Kontor-, salg- og serviceledelse

Kontor-, salg- og serviceledelse – Arendal – høst 2024

Studiepoeng:

60

Søknadsfrist:

19.09.2024

Startdato:

19.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

AOF Fagskolen
opptak@aof-fagskolen.no
52 70 90 00

Praktisk informasjon

Ved faglige spørsmål rundt denne utdanningen, kontakt:
Kompetanserådgiver: Line M. Hansen
tlf. 95 75 10 75 / e-post line.hansen@aof-fagskolen.no

Studieomfang: Deltid
Varighet: 4 semestre
Studentavgift: Kr 1.000

Eksamen: Emne 1, 2, 3 og 4 avsluttes med innlevering av en skriftlig oppgave, emne 5 avsluttes med innlevering av fordypningsoppgave og en muntlig høring.

Undervisningssted: Sam Eyde vgs
Undervisningsdager: Undervisningen er stedsbasert og foregår hver onsdag + 1-2 mandager pr. måned (ca. 5 samlinger pr. måned)
Klokkeslett: 17.00 - 21.00

Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Oppstart er med forbehold om at vi får tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.

Oppstart er også med forbehold om at utdanningen får offentlig finansiering.

Dersom utdanningen får offentlig finansiering, vil ikke denne dekke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er et engangsbeløp som dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Til orientering gjør vi oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

undefined

Informasjon

Innholdet i fagskolen er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer. Du får god kunnskap om offentlig og privat saksbehandling, IKT og økonomi. Ledelse, personalledelse, rekruttering og HMS er sentrale tema i utdanningen sammen med markedsføring, merkevarebygging og presentasjonsteknikk. Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over to år mens du er i jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder

Utdanningen passer for

Fagskolen passer for fagarbeidere innen kontor-, salg- og serviceyrker og de som jobber innenfor et relevant arbeidsområde.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse
For opptak til fagskolen Kontor-, salg- og serviceledelse kreves enten fullført videregående opplæring med studiekompetanse eller med yrkeskompetanse fra studieretning Salg, service og reiseliv tilsvarende læreplaner fra studieretning for Salg og service (R94) / Service og samferdsel (Kunnskapsløftet) med fagbrev.

For å kvalifisere til opptak må søker dokumentere:

  • vitnemål/kompetansebevis på generell studiekompetanse eller
  • vitnemål/kompetansebevis fra videregående yrkesfaglig opplæring innen Salg, service og reiseliv og fagbrev eller
  • vitnemål/kompetansebevis fra studieretning for Salg og service (R94) eller Service og samferdsel (Kunnskapsløftet) og fagbrev

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

  • dokumentasjon på bestått teori til fagprøven innen Service og samferdsel, Salg- og service (Reform 94) eller generell studiekompetanse. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

    eller

  • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig Vg3 innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Service og samferdsel eller Salg- og service (Reform 94). For å dokumentere likeverdig kompetanse kan søker bli bedt om å gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3- læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

    eller

  • dokumentasjon fra høyere utdanning som vurderes som relevant for utdanningen. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring


Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innenfor salgsarbeid, butikkarbeid, administrative oppgaver, kontorarbeid, kundemottak og yrker innenfor service. Arbeidsoppgaver som for eksempel resepsjonsarbeid, markedsførings-, salgs- og administrasjonsarbeid fra reiselivsnæringen vil også være relevant arbeidserfaring.

Gjennomført og bestått fagskoleutdanning kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse
Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.

Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Godskriving eller fritak
Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

Faginnhold

Emne 1: Kontor, administrasjon, salg og servicefagene i et samfunnsperspektiv
1a. Studieteknikk
1b. Fagområdene i et samfunnsperspektiv
1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
1d. Etikk
1e. Et utvidet servicebegrep
1f. Privat og offentlig sektor:
- Offentlig forvaltning og private virksomheter
- Likheter og ulikheter mellom offentlig og privat virksomhet
- Lov- og avtaleverket

Emne 2: Kontor, IKT og økonomi
2a. Saksbehandling
2b. Arkiv og elektronisk dokumentbehandling
2c. IKT, kontor og saksbehandlingssystemer
2d. Økonomi:
- Grunnleggende regnskap
- Bedriftsøkonomi og økonomi i offentlig forvaltning
- Innkjøp og lagerhold
- Skatter og avgifter

Emne 3: Markedsføring og salg
3a. Målsetting og strategiarbeid
3b. Bruker- og forbrukeratferd
3c. Pris, produktutvikling og produktets livssyklus
3d. Distribusjon, kommunikasjonsprosesser og markedsundersøkelser
3e. Omdømme- og merkevarebygging
3f. Presentasjon og presentasjonsteknikk
3g. Salg og tjenesteyting, inkl. bedriftsbesøk

Emne 4: Ledelse og personal
4a. Ledelse
4b. Personalforvaltning: Teori, lønnsarbeid og lønningssystemer
4c. Helse, miljø og sikkerhet
4d. Rekruttering og kompetanse

Emne 5: Fordypning
Emnet er obligatorisk. Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.