AOF Fagskolen

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Stavanger

Richard Johnsensgate 4 4021 Stavanger

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Oppvekstutdanninger

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn

Fagskoleutdanninger Oppvekstfag

Informasjon

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen, skole og SFO, skal bidra til å støtte opp under dagens og fremtidens kompetansebehov. Det er viktig med en helhetlig forståelse og tilnærming i arbeidet med å styrke barnas språk og mulighet for mestring. Studenten vil i løpet av utdanningen tilegne seg kunnskap om flerspråklighet og flerkulturelt arbeid og hva som fremmer mangfold, inkludering og medvirkning i arbeid med barna og i samarbeid med foreldrene.

Utdanningen passer for

For barne- og ungdomsarbeidere eller personer med tilsvarende realkompetanse.

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 


Formelle opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanningen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn, kreves det fullført og bestått videregående opplæring (fagbrev) fra programområdet Barne- og ungdomsarbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst.


Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.


Språkkrav
Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.


Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak
Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.


Godskriving eller fritak
Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.


Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.


Politiattest

På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Attesten skal leveres på læringsplattformen i forbindelse med oppstart og må ikke være eldre enn 3 måneder. Nødvendig informasjon om søknad om politiattest vil bli gitt ved oppstart, så vent med å søke!

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse

Som ferdig yrkesutøver med fagskoleutdanning innen oppvekst, skal studenten kunne arbeide med ulike grupper barn og unge innen virksomheter som spenner over et vidt spekter. Tjenesteområder innen oppvekstfagene omfatter blant annet barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre offentlige eller private etater som barnevernstjenesten og andre institusjoner for barn og unge. Studenten skal etter endt utdanning ha utviklet gode ferdigheter i samarbeid med blant annet lærere, barnevernspedagoger og annet personell innen oppvekst og ha evne til tilpasning i faglige virksomheter og arbeidsforhold i stadig endring.

Organisering av opplæringen

 • Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 2 år.
 • Undervisningen er tilrettelagt med ca. 5 kvelder pr. mnd à 4 timer.
 • I løpet av studietiden på 2 år vil planen for fagskoleutdanningen bestå av 6 emner, hvorav emne 1 er basisemne, emne 2-4 er fagspesifikke emner, emne 5 er praksis og emne 6 er fordypning.
 • Det er 10 uker praksis .
 • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».


Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 14 uker

1a. Arbeidsformer og metoder i utdanningen

 • Studieteknikk
 • Prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Teori og erfaringsbasert kunnskapsbygging
 • Refleksjon og refleksjonsmodeller
 • Aktiv læring
 • IKT

1b. Oppvekstfagene i samfunnet

 • Oppvekstfagenes historie og utvikling
 • Teorier og begreper i oppvekstfagene
 • Verdier og normer i samfunnet og i oppvekstfagene

1c. Etikk

 • Menneskesyn og menneskeforståelse
 • Verdier, normer og livssyn
 • Etisk teori og refleksjonsmodeller
 • Etiske problemstillinger og dilemmaer
 • Menneskerettighetene
 • Yrkesetikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjonsteori
 • Samhandlingsteori
 • Konflikthåndtering
 • Tverrkulturell samhandling og kommunikasjon
 • Relasjonskompetanse
 • Veiledningsteori og veiledning
 • Barn, unge og familiens medvirkning

1e. Sosiologi og psykologi

 • Familien som sosial og kulturell institusjon
 • Sosiale ulikheter og kulturelt mangfold
 • Gruppepsykologi og nettverksteori
 • Roller, makt og avmakt
 • Læringspsykologi
 • Utviklingsteorier
 • Emosjoner, behov og motivasjon
 • Barn og unge i krise og sorg

1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

 • Samfunnets og velferdsstatens utvikling, føringer og prioriteringer i
 • Oppvekstsektoren/barnehagesektoren
 • Levekår og folkehelse
 • Lovverket som regulerer oppvekstsektorens/barnehagesektoren virkefelt
 • Oppvekstsektoren /barnehagesektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå, organisering og finansiering
 • Kvalitetsarbeid, HMS og internkontroll


