Helsefag

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren – Kristiansand – høst 2024

Studiepoeng:

30

Søknadsfrist:

18.09.2024

Startdato:

18.09.2024

Status:

Åpent for påmelding

Send inn søknad
Kontakt

AOF Fagskolen
opptak@aof-fagskolen.no
52 70 90 00

Praktisk informasjon

Ved faglige spørsmål rundt denne utdanningen, kontakt:
Kompetanserådgiver: Line M Hansen
tlf. 957 51 075 / e-post line.hansen@aof-fagskolen.no

Studieomfang: Deltid
Varighet: 2 semestre
Studentavgift: Kr 500

Eksamen: Emne 1 og 2 avsluttes med innlevering av en skriftlig oppgave, emne 3 er prosjektarbeid, emne 4 avsluttes med innlevering av fordypningsoppgave og en muntlig høring

Undervisningssted: Kristiansand
Undervisningsdager: Undervisningen er stedsbasert og foregår hver torsdag + 1-2 tirsdager pr. måned (ca. 5 samlinger pr. måned)
Klokkeslett: 17.00 - 21.00


Utdanningen har planlagt oppstart den datoen som er oppført på nettsiden. Oppstart er med forbehold om at vi får tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.

Oppstart er også med forbehold om at utdanningen får offentlig finansiering.

Dersom utdanningen får offentlig finansiering, vil ikke denne dekke utgifter til litteratur, materiell og studentavgift. Studentavgiften er et engangsbeløp som dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), kopiavgift og administrasjonskostnader.

Til orientering gjør vi oppmerksom på at der er en nivåforskjell mellom fagskoleutdanning og utdanning på høgskole/universitet. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er fagskoleutdanninger plassert på nivå 5.1 og 5.2, mens utdanninger på høgskole/universitet er plassert fra nivå 6 (bachelor) og oppover. Det betyr at en fagskoleutdanning ikke kan brukes til å bygge på en utdanning på nivå 6 eller høyere.

undefined


Informasjon

Fagskole utdanningen Traumer og traumehåndtering er en spennende utdanning som gir studenten økt kunnskap om ulike typer traumer, begreper, prosesser og verktøy som anvendes innen traumehåndtering og traumebehandling. Videre skal studenten opparbeide og videreutvikle kompetanse til å kunne foreta helhetlige vurderinger og iverksette tiltak i møte med traumatiserte mennesker med kompliserte sorgprosesser.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over ett år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portører, ambulansefagarbeidere og helsesekretærer. Utdanningen retter seg mot ansatte som i sin jobb kan møte utfordringer knyttet til krisehåndtering og krise- og traumerammede.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskoleutdanningen Traumer og traumehåndtering i helsesektoren kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portører, ambulansefagarbeidere og helsesekretærer kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra hele den videregående, yrkesfaglige opplæringen (2- eller 3-årig).

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

  • dokumentasjon på bestått teori innen Vg2 Helseservicefaget, bestått teori til fagprøven i Helsearbeiderfaget, Omsorgsarbeiderfaget, Portørfaget eller Ambulansearbeiderfaget. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

  • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig innen Vg3 Helsesekretær, Vg3 Helsearbeiderfaget, Vg3 Portørfaget eller Vg3 Ambulansearbeiderfaget. For å dokumentere likeverdig kompetanse kan søker bli bedt om å gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger på den Vg3- læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller

  • dokumentert autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen helsesektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentra, aktivitetssentre etc.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon/fagbrev innen helsefagene.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

økere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.

Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

Politiattest

På grunn av prosjektarbeid krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

Faginnhold

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
1b. Etikk
1c. Samhandling, kommunikasjon og kommunikasjonsprosesser
1d. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
1e. Sosiologi og psykologi
1f. Behandlings- og omsorgsmodeller
1g. Psykiske lidelser og relaterte tilstander


Emne 2: Traumer og traumehåndtering
2a. Forståelse av ulike traumer
2b. Krisehåndtering og traumebehandling
2c. Traumebevisst omsorg
2e. Oppfølging av berørte etter alvorlige hendelser


Emne 3: Prosjektarbeid
Studenten skal i løpet av emnet gjennomføre et obligatorisk prosjektarbeid med et tema som er knyttet til minst 2 læringsutbytter for hvert av områdene; «kunnskap», «ferdigheter», og «generell kompetanse». Prosjektarbeidets omfang er 30 timer. Tema og problemformulering skal godkjennes av faglærer og være praksisnært. Hver student har én veiledning på prosjektarbeidet.


Emne 4: Fordypning
Emnet er obligatorisk. Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til prosjektet og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra prosjektet.