosesser
1e. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren
1f. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Grunnlagstenkning om traumer
2a. Forståelse av ulike traumer
2b. Barn i risikosituasjoner
2c. Livsmestring for traumeutsatte barn og unge
2d. Oppfølging etter alvorlige hendelser

Emne 3: Traumer og traumehåndtering 
3a. Traumebevisst omsorg
3b. Krise- og traumehåndtering
3c. Konsekvenser av kriser og traumehåndtering av barn og unge

Emne 4: Traumebevisst praksis 
4a. Kommunikasjon og samarbeid
4b. Relasjonskompetanse

Emne 5: Prosjektarbeid

Studenten skal i løpet av emnet gjennomføre et obligatorisk prosjektarbeid, fortrinnsvis på egen arbeidsplass, med et tema som er knyttet til minst 2 læringsutbytter for hvert av områdene; «kunnskap», «ferdigheter» og «generell kompetanse».

Prosjektarbeidets omfang er 60 timer. Tema og problemformulering skal godkjennes av faglærer og være praksisnær. Hver student har en veiledning på prosjektarbeidet i løpet av emnet.

Emne 6: Fordypning

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til prosjektarbeidet og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra prosjektarbeidet.

For fullført utdanning utstedes det et offentlig godkjent vitnemål og ved 60 studiepoeng eller mer, gis det tittelen «Fagskolegrad».