Emne 2: Pedagogikk og didaktikk – 12 uker

2a. Pedagogikk

 • Læring og læringspsykologi -Læringsteorier
 • Språk og begrepsutvikling
 • Leke- og læringsprosesser
 • Utviklingspsykologi – Utviklingsteorier
 • Motivasjonsteorier – Mestrings- og motivasjonsteorier
 • Utvikling av sosial kompetanse
 • Danningsprosesser
 • Relasjonsbygging mellom barn og voksne
 • Endrings og utviklingskompetanse
 • Tilpasset tilrettelegging for læring og utvikling i barnehagen

2b. Didaktikk

 • Undervisnings- og opplæringsmetoder/Planlegging, dokumentasjon og vurdering
 • Observasjon, kartlegging og dokumentasjon
 • IKT som pedagogisk verktøy


Emne 3: Arbeid med språk og flerspråklighet i barnehagen – 18 uker

3a. Språktilegnelse

 • Språkutvikling 0-6 år
 • Flerspråklig utvikling
 • Ulike teoretiske perspektiver på språklig- og flerspråklig utvikling
 • Språkets komponenter, innhold, form og bruk
 • Forsinket språkutvikling og språkvansker
 • Voksenrollen

3b. Språkstimulering

 • Systematisk språkarbeid
 • Helhetlig språkstimulering gjennom arbeid med fagområdene
 • Samtale i naturlige situasjoner
 • Støtte barnets morsmål
 • Fremme norskspråklig kompetanse
 • Bruk av konkreter og ulike verktøy for språkstimulering
 • Språkgrupper
 • Ord- og begrepslæring
 • Språk i barns lek
 • Å lese med barn
 • Voksenrollen
 • Foreldresamarbeid
 • Barns medvirkning

3c. Samarbeid med pedagogisk ansvarlig: Planlegging, dokumentasjon og vurdering

 • Planlegging av systematisk språkarbeid
 • Hverdagsaktiviteter
 • Organiserte grupper
 • Dokumentasjon og vurdering av språkmiljø
 • Observasjon og kartlegging
 • Dokumentasjon og vurdering av enkeltbarns språk
 • Observasjon, kartlegging og vurdering av norskspråklig utvikling
 • Observasjon, kartlegging og vurdering av flerspråklig utvikling
 • Foreldresamarbeid
 • Barns medvirkning
 • Aktuelle lover og styringsdokumenter
 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, temahefter og veiledere
 • Lov om barnehager
 • Andre aktuelle styringsdokumenter


Emne 4: Flerkulturell kompetanse – 16 uker

4a. Mangfold som ressurs

 • Språklig, religiøst og kulturelt mangfold som en naturlig del av hverdagen
 • Anerkjennelse og synliggjøring av mangfold
 • Ressursperspektiv versus problemperspektiv
 • Å leve i et flerkulturelt samfunn
 • Ulike perspektiver på inkludering og integrering
 • Problemstillinger knyttet til stigmatisering og marginalisering
 • Kulturforståelse
 • Relasjonsbygging
 • Kommunikasjon
 • Mangfold som utfordring
 • Planlegging, dokumentasjon og vurdering
 • Aktuelle lover og styringsdokumenter

4b. Identitet og danning

 • Identitetsutvikling 0-6 år
 • Danning
 • Demokrati
 • Barns medvirkning
 • Religion og livssyn
 • Menneskesyn
 • Verdier og etikk
 • Holdninger
 • Respekt
 • Barnet som subjekt
 • Planlegging, dokumentasjon og vurdering

4c. Foreldresamarbeid

 • Foreldre som ressurs, foreldremedvirkning og deltakelse
 • Gode dialoger
 • Relasjonsbygging
 • Kommunikasjon
 • Støtte og veiledning
 • Kulturforståelse
 • Ulike oppdragerstiler
 • Tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid
 • Taushetsplikt/opplysningsplikt
 • Bruk av tolk
 • Dilemmaer


Emne 5: Praksis


Emne 6: Fordypning

Emnet er obligatorisk. Avsluttende vurdering består av fordypningsoppgave med etterfølgende individuell muntlig eksamen.